Әлеуметтану мамандығы (ғылыми-педагогикалық бағыт) бойынша қабылдау емтиханының бағдарламасы

 

1. Әлеуметтанудың теориялық алғышарттары
2. Әлеуметтанулық білімнің дамуындағы негізгі кезеңдер
3. Әлеуметтанулық теорияның негізгі парадигмалары
4. Классикалық әлеуметтанудың негізгі концепциялары
5. Әлеуметтік әрекеттің әлеуметтанулық концепциялары
6. Әлеуметтік стратификацияның классикалық және заманауи теориялары
7. Әлеуметтанудағы девианттық мінез-құлық теориялары
8. Э.Дюркгеймнің социологизмі: әлеуметтік фактлер, әлеуметтік ынтымықтастық концепттері
9. Әлеуметтанудағы органицизм: Г.Спенсердің эволюциялық теориясы
10. К.Маркстің әлеуметтанулық идеялары
11. М.Вебердің ұғыну әлеуметтануы
12. Т.Парсонстің құрылымдық функционализмі
13. Әлеуметтанудағы символдық интеракционизм
14. Әлеуметтанудағы айырбас теориялары
15. Шиеленіс теориялары (Л.Козер, Р.Дарендорф)
16. Құндылықтар және нормалар, олардың әлеуметтанулық интерпретациясы
17. Жаһанданудың заманауи териялары (И.Уоллерстайн, М. Кастельс, т.б.)
18. М. Арчердің морфогенез теориясы
19. Э. Гидденстің құрылымдық теориясы
20. А. Шюцтің әлеуметтік феноменологиясы
21. Әлеуметтанудағы институттық бағыт
22. Петра Штомпканың сенім теориясы
23. Жаһандануды талдаудағы И.Уоллерстайнның «әлем-жүйе» теориясының эвристикалық мүмкіндіктері
24. Заманауилық — әлеуметтанудың зерттеу объектісі
25. Пьер Бурдьенің символдық кеңістік теориясының эвристикалық мүмкіндіктері
26. Әлеуметтанулық зерттеудегі теорияның рөлі
27. Теориялық әлеуметтану және әлеуметтанулық қиял
28. Әлеуметтанудағы модернизация және постмоденрнизация теориялары
29. Әлеуметтанушының кәсіби этикасы
30. Зерттеушінің тәуелсіздігі және ғылымда құндылықтардан еркін болу


31. Заманауи Қазақстандағы әлеуметтік құрылым және стратификация
32. Қазақстандағы урбанизация: процестер мен нәтижелер
33. Қазіргі әлемдегі көші-қон процестерінің негізгі бағыттары. Қазіргі Қазақстандағы көші қон
34. Заманауи Қазақстандағы әлеуметтік мобильділіктің арналары
35. Әлеуметтанудағы «маргинал» және «маргиналдық» түсініктері. Қазақстандағы маргинализация процестері
36. Қазақстандағы этностардың өзара әрекеті
37. Қазіргі қоғамдағы білім институты. Қазақстандағы жоғары білім беру саласындағы реформалар
38. Қазіргі Қазақстандағы этнодемографиялық процестердің ерекшеліктері
39. Заманауи Қазақстандағы жастар субмәдениеттері
40. Қазіргі Қазақстандағы байлық пен кедейлік
41. Қазақстандағы орта тап. Функциялық және дескриптивті әдістер
42. Дін әлеуметтануы: Қазақстандағы діни мәселелерді зерттеудегі теориялар мен зерттеу әдістер
43. Діншілдік — әлеуметтанулық зерттеудің пәні
44. Ұлт және ұлтжандылық концепциялары
45. Қазақстандағы әлеуметтану: зерттеулердің негізгі бағыттары
46. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік-конфессиялық қатынастар
47. Мультикультурализм — заманауи этноәлеуметтанудағы негізгі концептілердің бірі
48. Кеңестік Қазақстанның әлеуметтік және этнодемографиялық құрылымы
49. Қазақстандағы этникалық және сәйкестілік: қазақстандық және шетелдік зерттеулер
50. Қазақстандағы саяси әлеуметтанудағы негізгі мәселелер
51. Қазақстандағы электоралды зерттеулердің түрлері
52. Қазақстандық әлеуметтанудағы еңбек нарығына қатысты зерттеулер
53. Әлеуметтанулық дәстүрдегі мәдениет
54. БАҚ әлеуметтануының негізгі проблематикасы
55. Заманауи Қазақстандағы қоғамдық пікірді зерттеу
56. Қазақстандағы басқару әлеуметтануының негізгі проблематикасы
57. Гендер әлеуметтануы: тарихы және әдіснамасы
58. Заманауи Қазақстандағы отбасы институтының трансформациясы
59. Заманауи қазақстандық әлеуметтанушылардың зерттеулеріндегі жастар проблематикасы
60. Қазақстандағы саяси партиялар мен қозғалыстар
61. Әлеуметтанулық білімнің деңгейлері. Эмпириялық және қолданбалы зерттеу
62. Әлеуметтанулық зерттеулердің әдіснамасы, әдістемесі және техникасы
63. Қолданбалы зерттеулердегі теорияның ролі
64. Іріктеу әдісі: іріктеу әдісінің негізгі ұғымдары. Таңдаудың бірліктері мен кезеңдері
65. Іріктеудің негізі: түрлері, құрастыру әдістері. Мүмкіндікті іріктеу типтері және оларды құрастыру рәсімі (процедурасы). Іріктеуді жоспарлаудың мысалдары
66. Әлеуметтанудағы бұқаралық сұрау салу. Сұрау салудың пайда болуы, анықтамасы және түрлері
67. Сұрақпарағын құрастырудағы негізгі ережелер. Сұрақтарды дайындауға қойылатын талаптар
68. Бұқаралық сауалнамадағы «сензитивті» (сезімтал) сұрақтар: жанама және жобалық
69. Әлеуметтанулық зерттеудің логикасы
70. Өлшеудің сапасы (өлшеудің сенімділігі мен валидтілігі)
71. Әлеуметтанудағы зерттеу дизайны
72. Әлеуметтанулық зерттеудегі болжамдар: болжамдардың түрі, негізгі талаптар
73. Қатысты бақылау әдісі: мүмкіндіктері мен шектеулері
74. Әлеуметтік ғылымдардағы эксперимент. Эксперимент түрлері. Әлеуметтік ғылымдардағы экспериментті ұйымдастырудың негізгі қағидалары
75. Әлеуметтік зерттеудегі эксперттік бағалау
76. Құжаттарды талдау — әлеуметтанулық зерттеудің әдісі
77. Әлеуметтанулық зерттеудегі сұрау салу, оның түрлері және мүмкіндіктері мен шектеулері
78. Бақылау — әлеуметтанулық зерттеудің әдісі
79. Фокус–топтар — әлеуметтанулық зерттеудің әдісі
80. Әлеуметтанулық зерттеудің мәліметтерін өңдеу, талдау және пайдалану
81. Әлеуметтанулық зерттеудегі сандық әдістер
82. Сұхбат және этикалық мәселелер
83. Әлеуметтанудағы визуалды әдістер
84. Сапалық сұхбаттағы мәліметтерді фиксациялау
85. Контент-талдау: мүмкіндіктері мен техникасы
86. Кейс-стади — зерттеу стратегиясы
87. Әлеуметтанудағы сандық және сапалық әдіснаманың ерекшеліктері
88. Сапалық мәліметтерді талдау және интерпретациялау
89. Әлеуметтанудағы сапалық әдіснаманың теориялық негіздері
90. Әлеуметтанудағы сандық және сапалық әдістердің үйлесімі

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *