ӨЗІН-ӨЗІ БЕЛСЕНДІЛЕНДІРУ

ӨЗІН-ӨЗІ БЕЛСЕНДІЛЕНДІРУ –адамда бар нышандар мен қабілет- тіліктерді іс жүзінде барынша қолда- ну нәтижесі және үрдісі және тұлға- ның өзін-өзі үнемі дамытуға ұмты- лысы. Өзінің әлеуметтік мүмкіндік- терін үнемі неғұрлым толық ашып дамытуға ұмтылушылық тән тұлға. Мұндай тұлғалар шығармашылыққа, толыққанды қарым-қатынас жасауға, өз ойыңдағысын орындауға қабілет- ті. Өзін-өзі белсенділендіретін тұлға ізгілікті, тұлғалық бағдарлы тәрбие жүйесінде қалыптасады. Өзін-өзі бел- сенділендіру теориясы – тұлғаның өзін жетілдіруге қажетті және адам- ның тұлға ретінде қалыптасуына оның өзін белсенділендіруге талпы- нуы қажет деп анықтаған тұлға пси- хологиясының гуманистік теориясы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *