СОЦИОМЕТРИЯЛЫҚ СТАТУС

СОЦИОМЕТРИЯЛЫҚ СТАТУС –Социограмма (лат. societas – социо- метрияда – әртүрлі топтар арасын- дағы өзара әрекет құрылымын ар- наулы сұлбамен белгіленеді. Со- циометриялық тест (сынақ) – стан- дартталған әдістеменің кең таралған түрі шағын топтардағы тұлғаралық қатынастарды көрнекі-кестелік жә- не индекстік көріністер арқылы ай- қындауға арналған.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *