ОҚШАУЛАУ

ОҚШАУЛАУ (франц. іsоlаtіоп – бөлі- ну, жекелену). Бұл мәнде бірнеше ар- найы салаларда қолданылады; 1) ге- нетикада – көбейген популяцияның түрдің басқа мүшелерінен бөлінуі. Мұндай бөліну күрделі әлеуметтік- мәдени факторларға байланысты туындауы мүмкін. Мұндай топ кө- беюші изолят деп аталады; 2) психоанализде – ұғынылмай әрекет ететін, импульс оның жалғасы бастапқы бейнесімен немесе жол беруге бол- майтын кейбір әрекеттер арасында- ғы ұғынылған психологиялық бай- ланыстарды үзу арқылы жүзеге аса- тын қорғаныш механизмі. Бұл мағы- нада алғашқы тәжірибе ұмытылмай- ды. бірақ алғашында онымен байла- нысты болған эффектіден бөлінеді. Классикалық теория бойынша бұл ме- ханизм неврозда кең таралған. Сон- дай-ақ ол эффектінің изоляциясы деп аталады; 3) Юнг терминдерінде О.- басқалардан психологиялық жат бо- лып кету сезімі. Сондай-ақ оны «пси- хикалық оқшаулау» деп атайды. Юнгтің пікірінше, О. өте терең құ- пияларға байланысты туындайды.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *