ПАРАПСИХОЛОГИЯ

ПАРАПСИХОЛОГИЯ (грекшс раrа –маңында, төңірегінде және  психология) – адамдарлың психологиясы мен мінез-құлықтарындағы ғылыми не- гізгі беймәлім гипноз, елестету сияқ- ты айрықша құбылыстарды зерттей- тін психология саласы. П.- экстра- сенсорлық қабылдау, телепатия, түс көру сияқты табиғаты айқындалма- ған, функциялық қызметі тиянақсыз психикалы құбылыстар туралы мә- ліметтер жиынтығы.

Парапсихологиялық көріністер XIX г.соңғы ширегінен бастап арнайы ғылыми объект ретінде зерттеле бас- тады. Ғалымдардың көп жылғы із- деністері гипноздың, идеомоторлық актілердің, субсенсорлық қабылдау- дың, таңғажайып естің, есеп шыға- рудағы дарыңды қабілеттің психо- логиялық заңдылықтарын танып-бі- луге ұйытқы болды. Дегенмен, П. қарастыратын құбылыстардың ере- кше сипаты осы уақытқа дейін ма- мандар арасында бірде қызу айтыс- тартыс, бірде ашық күмән туғызуда. Парапсихологияның қарсы сарапшы- лары жалпы психологиялық ізденіс- тердің қажеттілігіне қарсы емес, тек ондағы дүрмек туғызатын дәлелсіз құрғақ пікірлерге тоқтау салуды қол- дайды. Парапсихологияның синони- мі – психотроника.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *