СОДЫР МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ

СОДЫР МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ франц.

agressif – ызалы және лат. – шабуыл- даймын) – басқаларға моральдық не- месе физикалық зиян көрсету мақ- сатымен жасалатын әрекет. Психо- аналитикада содыр мінез-құлықта тұнжыраңқы санасыз елігудің көрі- нуі, необихевиоризмде – фрустрация- ның салдары, когнитивтік психоло- гияда – субъекттің танымдық сфера- сында сәйкессіздіктің көрінуі ретін- де қарастырады. С.м.-қ. тітіркендіре- тін объектіге тікелей бағытталған немесе адам қандай да, бір себептер- ге байланысты агрессиясын тітір- кендіру көзіне бағыттай алмауы мүмкін. С.м.-қ. қолайсыз сыртқы жағдайларға, адамгершілік тәрбие берудің жеткіліксіздігіне, отбасында- ғы қарым-қатынасқа, ата-ананың шектен тыс қатаңдығына және т.б. байланысты қалыптасуы мүмкін

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *