ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ПСИХОЛОГИЯ

ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ПСИХОЛОГИЯ –

1) психологияның пәні, сана элемент- тері және олардың арасындағы арна- йы жаттыққан интроспекция арқылы табылатын құрылымдық қатынастар деп  санаған бағыт.  ХХ  ғ. басында пайда болды. Америкалық психолог Э.Титченер (1867-1927) негізін сал- ды. Сана құрылымында элементтер- дің үш санаты: түйсіну, бейне және се- зім сараланды. Бірақ қабылдаудың заттық сипаты мойындалмады. Құры- лымдық психологияны гештальтпси- хология, функциялық психология, бихевиоризм  мектептері сынады;

2) Ж.Пиаженің когнитивті даму тео- риясы; Э.Титченер теориясынан өз- гешелігі – мұнда Ж.Пиаже зияттың негізінде жатқан ой түсініктерінің құрылымдарын қарастырады; 3) Клод Леви-Стросстың антропологиялық- социологиялық ықпалы. Мұнда әлеу- меттік ұйымдасу мен әлеуметтік құ- рылымдар қарастырылады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *