МАСЛОУ АБРАХАМ ХАРОЛЬД

МАСЛОУ АБРАХАМ ХАРОЛЬД(1908-1970). Американ кәсіби және ғылыми психологиялық қоғамдар- дың мүшесі «Гуманистік психоло- гия», «Трансперсоналды психоло- гия» журналдарының негізін қалау- шы. Адам психологиясын тұтас зерт- теу оның аса маңызды құндылықта- ры мен қасиеттерін талдау концеп- циясын ұсынған.

Маслоу еңбектерінің дені өмірінің соңғы 10 жылында жарық көрген. Оның негізгі еңбектері: «Болмыс пси- хологиясының  бағытына  қарай» (1968);

«Дін, құндылық тағы басқа күйзеліс- тер»  (1964);  «Ғылым психологиясы:рекогносцировка» (1966); «Мотива- ция және тұлға» (1987) т.б.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *