ГЕРОНТОПСИХОЛОГИЯ

ГЕРОНТОПСИХОЛОГИЯ (грек.geron/gerontos/ – қарт) қартаю проце- сінің психологиялық заңдылықтары мен механизмдерін зерттейтін пси- хология ғылымының бір саласы. Бұл салада өмірдің психологиялық, фи- зиологиялық, әлеуметтік, медицина- лық, экономикалық және т.б. жақта- рының қарт адамның психикасына ықпалы қарастырылады.

ГЕТЕРОСТЕРЕОТИП (гетеротаптаурындар) – бір этностың басқа ұлт өкілдерінің дүниетанымы, пси- хологиясы туралы біршама тұрақты қалыптасқан пікірлері. Этностардың өзара қарым-қатынасына қарай, жа- ғымсыз түрлері көп жағдайларда теріс түсініктерге негізделген түрлері жиі кездеседі. Мәселен, кейбір ұлт өкілдерін, кавказдықтарды, әсіресе шешендерді «тентек», «бұзық» деп әртүрлі себептеріне, байыбына бар- май теріс түсініктер жасайды.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *