СТИГМЕРГИЯ

СТИГМЕРГИЯ (грек. «еңбекке ынталандырамын») – адамның шы- ғармашылық еңбек процесіне берілу феномені, адамның еңбекке өздігі- нен ынталануы. С. жұмыстың өзі ең- бек процесіне қатысушыны қамшы- лап, еңбек ләззат алушылыққа айна- латын кезде болады. С. басқаруда, кадр саясатында, адам құрамымен жұмыста ертеден және табысты қол- данылып келеді, барлық тәжірибелі саясатшылар, қоғам қайраткерлері, әртүрлі дәрежедегі басшылар оны шеберлікпен пайдаланады. Еңбек процесіне қосылған адам С. әсеріне ұғына отырып бағынады. Адамзат қоғамының дамуының әртүрлі ке- зеңдеріндегі еңбек процестеріне жа- салған көптеген зерттеулердің нәти- желеріне қарап мынадай қорытынды жасауға болады: шебер басшылық жасалғандай жағдайда қызғылықты, шығармашылық жасампаздық жұ- мыс қажеттілікке айналып, қана- ғаттанушылық сезіміне бөлейді.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *