НЕЧАЕВ   АЛЕКСАНДР  ПЕТРОВИЧ

НЕЧАЕВ   АЛЕКСАНДР  ПЕТРОВИЧ (1870-1948) – әлемдік және орыс- тың психология ғылымының аса көр- некті өкілі. 100-ге жуық жеке  психологиялық кітаптардың авторы. 1935- 1948 жж. Семей қаласында әртүрлі ғылыми мекемелерде, өмірінің соңғы жылдарында Семейдің Н.К.Крупская атындағы педагогикалық институ- тында психологиядан сабақ бере, пе- дагогика және психология кафедра- сының меңгерушісі болды. 1900 жыл- дан 40 жыл бойы зерттеген «Пси- хофизиологиялық синдром жүйесі» деген еңбек жазып бітірді, оған ака- демиктер Д.Н.Узнадза, К.Н.Корнилов- тың ұсынысы бойынша арнайы қор- ғамай-ақ педагогикалық ғылымдар- дың докторы дәрежесі берілді. Оның негізгі еңбектері: «Қазіргі экспери- менталдық психология және оның мектеп ісіне қатысы» (1908).; «Кітап- хана ісінің психологиялық мәселеле- рі» (1922), «Дене тәрбие психология- сы» (1927), «Шахмат ойынының пси- хологиясы» (1928), «Ес және оны тәр- биелеу» (1930) т.б.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *