Шаянтәрізділердің тіршілік кезеңі

Шаянтәрізділердің
тіршілік кезеңі
Шаянтәрізділер – теңізде
мекен ететін буынаяқтылар.
Олардың 30 000-ға жуық
түрі бар. Омарлар, шаян￾дар, асшаяндар, крильдер
және басқа да түрлері ша￾янтәрізділердің ғылыми кла￾сына жатады. Әрбір шаян￾тәрізділердің кальциймен
қапталған сыртқы қаңқа￾сы және қабыршағы бола￾ды. Әртүрлі шаянтәрізділер￾дің тіршілік кезеңі әртүрлі.
Кейбір шаянтәрізділер дер￾нәсілдің дамуы мен түлеу
кезеңінен өтсе, кейбіреулері
бірден ересек шаян секілді
жарылып шығады. Әр ша￾янтәрізділер тірлігінің белгі￾лі бір кезеңдерінде екі жұп
мұртшалары болады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *