Жәндіктердің қоректенуі

Жәндіктердің
қоректенуі
Кейбір жәндіктер гүлдер￾мен, өсімдік балшырынымен,
жемістермен және өсімдік —
тердің жемісімен қоректене￾ді. Өсімдік ұрықтарын жә￾не бүршіктерді жейтінде￾рі ағаш діңгектері мен қыл￾қандарында тіршілік етеді.
Олардың іріп-шіріген орга￾никалық заттарды жақсы
көретіні соншалық, шірінді￾нің айналасынан түрлі шы￾бын-шіркейлерді көптеп кез￾дестіруге болды. Жәндіктер￾дің ас қорыту жүйесі алдың￾ғы, ортаңғы, артқы ішек￾тен және сілекей бездерінен
тұрады. Олар өсімдікқорек￾тілер, жыртқыштар, өлек —
семен қоректенетіндер, қан
сорғыштар, т.б. болып бөлі￾неді

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *