МОТИВ

 

МОТИВ (себеп, түрткі) – белсен- ділігінің ішкі көзі, тұлғаның қылық- тар мен әрекеттерді таңдау негізін- де жататын себептерді жанданды- рады. М. субъекттің қажеттіліктері- мен байланысты, бірақ ол тек қа- жеттілікті ғана емес, оны қанағат- тандыру жолдары мен әдістерін бі- лумен де байланысты. Мотивация – өмірге қажетті мақсаттарды туғыза- тын қажеттілікті қанағаттандыру- ға бағыттайтын қылықтардың бар- лық факторлары, механизмдері жә- не үрдістерінің жиынтығы. М-тер- дің таластары – адам мотивтерінің, қажеттіліктерінің, ұмтылыстарының үйлеспеушілігінің негізінде туын- дайтын көтеріңкі эмоциялық толқу- лар және қарама-қарсы әрекеттерін сипаттайтын оның ішкі психология- лық ахуалы.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *