ВУНДТ ВИЛГЕЛЬМ

ВУНДТ  ВИЛЬГЕЛЬМ  (1832- 1920) – неміс психологі, физиолог және философ. Экспериментальды психологияның негізін салушылар- дың бірі. Психикалық-физикалық па- раллелизм теориясы оның психол. көзқарастарының негізі болды. В- тың филос. көзқарастарындағы Спи- ноза, Лейбниц, Кант, Гегель т.б. иде- яларын өзара үйлестіру әрекетінің нәтижесі бей-берекет сипатта көрінді.В. таным процесін үш сатыға бөлді: бірінші – күнделікті өмір тіршілігін сезім арқылы тану; екінші – зертте- летін нәрсеге әрқилы баға беретін ғыл. тұжырымдарды байыптай оты- рып тану; үшінші (сапалы түрде тану) – «метафизика» қарастыратын кез келген ғылымға филос. синтез. В. метафизиканың қарастыратын кез келген ғылымға филос. синтез. В. ме- тафизиканың қарастыратын нәрсесі – болмыс – құндылықтың еркінше ыды- раған рухани системасы деген тұ- жырым жасады. 1879 ж. Лейпцигте тұңғыш психология лабораториясын ашқан структуралистік психология- ның өкілі, халықтар психологиясын зерттеумен  айналысқан. Еңбектері:

«Физиологиялық психологияның не- гіздері» (1880), «Халықтар психоло- гиясы» 10 том (1900-1920) т.б.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *