Глоссарий. Мұнай

Глоссарий

1. Айдау – қарапайым қайнату арқылы мұнайды құраушы қоспаларға бөлу
2. Адиабаттық реакторлар – қоршаған ортамен жылуалмастыру болмайтын, себебі, жақсы сақтағышпен жабдықталған реакторлар
3. Алкандарды крекингілеу – көміртек қанқасының ірі молекулаларын қыздырғанда және катализатор қатысында ыдырау реакциялары.
4. Асфальтендер – қысқа алифатты бүйірлік тізбектері бар полициклді ароматты күшті конденсирленген жүйелер.
5. Газосепараторлар – газдарды сұйықтықтардан және механикалық қоспалардан тазарту аппараттары
6. Газофракционирлеу – процесс разделения смеси углеводородных газов на составляющие компоненты путем ректификации
7. Детонация – бензиннің қопарылыс түрінде жануы
8. Дистилляттар – белгілі бір температура аралығында қайнайтын және мұнайды айдағанда алынатын сұйық көмірсутектер қоспасы.
9. Еріткіштермен парафинсіздендіру – парафиндерді жою әдісі, олар майдың қату температурасын ұлғайтады
10. Катализ – катализаторлар деп аталатын заттардың көмегімен химиялық реакциялар механизмі мен жылдамдығы өзгеруінің физика химиялық процесі
11. Каталитикалық крекинг – мұнай өнімдерінен сапалы бензиннің шығымын арттыру мақсатымен катализатор қолдануымен жүретін процесс
12. Мұнай – көп компонентті көміртек атомдарының саңы 100-ге дейін және одан да көп гетероорганикалық қосылыстар мен кейбір металдардың қоспасынан тұратын көмірсутектердің күрделі қоспасы
13. Пиролиз – жоғары бағалы олефинді көмірсутектерді алуға негізделген жоғары температуралық процесс
14. Реакторлар – химиялық реакциялар жүретін аппаратттар
15. Ректификациялық колонна – ректификациялық табақшалармен немесе насадкамен қамтамасыз етілген вертикаль цилиндр тәріздес мұнайды айдап өңдеуге арналған аппарат
16. Ректификация – қайнау температуралары өте жақын өнімдерді бөліп жоғары дәрежедегі таза өнімдерді түзіп алу
17. Шайырлар – ұзын алифатты бүйірлік тізбектері бар конденсирленген циклді қосылыстар.
18. Фракциялау – бұл компонеттердің күрделі қоспасын қарапайым қоспаларға немесе жеке құраушыларға бөлу
19. Эмульсия — өзара ерімейтін сұйықтықтар немесе ерітінділерді араластырғанда түзілетін системалар
20. Эмульгаторлар – эмульсия түзілуіне жағдай жасайтын және эмульсияны тұрақтандыратын заттар

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *