Информатика пәні бойынша тест сұрақтары

Информатика пәні бойынша тест сұрақтары

Дұрыс пікірді белгіле
монитор — шығару құрылғысы
пернетақта — енгізу және шығару құрылғысы
принтер — кодтау құрылғысы
NoteBook типті компьютер— қалта калькуляторы
CD-ROM — енгізу құрылғысы

Дисплей экранының ең кіші элементі қалай аталады
пиксель
вектор
нүкте
растр
люминофор дақылы

Дж. Фон Нейман былайша атақты
сандық есептеуіш машиналарын тұрғызудың негізгі принципін құрастырушы алғашқы электронды есептеуіш машинасын құрушы
Ада программалау тілін құрушы
алғашқы электронды лампаларын құрушы
БИС құрушы

ДК –ның жедел жады туралы айтуға болады
бұл – ДК жұмысын жылдамдату үшін қолданылатын жад
ДК–ді өшірген кезде сақталады
ДК–ді өшірген кезде тазартылады
операциялық жүйе орналасқан жадтың бір бөлігі
файлдарды өзгерткеннен кейін оларды сақтап қалу қызметін атқарды

Компьютерде аяқталмаған бағдарламалық өнімді орнату барысында толық жұмыс қосымшасы қалыптасады оны қалай айтады
дистрибутивті
директивті
драйверлер
деинсталляторлар
мастерлер

Екінші деңгейлі ЭЕМ базалық элементі
транзисторлар
электронды лампа
микросхемалар
интегралды жүйе
үлкен интегралдық схемалар

Операциялық жүйелерге мыналарды жазуға болады
MS DOS 6.2, Windows ХР, UNIX
Qbasic , Kobol, PL/1
Excel 7.0, Access, FoxPro
NC, VC, Windows 3.1
PowerPoint, Word, Paint

 

K?.txt файлындағы «?» символы нені бейнелеу қызметін атқарады
К әрпінен кейін тұрған кез-келген бір символды
құпия сөзді (пароль)
*К әрпінің соңында тұратын кез-келген символдар санын блдіреді
файлдың атында бұл жағдайда сол символ тұрған жерінде қате бар
файл атындағы тек қана осындай символды

K*.txt файлы атындағы «*» символы нені бейнелеу қызметін атқарады
К әрпінің соңында тұратын кез-келген символдар санын блдіреді
К әрпінің алдында тұрған кез-келген бір символды
құпия сөзді (пароль)
файлдың атында бұл жағдайда сол символ тұрған жерінде қате бар
файл атындағы тек қана осындай символды

Microsoft Windows ортасында жұмыс жасау барысында қатар орналасқан файлдарды белгілеу үшін қай пернені басып тұру керек:
shift
ctrl
alt
tab
insert

8 битпен кодталатын ең үлкен бүтін оң сан
256
127
255
512
99999999

10 саны (ондық санау жүйесіндегі) екілік санау жүйесінде былай бейнеленеді
1010
10
2
100
11

Кодтау теориясында және хабарлама жіберу барысындағы бит дегеніміз
{0,1}екілік альфавитінің екілік таңбасы
бір символды кодтау үшін қажет сегізразрядты екілік код
кез келген хабарламаның ақпарттық көлемі
символ латын алфавитінің символы
1024 байт

Санау жүйесінің негізі деп нені айтамыз
санау жүйесіндегі санды жазу үшін қолданылатын символдар саны
төрт битпен бейнеленетін максимальді сан
санды жазу үшін қолданылатын әріптер саны
санды жазу үшін қолданылатын цифрлар саны
санау жүйесіндегі санның дұрыс құрылуы

А пікірі ақиқат және В пікірі жалған болғандағы жауабы ақиқат болатын пікірді көрсетіңіз
(В немесе А) және А
(А немесе В) және В
(В және А) және В
(В және С) және не А
(А және С) және не В

Егер А – 1 , В – 0 болса, онда А AND B мәні қандай болады
0
анықталмаған, яғни мәлімет жеткіліксіз
1
2
10

Алгоритм тармақталу алгоритімі болып табылады егер
оның орындалу әрекеті шарттардың ақиқаттығына байланысты болса
бір әрекетті бірнеше рет қайталайтын болса
оның командалары қандай-да бір шарттарға тәуелсіз бірінен-кейін бірі тізбектеле еркін тәртіппен орындалса
оны кесте түрінде ұсынамыз
ол көмекші алгоритмдерден тұрады

Нақты бір атқарушыға алгоритм жазған кезде, тек қана оның командалар жүйесіне кіретін командаларды ғана қолдануға болады — деген сөйлем алгоитмнің мынандай қасиетіне тәуелді
түсініктілік
жалпылық
дискреттілік
нәтижелік
детерминаттық

Pascal тілінде атау ретінде нені қолдануға болмайды
or
br
wr
ar
dr

Паскаль программасында типтерді бейнелеу бөлігінде қандай қызметші сөз қолданылады
TYPE
CONST
LABEL
VAR
USES

BEGIN…END операторлық жақшасына алынған конструкция қалай аталады
қайталау операторы
құрылымдық оператор
программа мәтініне түсіндірме
нақты түсіндірме
қарапайым оператор

Тұрақтылардың дұрыс ұйымдастырылған жазылуын көрсет
CONST a=10 b=7 c=6
CONST a, b, c = 6, 7, 10
CONSTANTS a=10; b=7; c=6
CONST a=10, b=7, c=6
CONST a:=10; b:=7; c:=6

Паскаль программасындағы логикалық айнымалылардың типі
boolean
real
integer
double
string

Паскальдағы меншіктеу операторының дұрыс жазылуын көрсет:
z := x/y – 1/x*x
x/y – 1/x*x = z
x/y – 1/x*x := z
z = x/y – 1/x*x
z := x\y – 1\x*x

Х(10) массивінің дұрыс берілуін көрсет:
TYPE T=array [1..10] of real; VAR X:T;
TYPE T=array [1,10] of real; VAR X:T;
TYPE T=array [1…10] of real; VAR X:T;
TYPE T:array [1..10] of real; VAR X=T;
TYPE T=array [1..10] of real; VAR X:=T;

Программаның бастапқы мәтіні толығымен ЭЕМ кодына айналу процесі
компоновка
интерпретация
компиляция
түзету
көшіру

Процедураның нақты параметрі
процедураны шақыруда
тақырыпта сипаттау
программа берілгендерін сипаттауда көрсетіледі
көрсетілмейді
процедураның аралық айнымалыларын сипаттауда көрсетіледі

Мына алгоритм орындалуының нәтижесі D := 1; D := 0; D := D + D;
0
2
1
10
3

Мәтіндік редактордың қалып күй жолында курсордың қалпын анықтауда көрсетіледі
қатар мен бағана нөмірі
ерілген мәтіндегі қатар саны
*мәтіндегі беттің нөмірі
мәтіндегі символ саны
мәтін көлемі

Мәтіннің ең кіші элементі
таңба (символ)
жол
абзац
бет
сөз

Электрондық кестенің ұяшығы төмендегідей идентификацияланады
қатар мен бағананың қиылысуындағы ұяшықтың атауын көрсету жолымен
ұяшыққа бөлінген оперативті жадтағы машиналық сөздің адресімен
арнайы кодталған сөзбен
қолданушы берген атаумен
ұяшық орналасқан қатардың нөмірі мен бағана атауы қиылысқан

Берілген формулалар арасынан электрондық кестеге арналған формуланы тап
=A3*B8+12
А1=A3*B8+12
A3*B8+12
A3B8+12
А1=A3B8+12

Электрондық кестеде мынадай түсінік бар
ұяшық
алаң
идентификатор
кілт
жазу

Ms Excel-де А11:А23 ұяшық диапазонындағы ең үлкен мәнді табу үшін мына формуланы қолдану керек
МАКС(А11:А23)
МАКС(А11;А23)
МАКСИ(А11:А23)
МАКС(А11-А23)
МАКС{А11:А23}

Ms Excel мына арифметикалық операцияның қолдану мүмкін емес
\ (бүтін бөлу)
+ (қосу), — (азайту)
^ (дәреже)
* (көбейту)
/ (бөлу)

Реляциялық мәліметтер қорының нақты аналогы
*екі өлшемді кесте
вектор
генеалогиялық ағаш
файл
берілгендердің реттелмеген көптігі

Мәліметтер қоры өрісінің мінездемесіне жатпайды
кілті
қайталанбас атауы
типі
ұзындығы
форматы

Жергілікті компьютерлік желіде бір-біріне тізбектеле қосылған барлық жұмыс станциясының конфигурациясы
сақиналы
желілік
радиалды
шиналық
ағаштәрізді

Ауқымды желінің қысқаша жазылуы
WAN
LAN
WWW
HTTP
TCP/IP

Суретті кодтау кезінде компьютердегі келесі көрсетілім үшін расторлық графиканың кескіні
әр түрлі түспен берілген мозайка түріндегі шаршы элементтердің көрсетілуі
біркелкі түспен айқындалады
координатты нүктелердің біркелкі түспен көрсетілуі
біркелкі түспен айқындалған координатты бөліктер массиві ретінде көрсетіледі
ақ-қара түске ауысуы

Дұрыс пікірді таңдаңыз
компакт-диск – ақпаратты сақтау құрылғысы
принтер – енгізу және шығару құрылғысы
CD-ROM – шығару құрылғысы
клавиатура – енгізу және шығару құрылғысы
монитор – енгізу құрылғысы

Резиденттік программа
үнемі оперативті жадыда болады
компьютер іске қосылғаннан кейін жүктеледі
үнемі қатты дискіде болады
жасырылған файлдарды ашады
резиденттік вирустарды ұстап алады

Фигуралық жақшаның қызметі
түсініктеме мәліметтер
құрама операторлар
операторлық жақшалар.
күрделі операторлар
қарапайым операторлар

Массив элементтері
бір типті болу керек
әртүрлі типті болуы мүмкін
тек қана бүтін типті болу керек
тек қана нақты типті болу керек
теріс мән болмау керек

Амалдық жүйе дегеніміз
барлық құрылғылардың жұмысын басқаратын және компьютердің программалық жасақтамаларының жұмысын қамтамасыз ететін программалар жиыны
компьютердің негізгі құрылғыларының жиынтығы
төменгі деңгейдегі программалау тілінің жүйесі
құжаттармен операциялар орындауға арналған программалар жиынтығы
компьютерлік вмрустарды жоюшы программа

ТЖҚ-да алғаш орналсқан программалар тізімін көрсетіңіз
BIOS
ОС жүктеуші
IO.SYS файлы
MSDOS.SYS файлы
COMMAND.COM файлы

Мұрағаттаушы программалар
файлдарды (қысу) көлемін кішірейту үшін қолданылады
файлдардың резервтік көшірмелерін әзірлеу программасы
интерпретатор
транслятор
мәліметтер қорын басқару жүйесі


Дискідегі негізгі каталог дегеніміз
түпкі
ағымдығы
желілік
жергілікті
дұрысжауабы жоқ

Тарихтағы бірінші компьютерді ойлап тапқан адам
Чарльз Бэббидж
Блез Паскаль
Филип Канн
Никлаус Вирт
Кен Томпсон

Х(10) массивінің дұрыс бейнелеуін көрсетіңіз
VAR X: array [1..10] of real
VAR X: array [1,10] of real
VAR X: array [1…10] of real
VAR X=array [1..10] of real
VAR X:= array [1..10] of real

Массив өлшемі дегеніміз
массивтегі элементтер саны
массив идентификаторы
массивтегі элементтер мәні
массивтегі байттар саны
таңбалар кестесінде массивтің белгіленуі

Бірлік уақыттағы процессормен орындалатын қарапайым операциялар
тактілік жиілік
жедел жадының көлемін білдіреді
компьютердің қабілеттілігі
жедел жады жылдамдығы
регенерация жиілігі

Компьютердегі тұрақты жадының белгіленуі
ROM
RAM
AMD
DIMM
DDR

Екілік жүйедегі 11001100 саны ондық жүйеде қандай сан
204
0
–52
-204
52

Екілік, ондық, сегіздік, оналтылық санау жүйелері берілген. 100 символдарымен жазылған сан қай жүйеде кездеседі
барлық санау жүйелерінде бар
екілік санау жүйесінде жоқ
ондық санау жүйесінде жоқ
сегіздік санау жүйесінде жоқ
оналтылық санау жүйесінде жоқ

Паскаль программасында тіркестік айнымалылар типі
string
real
integer
double
boolean

57 ондық жүйедегі санды қай санау жүйесінде 39 сан ретінде беруге болады
Оналтылық
Римдік
Екілік
Сегіздік
Ешқандай

Паскаль программасында тұрақтыны бейнелеу бөлігі қай қызметші сөзден басталады
const
label
var
case
type

Ондық санау жүйесіндегі 344 санын сегіздік санау жүйесіне ауыстыр
530
531
532
430
420

Реляциялық мәліметтер қорындағы кесте жолдары қалай аталады
жазбалар
құрылымдық
домендер
байланыстар
өрістер

А, В пікірлері ақиқат С пікірі жалған болғандағы ақиқат жауапты көрсетіңіз
(В немесе С) және А емес
(А және В) немесе В
А және (С және В)
(В және С) және А
(В немесе С) және С

Немесе логикалық операциясы ол
Дизъюнкция
Терістеу
Конъюнкция
Инверсия
Импликация

Дизъюнкция операциясы қандай символмен белгіленеді:
V
&


А=0, В=1. (A or B) логикалық операциясының нәтижесі
1
10
11
0
0 емес

Ctrl+I пернелер комбинациясының қызметі
курсив
жартылай қалың
асты сызлған
сөздердің асты сызылған
жоғары индекс

Шебер дегеніміз
белгілі бір әрекеттерді орындау барысында қолданушы басқаратын арнайы программа
ағымдағы объектімен байланысты командалардың тізімінен тұратын арнайы меню
қолданбаның сұхбат терезесі
бір объектімен жұмыс істеуге арналған диалогты терезелер тізбегі
дұрыс жауабы жоқ

Мәліметтер қорымен жұмыс істеу кезінде қайсы ұғым қолданылмайды
Ұяшық (клетка )
Өріс
Идентификатор
Кілт
Жазба

Деректерді сүзіп алу (фильтлеу)
берілген қағидалар бойынша деректерді сұрыптау
деректерді реттеу
деректерді редакциялау
стандартты функцияларды қолдану
деректерді пішімдеу

MS Excel-де А10:А20 диапазонындағы сандардың қосындысын табу формуласын көрсетіңіз:
СУММ(А10:А20)
СУММ(А10;А20)
СУММА(А10:А20)
СУММ(А10+А20)
ИТОГО(А10:А20)

Интернет желісіне қосылған компьютерде міндетті түрде болады
IP-адрес
Үйшік аты
WEB-беттері
URL-адрес
жеке WEB-беті

Internet қызметін ұсынушы компания
*Провайдерлер
Клиенттер
Абоненттер
Администратор
Дистрибьютор

Модель дегеніміз
зерттейтін объектінің бейнелеу өнері құралдарының белгілі бір сипаттамасы
кеңістіктік-уақытша сипаттамасын бейнелейтін объектінің алмастырушысы
ақиқаттың қияли бейнесі
зерттейтін объектінің маңызды қырларын, пайда болуы немесе үрдістерін бейнелейтін объектілердің жинағы
белгісіз жоқ объектілердің қасиеттері туралы ақпарат

Алгоритм дегеніміз
атқарушының қойылған мақсатқа жетуге көзделген түсінікті де нақты бұйырқтарының тізімі
белгілі бір әрекеттердің орындалу ережелері
кейбір командалардың орындалу ретін көресетін граф
компьютер үшін берілген командалар тізімі
есептеуіш желілердің протоколы

Шарттың нәтижесін тексеру нәтижесіне байланысты әрекеттер тізбегінде қарастырылған алгоритм
тармақталу құрылымды алгоритм
циклдік құрылымды алгоритм
Логикалық нұсқалы алгоритм
сызықтық құрылымды алгоритм
шарт тексеру алгоритмі

Массив дегеніміз
бір атқа біріктірілген бірдей типті реттелген мәліметтер
апострофпен шектелген кез-келген символдардың шектелген тізімі
әртүрлі деректердің бір бүтін және бәртұтас жиын ретінде сипатталуы және бейнеленуі
дисктегі атауы бар бір типті мәліметтер
бір әріптен басталатын айнымалылар жиынтығы

Программадағы бір амалдың бірнеше рет орындалуы
цикльдік прцесс
рекурсия
тармақталу
ішкіпрограмманы шақыру
итерация

Сызықтық программалардың негізгі белгілері
операторлардың орындалу тәртібінің тізбектеле орындалуы
циклдік операторлардың бар болуы
программалық қатарында бір ғана оператордың болуы
меншіктеу операторын ғана қолдану
шартты көшу операторын ғана қолдану

Паскаль программасындағы нақты айнымалылар типі
real
*integer
read
boolean
var

Программада жұмыс істеу кезінде мәні өзгермейтін мәліметтер
тұрақтылар
белгілер
айнымалылар
амалдар
массивтер

Ctrl+B пернелер комбинациясының қызметі
жартылай қарайтылған
асты сызлған
курсив
жоғарғы индекс
төменгі индекс

Тышқан манипуляторының қызметі
енгізу
шығару
ақпаратты оқу;
суреттерді сканерлеу
ақпаратты сақтау

Компьютердің оперативті жадысы
RAM
ROM
AMD
NET
MMX

Сыртқы құрылғыларды басқаруға арналған электронды схемалар
контроллер
плоттерлер
шифраторлар
драйверлер
сканерлер

16 битпен кодталатын ең үлкен натурал сан
65536
256
32768
32767
65535

А=1, В=1. not(A or B) логикалық операциясын орындағаннан кейінгі нәтиже
0
10
11
1
0 емес

Емес логикалық операциясы дегеніміз
инверсия
конверсия
конъюнкция
дизъюнкция
импликация

Файлдық жүйе әдетте бұтақ түрінде бейнеленеді. Ондағы «бұтақ» — бұл каталогтар (бумалар), ал «жапырақтар» — бұл файлдар (құжаттар, программалар жәнет.б). Ал түпкі каталогта не орналасады
каталогтар және файлдар
тек қана каталогтар
тек қана файлдар
ештеңе
дұрыс жауап жоқ

Паскаль программасында функцияны есепте барысында аргумент неге алынып жазылады
дөңгелек жақшаға
квадрат жақшаға
тырнақшаға
опостравқа
фигуралық жақшаға

Файлдардың жылдам жүктелуін іске асыру үшін қатты дискіде оның бөліктерін көрші секторға жазу процесі қалай аталады
инверсия
активизация
пішімдеу
мұрағаттау
жүйені қалпына келтіру

Паскаль тілінде жазылған дұрыс өрнекті көрсетіңіз
Y: = 2*cos(x-2)
Y = 2*cos(x2)
Y: = 2cos(x-2)
Y: = 2cosx-2
Y: = 2*соsx-2

Нқты құрылғылар арасындағы байланысты қамтамасыз ететін программа
дайверлер
кнвертерлер
ахиваторлар
иентификаторлар
ативирустар

Компьютерді іске қосқан кезде жүктелетін, құрылғылар жұмысын және программалардың орындалуын бақылайтын, қолданушымен сұхбатты ұйымдастыратын программа қалай аталады
операциялық жүйелер
қызметші программалар
қолданбалы программалар
операциялық қабықшалар
құрылғы драйверлері

Дискіде программа мәтіндері, кестелер және суреттер сақталатын, атауы бар аймақ
файл
қапшық
каталог
директория
драйверлер

WWW құжаттарын ұсынатын және қабылдауды, сұраныстарды қамтамасыз ететін программа
браузер
гиперссілтеме
веб-мастер
фрейм
бейне-сілтеме

Стандартты флоппи-дискінің логикалық аты
А:\
С:\
D:\
Е:\
F:\

Файл атының типін анықтаушы құрамдас бөлігі
файл кеңейтілімі
каталог
файл өлшемін
файл тақырыбы
қолданбаны

Қайсысы электронды почтаны білдіреді
е-mail
Internet Explorer
Netscape Navigator
WWW.
HTTP

Дұрыс жауапты көрсетіңіз:
файлды жылжыту кезінде ол алғашқы каталогтан өшіріліп, басқа орынға орын ауыстырады
файлды көшіру кезінде ол алғашқы каталогтан өшіріліп, басқа орынға орын ауыстырылады
файлды жылжыту кезінде ол екі каталогтада сақталады
файлды көшіру кезінде ол алғашқы каталогта сақталмайды
файлды жылжытқанда Қоржынға жойылады

WWW қысқартылған сөзі нені білдіреді
*дүниежүзілік «өрнек»
электронды пошта
навигаторды
компьютерлік вирусты
жергілікті желіні

Файлдың кеңейтілімі нені білдіреді
файлдың типін
программаның типін.
каталогтың типін
файл өлшемін
файл сапасын

Windows — бұл
оперативтік жүйе
оперативті орта
бағдарламалық қабықша
мәтіндік процессор
драйвер

.EXE және .COM кеңейтілімдері нені білдіреді
орындауға дайын файлдарды
файл көшірмесін
архивтік файлды
жүйелік файлдарды
драйверлерді

Windows-тың стандартты бағдарламаларының тізімін көрсетіңіз
Paint, WordPad, Калькулятор, Блокнот
Paint, WordPad, PhotoEditor, Блокнот
Paint, WordPad, MSWord, Блокнот
Paint, MSWord, Калькулятор, Блокнот
MS Excel, MSWord, Калькулятор, Блокнот

Ақпараттарды сығуға арналған бағдарлама
архиватор
антивирус
конвертер
архивариус
драйвер

Файлды архивтеу дегеніміз
файлды сығу процесі
файлдың көшірмесін жасау
вирусқа тексеру
файлды сақтау
файлды өшіру

Компьютерлік вирустардың әсерін жоятын бағдарлама
антивирустік бағдарламалар
коммуникациялық бағдарламалар
дискілерді оптимизациялау бағдарламалары
компьютерді диагностика жасауға арналған бағдарлама
архивтеу бағдарламалары

Ctrl+U пернелер комбинациясының қызметі
астын сызу
курсив
жартылай қалың
жоғарғы индекс
төменгі индекс

Мәліметтер қорындағы деректерді немесе қорытынды ақпаратты баспадан шығару үшін қолданылатын команда
есептер (отчеты)
сұраныстар
формалар
макростар
модульдер

MS Excel бағдарламасы
кестелік процессор
мәтіндік редактор
графикалық редактор
мәліметтер қоры
операциялық жүйе

.XLS кеңейтілімді құжат қандай бағдарламаның көмегімен құрылған
MS Excel
MS Word
MS Access
MS Power Point
MS Photo Editor

MS Excel – де ұяшықтың абсолютті адресін көрсету үшін қолданатын таңба
*$
x
&
@
+

MS Excel – де формула келесі белгіден басталады
= таңбасынан
+ таңбасынан
— таңбасынан
! таңбасынан
$ таңбасынан

MS Excel -де А1, А23 және В4 ұяшықтарындағы ең кіші мәнді табу үшін қолданылатын формула
МИН(А1;А23;В4)
МИН(А1;А23:В4)
МИН(А1+А23;В4)
МИН(А1:А23:В4)
МИН(А1-А23;В4)

MS Excel – де СРЗНАЧ(А1:А12) функциясы нені есептеуге мүкіндік береді
А1:А12 ұяшықтар аралығындағы мәндердің орташа мәнін
А1:А12 ұяшықтар аралығындағы мәндердің пропорциясын
А1:А12 ұяшықтар аралығындағы мәндердің арифметикалық ортасын
А1 және А12 ұяшықтарындағы мәндердің арифметикалық ортасын
А1:А12 ұяшықтар аралығындағы мәндердің логарифмдік ортасын

MS Excel – де ЕГЕР сөзі келесі категорияға жатады
логикалық
статистикалық
математикалық
финанстық
мәтіндік

Мәліметтер қорында жолдар мен бағаналардың тікбұрышты кесте ретінде берілуі қалай аталады
реляциялық
иерархиялық
желілік
жергілікті
коммерсиялық

MS Access терезесіндегі кестелер мен сұраныстар арасындағы байланысты көру, құру немесе өзгерту қалай аталады:
мәліметтер қорының жобасы
мәліметтер құрылымы
мәліметтер қорының макеті
мәліметтер қорының шаблоны
мәліметтер қорының схемасы
Паскаль программалау тілінде айнымалыларды сипаттау бөлімі қай қызметші сөзден басталады
VAR
CONST
LABEL
CASE
TYPE

Жазылған реті бойынша барлық әреккеттері тізбектей орындалатын алгоритм
сызықтық алгоритм
циклдік алгоритм
құрлымды түзу алгоритм
тармақталған алгоритм
айнымалы алгоритм

Y(7) массивінің дұрыс сипатталуын көрсетіңіз
TYPE Z=array [1..7] of real; VAR Y:Z;
TYPE Z=array [1,7] of real; VAR Y:Z;
TYPE Y=array [1…7] of real; VAR Z:Y;
TYPE Z: array [1..7] of real; VAR Y=Z;
TYPE Y=array [1..7] of real; VAR Z:Y;

Телефон каналдары арқылы басқа компьютерлермен ақпарат алмасу құрылғысы
модем
сканер
дисковод
плоттер
стример

Компьютердің жұмыс істеу жылдамдығы неге тәуелді
Ақпаратты процессорда өңдеудің тактілік жиілігіне
принтердің желіге қосылуы немесе қосылмауына
операциялық жүйенің интерфейсін ұйымдастыруға
сыртқы сақтау құрылғыларының көлеміне
өңдейтін ақпарат көлеміне

Microsoft Windows ортасында жұмыс істеу барысында әр жерде орналасқан бірнеше файлдарды белгілеу үшін қандай пернені басып тұру қажет
ctrl
alt
shift
tab
ins

Microsoft Windows ортасында жұмыс істеу барысындағы алмастыру буфері дегеніміз
ақпаратты уақытша сақтауға арналған оперативті жады бөлігі
операциялық жүйе орналасқан жады бөлігі
қосымша терезесі
винчестрдегі жады бөлігі
дискжетекте орналасқан дискетадағы жады бөлігі

Төртінші буындағы ЭЕМ негізгі элементі
үлкен интегралды схемалар
электронды шамдар
светодиодтар
транзисторлар
диодтар және триодтар

Компьютерге арналып жазылған зақымдаушы шағын программа
компьютерлік вирус
компьютерлік антивирус
конвертерлар коды
архивтеу
құрылғы драйвері

16 битпен кодталатын ең кіші бүтін сан
–65536
–255
–32768
–32767
–65535

Ондық санау жүйесіндегі 3758 саны оналтылық санау жүйесінде қандай сан
EAE
AEE
9EE
E1E
EEA

Егер А = 1, В = 0, онда NOT(А AND B) логикалық операциясын орындау нәтижесін көрсетіңіз
1
мәлімет толық емес, анықталмаған
2
0
10

ЖӘНЕ логикалық операциясы қалай аталады
конъюнкция
терістеу
дизъюнкция
инверсия.
Импликация

Егер А=0, В=1 болса, онда (A and B) логикалық операциясын орындау нәтижесі
0
10
11
1
0 емес

Конъюнкция әрекеті қандай таңбамен белгіленеді:
&
VМәтіндік редакторде беттің параметрлерін өзгерту нені орнатады:
алаң, ориентация
гарнитура, өлшем, сызылуы
шегініс, аралық
стиль, шаблон
дұрыс жауабы жоқ

Программа жолдарының бір-бірлеп ретпен оқылу және орындалу процессі
компиляция
интерпретация
өңдеу
компоновка
көшіру


Идентификатор қолдана алатын айнымалы
abc
div
end
array
mod

Оператор дегеніміз
компьютер орындай алатын жұмыс ережесі
тапсырма шешудің формальді әдісі
математикалық есептердің формасы
белгіленген біртипті айнымалының бір атқа біріктірілуі
графикалық және мәтіндік ақпаратты қағаз немесе слайд түрінде компьютерге енгізу құрылғысы

Паскаль програмасында белгі қою бөлігі қай түйінді сөзден басталады
Label
const
var
dim
type

Паскаль бағдарламасында программа мәтініне түсініктеме (коментрий) қайда жазылады
фигуралық жақшаға
дөңгелек жақшаға
тырнақшаға
тікбұрышты жақшаға
апострофқа

Айнымалыларды сипаттаудың дұрысын көрсетіңіз
VAR a, b, c : real; i, k : integer;
VAR a, b, c := real; i,k := integer;
VARIANTS a, b, c : real; i,k : integer;
VAR a, b, c = real; i, k = integer;
VAR a; b; c : real; i; k : integer;

Программалармен жұмыс істеу барысында мәнін бірнеше рет өзгерте алатын шама
айнымалы
белгі
тұрақты
жүйе
айнымалы функциясы

Мына екілік санды 11101101011 сегіздік санау жүйесіне ауыстырғанда шығатын санды көрсетіңіз
3553
7326
76B
5553
7323

Мына өрнек Y=x3 Паскаль программасында қалай жазылады
Y:=x*x*x;
Y:=x^3;
Y:=x**3;
Y:=SQR(x*x*x);
Y:=SQRT(x);

Бір атаумен белгіленіп біріктірілген біртекті элементтер жиыны қалай аталады
жиым
бағдарлама
код
жүйе
құрылым

Мына жиымдардың дұрыс жазылуын көрсет A(5), B(7), C(9):
TYPE T=array [1..9] of real; VAR A,B,C:T;
TYPE T=array [1,7] of real; VAR A,B,C:T;
TYPE T=array [1…5,7,9] of real; VAR A,B,C:T;
TYPE T=array [1..5-9] of real; VAR A,B,C:T;
TYPE T:array [5..9] of real; VAR A,B,C =T;

Ctr+C пернелер комбинациясының қызметі
объектілерді көшіру
объектілерді белгілеу
объектілерді қиып алу объектілерді қиып алу

объектілерді жылжыту
объектілерді өшіру

“р” әріпін кодтасақ ол 143-ке тең. Осыған байланысты “спорт” сөзін былай кодтаймыз
144142141143145
145131154154141
144142141143140
146156147149148
138136139141140

Мәтіндік процессорда пайдаланушы мәтінді түзетеді. Меңзер екінші азат жолдың басында тұрған кезде, ол BackSpace пернесін басты. Содан кейін екінші азат жолда тұрған мәтін бірінші жолға келіп ауысты. Неге бұлай болды?
Пайдаланушы бірінші азат жолдың соңында көрінбей тұрған «жол соңы» символын өшірді
Машина өшіп қалды, ал пайдаланушы өзгерткен мәтінін сақтаған жоқ
Осы пернені басу арқылы қағаздағы мәтінді екі бағанаға бөлуге мәтіндік редакторға жол көрсетті
Мәтінді автоматты түрде пішімдеу үшін осы перне қолданылды
Бұл макровирусқа қарсы әрекет

EXCEL кестелік процессорында диаграмма тұрғызу барысында қай кезде бос диаграмма шығады
*мәліметтер тұрған ұяшық блогы белгіленбесе
жедел жадта орын жетіспесе
диаграмманың дұрыс емес типі таңдалса
белгіленген аймақтағы мәліметтер өте аз болса
диаграмма өте үлкен болғандықтан экранға сыймай тұр

Мәліметтер мен жан-жақты қатынас құра отырып, олардың өңделуін қамтамасыз ететін
база құру мен сүйемелдеуге арналған программмалық кешен қалай аталады
мәліметтер базасын басқару жүйесі
мәліметтер банкі
мәліметтер базасының технологиясы
мәліметтер базасының прототипі
мәліметтер базасының құрылымы

Мәліметтер базасының әр реляциялық кестесінде өріс атауын көрсететін термин
кілт
кесте
сұрау
мәліметтер сызбасы
байланыс

Бір кестедегі әрбір жазбаның басқа кестедегі көп жазбаларға сәйкес келуі
бір-көпке
бір-бірге
көп-бірге
көп-көпке
біреуде емес-көпке

.doc кеңейтілімі бар құжат, қай программаның көмегімен құрылған
MS Word
MS Access
MS Power Point
MS Excel
MS Photo Editor

MS Excel-де : = ЕСЛИ (С1<C2; C1; C2) деген жазу нені білдіреді
егер С1<C2, шығару С1, әйтпесе С2
егер С1<C2, шығару С2, әйтпесе С1
егер С1<C2, шығару С1+С2
егер С1<C2, шығару С1 — С2
егер С1<C2, шығару С1 / С2

EXCEL электронды кестесінде тормен қандай әрекеттерді жасауға болмайды
жеке алынған тордың өлшемін өзгертуге
ақпаратты енгізуге және түзетуге
ақпаратты көшіруге және өшіруге
блгілерді белгілеу және алып тастауға
жл мен бағанның өлшемін өзгертуге

Жергілікті желінің қысқаша жазылуы, белгіленуі
LAN
WAN
WWW
HTTP
TCP/IP

ДК-дің дисплей экранына шығарылатын суреттің екілік коды қайда сақталады
бейнежадыда
жедел жадыда
тұрақты жадыда
қатқыл дискіде
бейнепикселде

Алгоритмнің қасиеті болып табылады
нәтижелік
қайталануы
әмірді орындаудағы жұмысты өзгерту мүмкіндігі
алгоритмді кері орындау мүмкіндігі
программалау тілін жазудың қарапайымдылығы
Windows-та алмастыру буфері көмегі арқылы не істеуге болады
обьектіні (файл немесе құжат бөлігін) бір орыннан екінші орынға жылжытуға немесе көшіруге
бағдарламаларды тез іске қосу және бумалар мен құжаттарды ашу үшін
құжаттарды,бумалармен бағдарламаларды құру үшін
құжаттарды,бумалар мен бағдарламаларды тез өзгерту үшін
құжаттарды,бумалар мен бағдарламаларды тез тығыздату үшін;

Векторлық графиканың расторлық графикадан артықшылығы
керекті суретті сақтағанда көп орын алмайды, соңғы суретті пішімдеу оңай
сурет сақтайтын орынның көлемін үлкейтеді
сурет сақтайтын орынға және суретті пішімдеуге әсерін тигізбейді
суретті кодтау әрекеті өзгермейді
суретті пішімдеу қиын

MS Word – мәтіндік редакторында белгіленген құжат бөлігін алмастыру буферіне қалай орналастыруға болады
меню командасының көмегімен: Түзету => Көшіру
меню командасының көмегімен: Файл => Қалайша сақтау
меню командасының көмегімен: Сервис => Алмастыру буфері
меню командасының көмегімен: Түзету => Сақтау
меню командасының көмегімен: Түзету => Қою


Дыбыстық файлдардың дұрыс жазылған форматын көрсет
*.AVI, *.MID, *.WAV және т.б.
*AVI, *MID, *.WAV, *.BMP және т.б.
*AVI, *MID, *.WAV ,*.DOC және т.б.
*AVI, *MID, *.WAV, *.BMP,*.DOC және т.б.
*AVI, *TXT, *.WWW, *.BMP,*.DOC және т.б.

Информатикадан тест сұрақтары
4 –нұсқа

Сілтеуіш бағдарламасының қызметі
құжаттарды, бумалар мен бағдарламаларды тез өзгерту үшін
бағдарламаларды тез іске қосу және бумалар мен құжаттарды ашу үшін
құжаттарды, бумалармен бағдарламаларды құру үшін
құжаттарды,бумалар мен бағдарламаларды тез тығыздату үшін
файлдар және бумалармен жұмыс істеу үшін

Ctrl+V пернелер комбинациясының қызметі
алмастыру буферіндегі ақпаратты қажетті жерге қою
алмастыру буферіне ақпаратты көшіру
алмастыру буферіндегі ақпаратты өшіру
алмастыру буферіне ақпараттарды жазу
белгіленген объектіні алмастыру буферіне көшіру

AVP (Kaspersky antivirus) программасы не үшін қолданылады
вирусқа тексеру үшін
кестелерді өңдеу үшін
дерек қорын құру үшін
мәтінді өңдеу үшін
сығылған файлдар құру үшін

Дискіде орынды үнемдеу үшін файлдың көлемін кішірейтіп сақтауға мүмкіндік беретін программалар тобы
архиваторлар
антивирустық программалар
операциялық жүйелер
драйверлер
дұрыс жауабы жоқ

Архивтік файл дегеніміз
қысылған күйде бір файлға енгізілген қажет болғанда бастапқы күйінде шығарып алуға болатын бір немесе бірнеше файлдың жиынтығы
қысылған күйде бір файлға енгізілген бума
бір файлға енгізілген файлдың жиынтығы
көптеген файлдардың бір бумаға жинақталған түрі
дұрыс жауабы жоқ

MS Word мәтіндік редакторында белгіленген құжат бөлігін алмастыру буферіне қалай орналастыруға болады
меню командасының көмегімен: Түзету => Көшіру
меню командасының көмегімен: Сервис => Алмастыру буфері
меню командасының көмегімен: Түзету => Сақтау
меню командасының көмегімен: Файл => Қалайша сақтау
меню командасының көмегімен: Түзету => Қою


MS Excel-де жұмыс істегеңде СУММ(А1:А10) функциясының қызметі
А1-ден А10-ға дейінгі ұяшықтарда жазылған мәндер қосындысын есептеу
А1 және A10 ұяшықтарының мәндерінің қосындысын есептеу
А1 ұяшығының мәндерін A10 ұяшығының мәндерінің бөліндісінің қалдығын есептеу
A1,A2 ұяшығының мәндерін A10 ұяшығыда бөлу қалдығының қосындысын
берілген функция дұрыс емес


MS Access-те сұраныстар көмегімен…
бірнеше кестелердегі мәліметтерді қарап шығуға, талдауға және өзгертуге болады
параметрлерді енгізуге арналған диалогты терезенің информациялық сыйымдылығын өзгертуге болады
барлық байланысқан кестелерден біріккен бір виртуальді кесте алуға болады
кестедегі мәліметтерді түзетуге болады
правка-Найти командасын айтамыз


MS Access -те таңдауға арналған сұранысты орындау кезінде…
кестелер арасындағы байланыстар өзгереді
таңдау шарттарына қанағаттандыратын мәліметтер автоматты түрде баспаға шығарылады
таңдау шарттарын қанағаттандыратын мәліметтер бір немесе бірнеше кестелерден таңдалынып нақты бір ретпен шығарылады
жаңа мәліметтер базасы құрылады
кестелер арасындағы байланыстар күрделенеді

Web файлдардың кеңейтілімін көрсетіңіз
кеңейтілуі htm немесе html
кеңейтілуі txt немесе doc
кеңейтілуі com немесе exe
графикалық файл кеңейтілуі GIF немесе JPG
дұрыс жауап жоқ

Модемді таңдау кезіндегі ең маңызды шарт
оның мәліметтерді қабылдау\жөнелту жылдамдығы
арнамен орнатылған байланыстың сенімді түрде сақтауы
модемнің бағасы
модемнің, ол байланысатын компьютермен аппараттық түрде сәйкес келуі
интернетте жұмыс істеген уақытты есепке алатын программа

Wed – сайыттың дұрыс жазылмаған адресін көрсетіңіз
http://wwwe.sunduk.ru
http://www.mail.ru
http://www.site.kz
*http:www.park.com
http://www.nursat.kz

Төменде көрсетілгендердің қайсысы Web– парағын құруға арналған программалар?
жауаптардың бәрі дұрыс
HTML, CorelDraw, Adobe Streamline, EXCEL
CorelDraw, Adobe Streamline
HTML, Adobe Photoshop, PhotoPaint
Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Streamline, WORD

WWW деген нені білдіреді
WWW дегеніміз дүние жүзілік өрмек
WWW дегеніміз жергілікті желіге шығу
WWW дегеніміз интернеттегі вирустарды іздеуге арналған программа
WWW дегеніміз интернеттегі сілтеме жасайтын команда
Дұрыс жауап жоқ

Модемнің қандай түрлері болады
сыртқы модем, Ішкі модем
сыртқы модем
ішкі модем
хаб модем
дұрыс жауабы жоқ

Web-беттерінің кеңейтілуі (форматы)…
*. html
*. txt
*. Doc
*. exe
дұрыс жауабы жоқ

Жаңа ақпараттық технологиялар дегеніміз
қазіргі компьютерлік технология
ақпараттық технология
үлкен ЭЕМ –дерді пайдалануға негізделген технология
эволюциялық технология
информацияларды сақтау, тасымалдау

Файл дегеніміз
белгілі бір атпен магниттік дискіде жазылған біртектес информациялар жиыны
белгілі бір атпен магниттік дискіде жазылған мәтіндік мәлімет
белгілі бір ортақ қасиеттеріне қарай магниттік дискіде бір-бірімен қатар орналастырылған бір топ файлдар тізіміне қойылған атау
программа
операциялық жүйе

Каталог немесе директорий дегеніміз
белгілі бір ортақ қасиеттеріне қарай магниттік дискіде бір-бірімен қатар орналастырылған бір топ файлдар тізіміне қойылған атау
белгілі бір атпен магниттік дискіде жазылған біртектес информациялар жиыны
белгілі бір атпен магниттік дискіде жазылған мәтіндік мәлімет
программа
операциялық жүйе

Контексті-тәуелді менюді қалай шақырамыз
тышқанның оң батырмасын басу арқылы
тышқанның сол батырмасын басу арқылы
объектіні белгілеу арқылы
файл менюі арқылы
дұрыс жауабы жоқ

Windows жүйесі — бұл
операциялық жүйе
мәтіндік интерфейс
программалық қабықша
сервистік программа
электрондық кесте
RAR бағдарламасы не үшін қажет
файлды тығыздалған күйде құру немесе алғышқы қалпына келтіру үшін
компьютердің параметрлерін баптау және тексеру үшін
файлдармен, бумалармен жұмыс істеу үшін
компьютерді тексеру және вирустарды жою үшін
графикалық бейнелерді құру, түзету және баспадан шығару үшін

ARJ бағдарламасы не үшін қолданылады
файлдарды тығыздау үшін
мәтінді өндеу үшін
кестелерді өңдеу үшін
дерек қорды көру үшін
вирусты тексеру үшін

Қаріп диалог терезесін ашу үшін келесі команда орындалады
формат-шрифт
вставка-шрифт
вид-шрифт
окно-шрифт
формат

Менюдің қай бөлімінде құрал-саймандар тақтасын тағайындауға болады
вид
файл
правка
формат
таблица
MS Excel -бағдарламасы не үшін қолданылады
кестелерді өңдеу үшін
мәтінді өңдеу үшін
тығыздатылған файлды құру үшін
дерек қорды көру үшін
вирусты тексеру үшін
MS Excel -де менюдің «Түзету» («Правка») пунктінің құрамы
қиып алу,көшіру, қою
көру, сақтау, қағазға басу
саймандар тақтасын өзгерту
анықтама алу
шрифтерді өзгерту

MS Access –те кестелерді байланыстыру
барлық байланысқан кестелерден біріккен виртуальді кесте алуға
арналған
параметрлерді енгізу үшін қолданылатын диалогты терезенің
информациялық сыйымдылығын үлкейтуге арналған
формадағы тек нақты бір жазбаларды қарап шығуға арналған
кестені баспаға шығаруға арналған
кестені көшіруге арналған

MS Access -те сұраныс конструкторы режимі
сұраныстың құрылымын графикалық түрде өзгертуге арналған
тек қана таңдалған кестелерді қарап шығу үшін қолданылады
тек қана таңдалған жазбаларды қарап шығу үшін қолданылады
тек қана таңдалған өрістерді қарап шығу үшін қолданылады
тек қана таңдалған құжатты қарап шығу үшін қолданылады

Тег бұл
web – парағын құруға арналған команда
элементтің бастапқы және аяққы маркері
арнайы таңбалар пайдаланылатын мәтін
басқа файлға немесе обьектіге сілтеме
дұрыс жауап жоқ

Интернеттегі қай потокол базалық болып табылады
HTTP
HTML
TCP
TCP/IP
дұрыс жауап жоқ

MS Access –те кесте дегеніміз
мәліметтерді сақтайтын объект. Кесте баған мен жолдан тұрады. Әрбір қатар — жазба, әрбір баған — өріс
мәліметтерді сақтауға арналған стандартты блок
мәліметтерді стандартты түрде форматтау. Кесте баған мен жолдан тұрады
мәліметтерді енгізіп сұрыптау
дұрыс жауабы жоқ

Сұрыптау режимі қандай мүмкіндіктер береді
слайдтарды реттеу, ауысулар қосу және көрсету ұзақтығын таңдау
мәтін, сурет, графикалық объектілер және кесте енгізу, анимациялар құру
жетекші презентацияда қолданылатын
анықтамалыққа арналған мәтінмен суреттерді енгізу
дұрыс жауабы жоқ

0 мен 1 -ден тұратын екілік сан
*бит деп аталады
байт деп аталады
мегабайт деп аталады
килобайт деп аталады
гигобайт деп аталады

Компьютер жұмысының өнімділігі (операцияларды орындау шапшаңдлығы) неге байланысты
процессордың тактілік жиілігіне
жадтаушы құрылғылардың сыйымдылғымен тез әрекеттігіне
қоректендіру кернеуіне
сыртқы жад сыйымдылығына
пернелердің басу шапшаңдығына

Компьютерді желіден ағытқанда қай жеріндегі бүкіл ақпарат өшіріледі
жедел жадыдағы
магнитоптикалық дискіде
магниттік таспаларда
CD-ROM –да
тұрақты жадыдағы

Микропроцессордың міндеті
сыртқы құрылғыларды ақпараттық кеңарнаға қосу
ЭЕМ-нің барлық блоктары жұмысын басқару
жоғары деңгейдегі программалық тілдерінде жазылған программаны машиналық кодқа аудару
ақпаратпен арифметикалық және логикалық операциялар орындау

Компьютер дегеніміз
ақпараттық процестерді жүзеге асыратын құрал
ойын ойнайтын құрал
ақпартты сақтайтын құрылғы
ақпаратты тарататын құрылғы
дұрыс жауабы жоқ

Санның цифрына бөлінетін позицияны
разряд
цифр
бит
байт
барлық жауап дұрыс

Бейнеадаптер қандай қызмет атқарады
мониторда көретін ақпарат бейнесін басқару қызметін
ақпаратты енгізу қызметін
ақпаратты шығару қызметін
ақпаратты сақтау қызметін
ақпаратты өңдеу қызметін

ТЖҚ дегеніміз
ақпараттарды тұрақты сақтау құрылғысы
ақпараттарды жедел сақтау құрылғысы
ақпараттарды уақытша сақтау құрылғысы
ақпаратты өңдеу құрылғысы
дұрыс жауабы жоқ

ЖЖҚ дегеніміз
ақпараттарды тұрақты сақтау құрылғысы
ақпараттарды жедел сақтау құрылғысы
ақпараттарды уақытша сақтау құрылғысы
ақпаратты өңдеу құрылғысы
дұрыс жауабы жоқ

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *