ПСИХОСЕМАНТИКА

ПСИХОСЕМАНТИКА (психо…және грек. semantikos – белгілеуші) – қабылдау, ойлау, жад, шешімдер қа- былдау процестеріне негіз болатын мағыналардың жеке-даралық жүйе- сінің генезисін, түзілімін және функ- ция атқаруын зерттейтін психология саласы. П. индивидуумдық санада мағыналардың (бейнелер, символ- дар, символдық әрекеттер, сондай-ақ белгілік және вербальдық нысан- дар) болуының әртүрлі нысандарын зерттейді, субъектіде қалыптасатын мағыналар жүйесіне мотивациялық факторлардың және субъекттің эмо- циялық күйінің ықпалын талдайды. Эксперименттік психосемантиканың негізгі әдісі индивидуумдық сананың категориялық құрылымдарының модельдік түсінігі болып табылатын субъективтік семантикалық кеңістік- терін құруға саяды. П. категориялану процесінің жалпы психологиялық, сондай-ақ дифференциалдық-пси- хологиялық аспектілерін зерттейді. Соңғы жағдайда психосемантика- ның міндеті – белгілі бір индивидтің әлем туралы түсініктерінің жүйесін оның индивидуумдық мағыналары мен тұлғалық мәндер жүйесін қайта құру жолымен қайта құрылымдау болып табылады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *