ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ

 

ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ. Егер де ғылым әр уақыт- та да жаңа деректермен толықтыры- лып отырмаса дами алмайды.

Егер де деректерді жинақтау үшін ғылыми негізделген әдістерді тек дұ- рыс пайдалана білген уақытта ғана ғылымның дұрыс және жемісті да- муы мүмкін. Әдістерді негіздеу де- геніміз – сол ғылымның әдіснамасы мен әдістерінің арасындағы байла- нысты қалыптастыру. Бұл жағдайды психологияға қолданғанда психика- ны философиялық тұрғыдан түсіну. Зерттеу әдістеріне, оны құруға, ұйымдастыруға және нәтижелерін талдауға негізгі талаптарды анық- тайды, зерттеу әдісі әр уақытта да белгілі бір әдіснаманы бейнелей- ді. Психологиялық зерттеулердің объективтілігіне қойылатын жалпы талаптарға мыналар жатады:

  1. Объективтік психологиялық зерт- теулер қағидасы зерттеу пәні ерек- шеліктеріне тәуелді көптеген әдіс- намалық құралдармен іске асады. Оны былай түсіну керек: психика, сана, ішкі және сыртқы көріністердің бірлігінде зерттеледі. Осыған бай- ланысты бұл қағиданың талаптары бойынша кез келген психкалық құ- былыстар сыртқы себептер мен іш- кі жағдайлардың бірлігінде қарас- тырылады. Психологияның негіз- гі қағидаларының бірі – детерми- низм қағидасын (психикалық құбы- лыстардың себептік тәуелділігі) іске асыру психологиялық зерттеулерді объективтік принципке сәйкес құру болып табылады. Объективтік қағида адамды іс-әрекет үрдісінде зерттеуді талап етеді, сондықтан да адамның психикалық ерекшеліктерін оның қылықтары бойынша бағалауға бо- лады.

Объективтік қағида зерттеулерде қол- данылатын әдістер және зерттеуші- нің көзқарасы алынған нәтижелерге әсер етуін талап етеді.

  1. Психикалық құбылыстарды даму үстінде зерттеу. Психологиялық зерттеулерді құрудың негізгі қағидасы психикалық құбылыстарды даму үс- тінде зерттеу болып тыбылады. Объек- тивтік дүние әр уақытта қозғалыста және өзгерісте болады, сондықтан да оны бейнелеу өзгеріссіз, қозғалыссыз болуы мүмкін.

Егер де психикалық құбылыстар үз- діксіз өзгеріп, дамып отырса, ондай жағдайда жан-жақты байқауға ба- ғытталған кез келген зерттеулерді құ- ру міндетті түрде қарастырылуы қа- жет. Психикалық құбылыстарды да- му барысында зерттеуде адамдардың тек психикалық сапаларын анық- тау жеткіліксіз, сонымен қатар пси- хикасының қалыптасқан және қа- лыптасып келе жатқан жаңа ерек- шелігін талап етеді.

  1. Жеке тұлғаны талдау-жинақтау түрінде зерттеу әрбір адамның пси- хологиялық келбетінде барлық адам- дарға тән жалпылық, даралық қасиет- термен сипатталады.

Әрбір адамның бойында жеке тұлға ретінде жалпылық, ерекшелік және даралық қасиеттердің болуы зерттеу жұмысын ұйымдастыруды талдау- жинақтау қағидасын басшылыққа алуды қажет етеді. Күнделікті өмірдің әртүрлілігіне қарамастан, әрбір адам өзіне тән даралық психикалық қасие- тін сол күйінде сақтайды. Осы жағдай жеке тұлғаны талдау-жинақтау тұр- ғысынан зерттеуді қажетсінеді. Адам- ды талдау тұрғысынан зерттеу жеке тұлғаны әр түрлі өмір жағдайлары мен іс-әрекетте психиканың элемент- терін тануға көмектеседі, ал жинақ- тау – барлық жекелеген құбылыстар- дың өзара байланысын анықтауға мүмкіндік береді.

Жеке тұлғаның психологиялық үр- дістерін, дара психологиялық ерекшеліктерін зерттей отырып, психо- логия әр түрлі зерттеу әдістерін қол- данады.

Психиканы объективтік тұрғыдан зерттеу жоғарғы жүйке қызметінің физиологиялық заңдарын білуді ұсынады. Психологияның әдістері психикалық құбылыстарды зерттеу- ге объективтік тұрғыдан қарауды қамтамасыз ету ғана емес, тұлғаның психикалық үрдістері мен қасиеттері не үшін және қалай пайда болады, да- миды және өзгерістерге ұшырайды? Психология әдістері тәжірибемен тығыз байланысты болуы қажет, де- мек, практикалық міндеттерді шешу үшін пайдалы. Мәселен, баланың психикалық дамуын зерттеу үшін оның психикалық дамуының негіз- гі заңдылықтарын, ерекшеліктерін анықтап алу керек, жан-жақты зерт- теудің негізінде мектеп пен отбасын- дағы баланың оқыту және тәрбие беру үрдісін одан әрі жетілдірудің тиімді тәсілдерін белгілеу. Психоло- гия ғылымында кейіннен негізгі әдістерге бақылау және эксперимент жатады. Сонымен қатар психология- да жеке әдістер де қолданылады: әңгі- ме әдісі, анкеті әдісі, іс-әрекет нәти- жесі мен үрдісін талдау, тест әдісі.

Бақылау адамның психикалық өмі- рін зерттеу әдісі ретінде психология- ны жиі қолданылады. Бақылаудың көмегімен жекелеген психикалық үр- дістерді (ес, зейін, ойлау), жеке тұл- ғаның психикалық қасиеттерін зерт- тейді, олар сырттай әр түрлі адамзат- тың іс-әрекеттері «еңбек, оқу, ойын), психикалық қалпы (көңіл күй, аф- фект) түрінде аңғарылады.

Бақылау әдісі адамның психикасы- ның, сыртқы көрінісінің (іс-әрекеттері, қылықтары, басқа адамдармен қарым-қатынаста аңғарылатын тіл- дік ерекшеліктері, тұтастай мінез- құлқы) зерттеу табиғи өмір жағдайын- да іске асады, зерттеуші адамдардың іс-әрекеті мен қылықтарын бақылау арқылы олардың психикалық өмірі- нің ерекшеліктері туралы бағалай алады, демек сыртқы объективтік фак- торлардан адамның ішкі субъектив- тік дүниесін түсінуге бағытталады.

Психологиялық бақылау мақсатты бо- луы қажет: бақылаушы кімді не үшін бақылайтынын нақтылы білуі және түсінуі керек. Олай болмаса, бақылау кездейсоқ деректерді жинақтауға ай- налады. Психологиялық бақылау бел- гілі жоспармен немесе бағдарлама- мен жүргізілуі тиіс. Бақылау бағдар- ламасы бақылаушыны күні бұрын дайындалған зерттеу мсәлелелері жә- не деректермен қамтамасыз етеді.

Білгіленген жоспарсыз немесе бағ- дарламасыз бақылаудың негізгі ба- ғыты жойылады, соның салдарынан адамның психикалық іс-әрекетінде негізгі және маңызды жағы назардан тыс қалуы мүмкін. Бақылауды бір жүйелі жүргізіп отыру керек. Бір жүйелі бақылау бақылаудың тұрақты жағдайын сақтауға мүмкіндік бе- реді, сонымен қатар бақыланатын деректердің арасында тығыз байла- ныс жасауға жағдай тудырады.

Психологиялық бақылау, ереже бо- йынша, ұзақ уақытты қажет етеді. Ба- қылау неғұрлым ұзақ мерзімге жүр- гізілсе, соғұрлым бақылаушы мол де- ректер жинақтауға мүмкіндік алады, соғұрлым тереңірек және сенімдірек психологиялық қорытынды жасайды. Көп жағдайда ұзақ мерзімді бақылау шәкірттердің жас ерекшеліктерін зерттеуде қолданылады, мәселен, тілі мен ойлауын дамыту ерекшелік- тері, эмоциялық ерекшеліктері мен ерік-жігер іс-әрекеттері, қызығуы мен бейімділігі, мінез бітісі мен қа- білеттілігі.

Бақылау әдісі дегеніміз – әр түрлі та- биғи жағдайда жеке тұлғаның іс- әрекеті мен қылықтарын қабылдау- дың негізінде мақсатты зерттеу.

Бақылау табиғи жағдайда жүргізіле- ді. Ескеретін мәселе, бақылау жүр- гізілген кезде сол қадағалау нысаны болып отырған адам бақылау жүргізі- ліп жатқанын білмеуі керек, егер сез- ген жағдайда шынайылық жоғалады. Психологиялық зерттеудердің таби- ғилығын сақтау-бақылауға қойыла- тын бірінші талап. Бақылау әдісіне қойылатын екінші талап – бақылау үнемі мақсатты болуы қажет, яғни зерттеудің мақсаты мен міндеттері айқын қойылуы керек.

Бақылау әдісіне қойылатын үшінші талап – оның нәтижесін тіркеу. Не- гізінен әртүрлі техникалық құралдар (бейнекамера, фотокамера, т.б.) жаз- балардың түрлері (стенограммалар, хаттамалар, бақылау күнделіктері т.б.). Психологияның негізгі әдістерінің бірі – эксперимент.

Эксперимент әдісі. Егер бақылауда зерттеуші өзін қызықтыратын пси- хикалық үрдістердің байқалуын бей- жай күтетін болса, ал экспериментте зерттеуші өзіне қажетті жағдайда жасайды. Сөйте отырып, экспери- ментатор оларды тұрақты қамти ала- ды. Басқа зерттеушілермен бірдей жағдайда зерттеуді қайталай оты- рып, экспериментатор зерттеушінің әрқайсысының үрдістерінің дара ерек- шеліктерін анықтай алады.Экспериментатор өзінің жағдайына қарай тәжірибені жүргізу шартын өзгерте алады. Бұл эксперименттің негізгі артықшылығы, сонымен қатар ол оқу-тәрбие үрдісінде тәсілдерді табуға мүкіндік береді.

Эксперименттің барысында арна- улы құралдар мен аппараттардың көмегімен психикалық үрдістер өзгерістерінің уақытын дәл көрсетуге болады, мәселен, жауап беру (реак- ция), оқу, еңбек, дағдылардың қалып- тасу жылдымдығы.

Психологиялық зерттеулерде негізі- нен екі түрлі эксперимент қолданы- лады. Олар зертханалық (лаборато- риялық) және табиғи деп аталады.

Зертханалық эксперимент арнайы ұйымдастырылып, құралдар мен ас- паптарды қолдану арқылы жүргізіле- ді. Зертханалық эксперимент адам- ның психкалық ерекшеліктерінің физиологиялық тетігін зерттеуде ерек- ше. Бұл әдіс жекелеген таным үрдіс- тері мен психикалық қалыпты тиім- ді зерттеу үшін қолданылады, ең ал- дымен, түйсіктер, қабылдау, ес, зейін зерттеледі. Мәселен, қабылдаудың жылдамдығы, зейіннің көлемі, ес ассоциациясының ерекшелігі қара- пайым немесе электрондық тахистас көп сияқты құралдар көмегі пайдала- нылады.

Ғылыми білімнің саралануы мен да- муында тәжірибелік әдіс жетекші рөл алатындығы дәлелденді. ХІХ ғасыр- дың екінші жартысында психология өз алдына жеке ғылым ретінде фило- софиядан бөлініп шығуы оның экс- перименттік ғылым болуынан туын- даған үрдіс еді. Лабораториялық экс- перименттің нәтижелілігі мына тө- мендегі жағдайлардан пайда болады

  1. Байқалатын объект жөнінде экс- периментатордың күн ілгері болжа- мы (гипотеза) болуы тиіс.
  2. Тәжірибені күн ілгері белгіленген жоспар бойынша арнаулы методика- ға (әдістеме) сай, сондай-ақ тәжірибе- ні өткізу үшін жағдайын (тиісті құ- жаттар) дайындау.
  3. Зерттеуші зерттейтін құбылысты өзі табады және оған белсенді әрекет жасайды.
  4. Эксперимент жүргізуші кейде зерт- теліп жатқан құбылыстарды коррек- циялау;
  5. Эксперименттің нәтижесін қайта- дан қарастыруға мүмкіндік туғызу.
  6. Эксперимент нәтижелері сандық және сапалық өңдеуге, математика- лық есептеулерге ерекше мән беру т.б. Табиғи эксперименттің зертхана- лық эксперименттен өзгешелігі адам- ның күнделікті іс-әрекетінің мазмұ- ны сақталады, зерттелетін құбылыс- ты міндетті түрде іске асыруға жағ- дайлар жасалады. Сонымен қатар табиғи экспериментте байқау әдісі- нің және эксперименттің жағымды сапалары араласып келеді: бірінші- нің табиғилығы, екіншісінің белсен- ділігі. Байқау мен эксперименттің аралық түрі болып есептелетін экспе- римент табиғи эксперимент әдісі бо- лып табылады. Табиғи эксперимент- тің негізін салған орыс ғалымы – А.Ф. Лазурский (1910). Оның негізгі мақсаты – зерттеудің эксперименттік сипатын болмыстық жағдайлармен ұштастыру.

Психологиялық-педагогикалық зерт- теу міндеттерін шешетін экспери- ментті психологиялық-педагогика- лық эксперимент деп атайды.Әртүрлі жас кезеңдерінде шәкірттер- дің танымдық мүмкіншіліктерін зерт- теуде, жеке тұлғаны қалыптастыру- дың нақты жолдарын анықтауда рө- лі ерекше.

Адам психологиясына әсер ету, өз- герту құралы ретінде эксперимент пайдаланылады. Оның осындай түрі қалыптастырушы эксперимент деп аталады. Өзіндік ерекшелігі сынада: ол бір мезгілде зерттеу тәсілі, соны- мен қатар зерттеу құбылыстарын қалыптастыру әдісі қызметін атқара- ды. Қалыптастырушы эксперимент үшін зерттелетін психикалық үрдіс- терге зерттеуші белсенді араласады. Қалыптастырушы эксперименттің не- гізін салушылардың бірі В.В. Давы- дов, эксперименттің бұл түрін гене- тикалық-моделдеуші эксперимент деп атады. Ол балалардың психикалық да- муын зерттеуді, тәрбие және оқытудың бірлікте болуын қамтамасыз етеді. Демек, қалыптастырушы эксперимент шәкірттерді тәрбиелеу мен оқытуды дамытушы әдіс болып табылады.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *