Апта күндері

№14
Білім беру салалары: Қатынас, таным
Бөлімі: Қазақ тілі.
Тақырыбы: Апта күндері.
Мақсаты: педагогті тыңдау арқылы есте сақтау мен зейінін жетілдіру.
Білімділік міндеті: апта күндерінің қазақша атауын дұрыс айту, есте сақтауға үйрету. Қазақ тіліндегі сөздер мен сөйлемдерді түсініп және күнделікті өмірде қолдана білуге үйрету. Дамытушылық міндеті: жаңа сөздердегі қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айту, сөздік қорларын дамыту. артикуляциялық моторикасын жаттықтыру, сөйлеу кезіндегі тыныс алуды және дикцияны дамыту.
Тәрбиелік міндеті: ұқыптылыққа тәрбиелеу Күтілетін нәтижелер:
Жасайды: апта күндерінің қазақша айтады.
Түсінеді: қойылған сұрақты түсінеді.
Қолданады:апта күндерін ретімен қолданады, сұрақтарға жауап береді.
Қолданылатын көрнекі құралдар: қуыршақтар – Сәуле мен Арман, «Апта күндері» постері, суретті сөздіктер, жұмыс дәптері, постер, айна, фишкалар.
Билингвалды компонент: апта күндері – дни недели, дүйсенбі – понедельник, сейсенбі – вторник, сәрсенбі – среда, бейсенбі – четверг, жұма – пятница, сенбі – суббота, жексенбі – воскресенье.

ҰОҚ барысы
1. Ұйымдастыру кезеңі
Шаттық шеңбер
Достарды біз қолдаймыз, Қиын шақта қолдаймыз. Біздің топта ұл-қыздар Тату-тәтті ойнаймыз.
Ғажайып сәт. Қонаққа қуыршақтар – Сәуле мен Арман келеді. – Сәлеметсіздер ме?!
Өткен «Қанша? Санау» тақырыпты қайталау. Дидактикалық ойын: «Көршісін тап?» Шарты: бірден онға дейін сандарды ретсіз қою, балалар сандарды дұрыс қойып тура және кері санайды. Балалар әр дұрыс жауап үшін фишкадан алады, ойын соңында фишкалар саналып, жеңімпаз анықталады.
2.Негізгі кезең
Постер: «Апта күндері». Педагог балаларға постерден апта күндерін көрсетіп, бірге жаттауды ұсынады.
– Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі.
Балалар қайталайды, жеке және хормен.
Тақпақ «Апта күндері». Педагог оқиды.
Апта деген атайдың Жеті бірдей ұлы бар.
Біріншісі – дүйсенбі,
Екіншісі – сейсенбі,
Үшіншісі – сәрсенбі,
Төртіншісі – бейсенбі,
Бесіншісі – жұма,
Алтыншысы – сенбі, Жетіншісі – жексенбі.
Педагог апта күндерін қайталауды ұсынады.
Аптада неше күн?
Бүгін аптаның қай күні?
Аптаның бірінші күні?
Екінші күні? т.б.
Дыбыстық жаттығу (айнамен орындалады).
Ү-ү-ү-ү- дүүй-сенбі
Ә-ә-ә- сәәр-сенбі Ұ-ұ-ұ- жұұ-ма Сергіту сәті
Таңертең тұрамын, Қолымды жуамын.
Тісімді тазалап, Бетімді жуамын.
Шашымды тараймын,
Киімімді киемін, Бақшама барамын.
Жұмыс дәптерімен жұмыс.
1. Сөйлемдерді тыңда. Балалар әр апта күнінде не істеді? Суреттен көрсет.
Балалар дүйсенбіде доп ойнады.
Сейсенбі күні серуенге шықты.
Сәрсенбіде сурет салды.
Бейсенбіде би билеп, ән салды.
Жұмада жидек терді.
Сенбіде кино көрді.
Жексенбіде үйлерінде демалды.
Балалар осылай бір аптаны өткізді.
Педагог сөйлемдерді оқиды, мазмұнын түсіндіреді.
Апта күндерін бірнеше рет қайталатып айтқызады: дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Педагог жеке жұмыс жүргізеді.
3.Рефлексия.
Педагог қорытынды жасайды. Балаларды мадақтайды.
– Қандай тапсырма ең қызықты болды? Жұмыс дәптерінде сендер өздеріңнің игерген білімдеріңнің дәрежесін, үлгерімдеріңді смайл арқылы белгілейсіңдер. Қуыршақтар балалармен қоштасады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *