ЛИБИДО

ЛИБИДО – психоанализдің (фрей- дизм) негізгі ұғымдарының бірі. Ал- ғашында З.Фрейд бұл ұғыммен жы- ныстық (сексуалдық) елігуді психи- калық энергияның жалпыға бірдей негізі, адам мінез-құлқының доми- нантты мотиві ретінде түсіндірді. Кейіннен либидоны З.Фрейд – жал- пы елігуді түсіндіру мағынасында қолданылатын болды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *