МІНЕЗДІҢ АКЦЕНТУАЦИЯЛАНУЫ

 

МІНЕЗДІҢ АКЦЕНТУАЦИЯЛАНУЫ – адамның әрекеті мен істе- рінде көрініс беретін мінез ерекше- ліктеріне қарағанда жиі басымды- лық танытатын, күшті дамыған мі- нез ерекшеліктері. Мінездің акцен- туацияланған типтері – әртүрлі жағ- дайлардағы адамның қылығын анық- тайтын, мінездердің басқа қасиетте- ріне қарағанда жетекші орын ала- тын және басқа адамдармен салыс- тырғанда ерекше байқалатын мі- нездің типтік көрсеткіші. Мінез ак- центуациясы – К.Леонгардпен енгі- зілген ұғым. Ол жас өспірімдерде кездесетін мінез акцентуациясының тоғыз түрін көрсеткен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *