СТИВЕНС ЗАҢЫ

СТИВЕНС ЗАҢЫ – америкалық ға- лым Стикенс ашқан формула, түйсік күшін тітіркендіргіштің физикалық қарқындылығының белгілі бір дә- режесімен байланыстырады. С. з.-н негіздеу үшін психологиялық-фи- зиологиялық зерттеулердің мәлімет- тері қатыстырылады. Алайда, әдетте, психофизикалық өлшеулердің нә- тижелері индивидуумдық тұрғыдан барынша өзгермелі болатындықтан, бұл заңмен анықталатын дәрежелік тәуелділіктің Фехнер заңына қатыс- ты артықшылығын бір мәнде дәлел- деуді қиындатады. (қ. Вебер – Фихнер заңы). С.з. негізгі психофизикалық (Вебер-Фехнер ) заңының бір вариан- ты, бұл заң стимул мен түйсік күші- нің арасындағы қатысты логариф- микалық емес дәрежелік функдионалдық тәуелділікпен болжайды: S=К х іn мұнда, S – түйсіктің күші,    і – әсер етіп тұрған стимулдың ша- масы, және К мен n – константалар (тұрақтылар).

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *