ДЕТЕРМИНИЗМ

ДЕТЕРМИНИЗМ – лат. детер- минария деген сөзі, қаз. белгілеу, анықтау деген мағынаны білдіреді. Детерминизм (табиғатта және қоғам- да кездесетін оқиға, құбылыстарды, оның ішінде адамның еркі мен мі- незінің өзара байланыстығының се- бептестігінің заңдылығын зерттейтін ілім). Д. – психология ғылымының негізгі принциптерінің бірі (себеп- салдар мәселелерін қарастырады). Д. принципі – философиялық және әдіснамалық ұстаным бойынша, табиғат пен психологиялық құбы- лыстардың бәрі материалдық себеп- тер мен заңдардың әсер етуінен пай- да болады деп түсіндіреді. Детер- минизм адамның тіршілігі мен іс- әрекетінің бәрі қоғамның тарихи дамуының нақты жағдайларымен байланысты, әрбір құбылыс белгілі себептен туындайды деп қарайды. Бұл принципті іс-әрекеттің әдіснама- лық негізі ретінде ұстанған психо- логиялық зерттеулердің нәтижелігі дәлелді болады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *