ДОБРЫНИН  НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

ДОБРЫНИН  НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ (1890-1981) – тұлғаның дамуындағы танымдық үрдістерді, әсіресе  зейінге  байланысты мәселелерді зерттеген отандас психолог. Гимназияны бітірген соң Мәскеу университетінің жаратылыстану фа- культетіне түсіп, кейінірек тарих-фи- лология факультетіне ауысады (ең алғашқы зейіннің толқуына қатысты зерттеулерді жүргізеді) да, 1915 жылы сол аталған факультеттегі «психоло- гия» мамандығын бітіреді. 1925 жылы

«Зейіннің толқуы» деп аталатын та- қырып бойынша кандидаттық дис- сертация қорғайды. Мәскеудің уни- верситеттерінде доцент, содан кейін профессорлық атағын алады. 1925- 1935 жж. Психология институтында аға ғылыми қызметкерлігінде болып, 1937 жылы «Зейін психологиясы» тақырыбы бойынша докторлық дис- сертация  қорғайды. Шығармалары:

«Колебания  внимания» М.,1928,

«Введение в психологию» М.:Л., 1929,

«О  теории  и  воспитания внимания»

//Советская  педагогика.  1938. №8,

«Психология» М.,1950, «К 70-летию со  дня  рождения Н.Ф.Добрынина»

//Вопросы психологии. 1960, № 3.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *