ПСИХОТЕХНИКА

ПСИХОТЕХНИКА (психо. және грек. teсhпе – өнер, шеберлік) – психологиядағы адамның психика- сы туралы білімді еңбек іс-әрекетіне тікелей байланысты практикалық мәселелерді шешуге қолданумен шұ- ғылданатын бағыт. П. терминін 1903 ж. неміс психологі В. Штерн (1871–1938) ұсынды. Ғылым ретінде қалыптасты- руға әрекеттенген Г. Мюнстерберг болды. П.-ның негізгі міндеттері: кә- сіптік бағдар мен кәсіптік іріктеуді жүзеге асыру; адамның шаршау се- бептері мен еңбектегі жаттығу ықпалын зерттеу, адамды мәшинеге, мәши- нені адамға ыңғайластыру мүмкінді- гін арттыру; тұтынушыға ықпал ете- тін түрлі тәсілдердін тиімділігін анық- тау: жұмысшыларды кәсіптік даяр- лауда олардың психикалық қабілетін жетілдіру  және т.б.  Көп жағдайда П.

«қолданбалы психологиямен» үй- лестіріледі де, оның құрамына еңбек, сауда психологиясын, әскери психо- логияны енгізеді.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *