РУБИНШТЕЙН СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

 

РУБИНШТЕЙН СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ  (1889-1960)  – орыс психологиясының  үлкен теоретигі.

«Адам санасы іс-әрекет үстінде қа- лыптасады, сана мен іс-әрекет ылғи бірлікте болады» концепциясының авторы. Психологиядағы детерми- низм (себептілік) принциптің мә- нін анықтайды. Мәскеудегі М.В.Ло- моносов атындағы университетте психология бөлімі мен тұңғыш ка- федраны (1942), КСРО Ғылым ака- демиясында  психология секторын ұйымдастырды. Ол жалпы, әлеумет- тік, тарихи психологиядан көптеген теориялық еңбектердің авторы. Не- гізгі еңбектері: «Жалпы психология негіздері» (1940), «Болмыс және сана» (1957 ), «Ойлау және оның дамуы туралы» (1958), «Психологияның даму жолдары мен принциптері» (1959) т.б.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *