ПСИХОДИАГНОСТИКА ЖӘНЕ ОНЫҢ ӘДІСТЕРІ

 

ПСИХОДИАГНОСТИКА ЖӘНЕ ОНЫҢ ӘДІСТЕРІ (жан және diag- nosticos) – адамның психикалық қа- сиеті мен күйін ғылыми дәлелді тә- сілдер арқылы сандық сипатта ба- ғалайтын және нақты сапалық тұр- ғыдан талдайтын, сөйтіп адам пси- хологиясының көрінісі туралы дұрыс болжамдық мәлімет беретін ізденіс аумағы. Зерттеу міндеттеріне бай- ланысты диагностикалық белгілер адамның жасы, жынысы, білімі, мә- дениеттік деңгейі, психикалық қал- пы, психо-физиологиялық ерекше- ліктері сияқты психологиялық айыр- машылықтар кіреді. Диагностика – зерттелетін объект немесе үрдіс турады алдын ала ақ- парат алудың жалпы тәсілі. Жеке тұлғаның психологиялық даму са- ласында диагностиканың мәні ме- дицинадағы аура сипаты туралы дұ- рыс қойылған диагноздың мәнімен бірдей: егер оның белгілері, шығу себептері уақытында және дұрыс анықталған болса, емдеу нәтижесі оң болатындығына сенім мол.

Дұрыс қойылмаған диагноз аурудың жазылуына деген үміттің үзілуіне әкеп соқтырады. Осы аталғандардың барлығы тән денсаулығы саласы пси- хикасына қатысы бар, сондықтан да диагностика даму саласында ерекше мәні бар іс, жоғары біліктілікті және жауапкершілікті қажет етеді.

Күнделікті педагогикалық тәжірибе- де мектеп психологтары және мұға- лімдер жеке тұлғаның жекелеген са- паларын зерттейді, бірақ осы зерт- теулердің нәтижесіне қарап, дамудың салаларына жалпы баға беруге бол- майды.

Мектеп мұғалімдері мен тәрбиеші- лер үшін ең бастысы – оқушылардың ақыл-ой әрекетінің диагностикасы, мінез-құлық ерекшеліктері, әлеумет- тік сипаттарының мінез-құлық да- муы және тағы басқа да осы секілді мәселелер болып табылады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *