САЛЫСТЫРУ

САЛЫСТЫРУ – ойлаудың логика- лық тәсілдерінің бірі. Адамның ой- лауы әрқашан талдаудан және син- тезден басталады. Ойлау – түйсік пен қабылдаудағы талдау мен синтездің жаңа мазмұнға ие болған түрі. Тал- дау дегеніміз – ой арқылы түрлі зат- тар мен құбылыстардың мәнді жақ- тарын жеке бөлшектерге бөлу. Син- тезде ой арқылы заттың, құбылыс- тың барлық элементтері біріктіріле- ді. Талдау мен синтез бірімен-бірі тығыз байланысты құбылыстар. Осы- лардың негізінде салыстыру деп ата- латын ой операциясы пайда болады. Салыстыруда заттардың ұқсастығы, айырмашылығы айқындалады. Зат- тарды, бейнелерді, ұғымдарды са- лыстыру тұрғысындағы тапсырма- лар ойлаудың дамуы мен оның кі- нәраттарын психологиялық зерттеу- лерде кеңінен қолданылады. Са- лыстыруда адамның нені негіз етіп алатыны, бір объектіден екіншісіне өтудің жеңілділігі және т.б. жағдай- лар талданады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *