Жеуге жарамды асшаяндар

Жеуге жарамды
асшаяндар
Көптеген шаянтәрізділер
адамзат пайдасына асады,
2007 жылы олардың шама￾мен 10 700 000 тоннасы өнді￾рілген. Олардың басым көп￾шілігі онаяқты шаянтәрізді￾лер: шаяндар, омарлар жә￾не асшаяндар. Тұтыну үшін
ұсталатын барлық шаянтә￾різділердің 60%-ын асша￾яндар құрайды, олардың
80%-ы Азияда өңделеді.
Қытайдың өзінде-ақ дүние￾жүзі бойынша аса ірі мөл￾шерде шаянтәрізділерді экс￾порттайды, тағам өндірісі￾не пайдаланады. Онаяқтылар￾ға жатпайтын шаянтәрізді￾лердің кәсіптік маңызы тө￾мен. Мәселен, әлемдегі ең үл —
кен биомасса екендігіне қа￾рамастан, крильдің 118 000
тоннасы ғана ауланады екен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *