ОҚЫТУДАҒЫ ЗЕРТТЕУ ӘДІСІ

ОҚЫТУДАҒЫ ЗЕРТТЕУ ӘДІСІ –оқушыларды айналадағы құбылыс- тарды бақылап, ондағы зандылықтар- ды тануға, өздігінен қорытынды жа- сай білуге үйретуде зерттеу элемен- тін қолдану. Оқушының белсенділі- гін, қызығушылығын қалыптасты- рып, оның ойын дамытуға, өздігінен ізденуге бағытталады. Оқытудағы ин- дукция (лат. inductio – сілтеу) – оқу ба- рысында ой тұжырымын пайдалану- да ойдың өрбуінің жалқыдан жалпы- ға қарай ілгерілеуі. Бірақ индукция- лық әдіс жаңа ұғымды қалыптасты- руда едәуір уақытты талап етеді.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *