СЕНЗИТИВТІК КЕЗЕҢДЕР

СЕНЗИТИВТІК КЕЗЕҢДЕР (лат.sensus – сезімталдық, түйсіну) – ор- ганизмнің қоршаған ортаға өте жо- ғары сезімталдығын көрсететін ке- зеңдер. Мысалы, 5 жастағы бала фо- нетикалық дыбыстарға өте бейімді келеді, ал осы кезеңнен өте бере бұл сезімталдылық бәсеңдейді. С.к. – ба- ла психологиясының ең жоғары ке- зеңі болып саналады, яғни бұл кезең барлық психикалық процестер мен психикалық құбылыстардың күшті дамитын кезеңдері. Осыған орай, баланы тым ерте бір нәрселерге үй- рету оның психикасына қолайсыз жағдайлар туғызуы мүмкін, бірақ үйретуді өте кеш бастаған да жақ- сы нәтижелерге жеткізбейді. Соң- дықтан С.к. мен балалардың жас ерекшеліктерінің арасында айтар- лықтай айырмашылықтар бар екенін ескеру керек.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *