ӨЗДІГІНЕН БІЛІМ ЖЕТІЛДІРУ

ӨЗДІГІНЕН БІЛІМ ЖЕТІЛДІРУ –жеке адамның өзі басқаратын мақсат- ты танымдық іс-әрекеті; ғылымның, техниканың, мәдениеттің, саяси өмір- дің және т.б. қандай да бір саласынан жүйелі түрде білім алу. Ө.б.ж. – өзін- өзі тәрбиелеу құралдарының бірі. Өз- дігінен білімін жетілдірудің негізгі нысандары сан алуан. Адамның өзді- гінен білімін жетілдірудегі мақсаты – біліктілігін (мамандығын) немесе бі- лім деңгейін көтеру. О.б.ж. дағдыла- рын қалыптастыруда мектеп маңыз- ды рөл атқарады. Оқушылардың О. б.ж. дағдыларын қалыптастыруға сыныптан және мектептен тыс әр түрлі үйірмелердегі, клубтардағы, дәрісханалардағы сабақтар, тәжі- рибелік жұмыстар және т.б. себепттер болады. Мектепте үйретілген Ө.б.ж. дағдылары арнаулы орта және жоға- ры оқу орындарының оқу процесі- не тереңдетіліп, жетілдіріледі. Се- минардағы; ғылыми үйірмелердегі, студенттердің ғылыми қоғамдарын- дағы сабақтардың, зерттеу эспеди- цияларына қатысудың және т.б. ма- ңызы зор.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *