ҚР-сы Ішкі істер министрлігінің қызметі.

ҚР-сы Ішкі істер министрлігінің қызметі.
1. ҚР-сы ішкі істер органдарының мәртебесі.
2. ҚР-сы ішкі істер органдарының міндеттері.
3. ҚР-сы ішкі істер органдары қызметінің қағидаттары.

1 ҚР-сы ішкі істер органдарының мәртебесі.Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес анықтау, алдын ала тергеу мен жедел іздестіру қызметін, сондай-ақ қоғамдық тәртіпті сақтау мен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандығына, қоғам мен мемлекеттің мүдделеріне қылмыстық және өзге де заңға қарсы қол сұғушылықтардың алдын алу және жолын кесу жөніндегі атқарушылық және өкім етушілік функцияларын жүзеге асыратын арнайы мемлекеттік орган болып табылады.
Iшкi iстер органдарының мiндеттерi:
1) қоғамдық тәртiптi қорғау және қоғамдық қауiпсiздiктi, соның iшiнде төтенше немесе әскери жағдай ахуалында қамтамасыз ету;
2) қылмыстар мен әкiмшiлiк құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, қылмыстарды ашу және тергеу, сондай-ақ қылмыскерлерді іздестіру;
3) заңдарда белгiленген өздерiнiң құзыретi шегiнде алдын ала тергеу, анықтама мен әкiмшiлiк iс жїргiзудi жүзеге асыру;
4) әкiмшiлiк жазалауларды орындау;
5) әкімшілік жолмен қамауға алынғандарды ұстау орындарында құқық тәртібін қамтамасыз ету және адамдарды ұстау режимін сақтау;
6) кәмелетке толмағандардың қараусыздығы мен құқық бұзушылығын анықтау және тыю;
7) қажет болған жағдайларда мемлекеттік өрттен қорғау қызметі органдарына өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуде жәрдем көрсету;
8) жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуді мемлекеттік қадағалау және бақылау;
8-1) есiрткi құралдарының, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымын мемлекеттiк бақылау;
8-2) азаматтық және қызметтiк қаруды және оның оқ-дәрiлерiн мемлекеттiк бақылау;
8-3) күзет қызметiн, сондай-ақ күзет дабылы құралдарын монтаждауды, орнатуды және техникалық қызмет көрсетудi жүзеге асыратын субъектiлердiң қызметiн мемлекеттiк бақылау;
9) мемлекеттік және өзге де объектілерді, жеке адамдарды күзету, қамауға алынғандар мен сотталғандарды айдап апару, терроризм актілерінің жолын кесуге, кепілге алынғандарды босатуға қатысу;
10) виза беру жұмысын жүргiзу, шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасының аумағында болу тәртiбiн сақтауын бақылау;
11) соғыс уақытында Қазақстан Республикасының аумақтық қорғаныс жүйесiнде жекелеген мiндеттердi орындау;
11-1) өзге мемлекеттік органдармен бірлесіп, оның ішінде төтенше жағдайлар кезінде карантиндік, санитарлық және табиғат қорғау шараларын жүргізуге қатысу, табиғат қорғау органдарына сұғанақ аңшылыққа қарсы күресуде жәрдем көрсету;
11-2) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес лицензиялық және рұқсат етушілік қызметті жүзеге асыру;
11-3) Қазақстан Республикасының айрықша маңызды және айрықша режимді объектілерінде, аумақтарында режимдік және күзет шараларын жүзеге асыру;
12) iшкi iстер органдарының қарауына жатқызылған мәселелер бойынша халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру;
13) есiрткi құралдары, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы саласындағы мемлекеттiк саясатты жүзеге асыру және олардың заңсыз айналымы мен оларды терiс пайдалануға қарсы iс-әрекет жасау болып табылады.
Өзге мiндеттер iшкi iстер органдарына тек заңмен ғана жіктелуi мүмкiн. Iшкi iстер органдарының қызметi заңдылық, дара басшылық, iшкi iстер органдары жүйесiнiң бiрлiгi, жариялылық, құқық қорғау және басқа да мемлекеттiк органдармен, лауазымды тұлғалармен, ұйымдармен және азаматтармен өзара iс-қимыл жасау принциптерiне негiзделiп құрылады.
2 Ішкі істер органдарының жүйесі. Ішкі істер органдарыныѕ біртўтас жїйесін Ќазаќстан Республикасыныѕ Ішкі істер министрлігі (бўдан јрі — Ішкі істер министрлігі), оныѕ ќўрамына кіретін департаменттер мен ґзге де ќўрылымдыќ бґлімшелер, облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќала мен Республика астанасыныѕ, кґліктегі оєан баєынатын ішкі істер департаменттерi, ќалалыќ, аудандыќ, ќалалардаєы аудандыќ, поселкелік, желілік ішкі істер органдары, ішкі јскерлер, оќу орындары, мекемелер жјне ґзге де ўйымдар ќўрайды.
Ішкі істер органдарыныѕ ќўрамында криминалдыќ полиция, јкімшілік полиция жјне полицияныѕ ґзге де ќызметтері, сондай-аќ Ішкі істер министрлігініѕ јскери ќўрылымдар мјртебесі бар јскери-тергеу органдары мен јскери полициясы ќўрылады.
Криминалдыќ, јкімшілік жјне ґзге де полиция ќызметтерініѕ бґлімшелерін, сондай-аќ Ішкі істер министрлігініѕ јскери-тергеу органдары мен јскери полициясын ќўруды, ќайта ќўруды жјне таратуды Ќазаќстан Республикасыныѕ Ішкі істер министрі жїзеге асырады.
Iшкi істер органдары жїйесініѕ їлгілік ўйымдыќ ќўрылымы мен штат санын Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер министрініѕ ўсынуы бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ їкіметі бекітеді.
Криминалдық полиция Криминалдыќ полицияныѕ негізгі міндеттері ќылмыстарды аныќтау, оныѕ алдын алу, жолын кесу, оны ашу жјне тергеу, ішкі істер органдарыныѕ жїргізуіне жататын ќылмыстар туралы істер бойынша аныќтама ісін жїргізу, тергеуден, аныќтамадан жјне соттан жасырынєан, ќылмыстыќ жазаны ґтеуден жалтарєан, хабарсыз кеткен жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген ґзге де жаєдайларда адамдарды іздестіруді ўйымдастыру жјне жїзеге асыру болып табылады. Криминалдыќ полицияны жедел-іздестіру, тергеу, єылыми-техникалыќ жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ Ішкі істер министрлігіне тікелей баєынатын, оныѕ алдында тўрєан міндеттерді шешу їшін ќажетті ґзге де бґлімшелер құрайды.
Әкімшілік полиция әкімшілік полицияның негізгі міндеттері ќоєамдыќ тјртіпті саќтау, ќоєамдыќ ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету, ќылмыстар мен јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќтарды аныќтау, оныѕ алдын алу жјне жолын кесу, ќылмыстарды ашу, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген ќўзыретініѕ шегінде аныќтама мен јкімшілік іс жїргізуді жїзеге асыру, ўсталєан жјне ќамауєа алынєан адамдар, оныѕ ішінде белгілі бір тўратын жері, ќўжаттары жоќ адамдар ўсталатын жерлерде ќўќыќ тјртібін ќамтамасыз ету, кјмелетке толмаєандар арасындаєы ќадаєалаусыздыќ пен ќўќыќ бўзушылыќтарды аныќтау жјне жолын кесу, жол ќозєалысыныѕ ќауіпсіздігін ќамтамасыз етуге мемлекеттік ќадаєалау жјне баќылау жасау, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес ішкі істер органдарына жїктелген лицензиялау мен рўќсат ету ќызметiн жїзеге асыру болып табылады.
Јкімшілік полицияны полицияныѕ учаскелік инспекторлары мен кјмелетке толмаєандар ісі жґніндегі учаскелік инспекторлар ќызметтері, саќшылыќ ќызмет, лицензиялыќ жјне рўќсат ету жїйесі, табиєат ќорєау жјне мал дјрігерлік полиция, жол полициясы бґлімшелері, ішкі істер органдарыныѕ арнаулы мекемелері жјне јкімшілік полицияныѕ алдында тўрєан міндеттерді шешу їшін ќажетті ґзге де бґлімшелер ќўрайды.
Әскери-тергеу органдары әскери-тергеу органдарыныѕ негізгі міндеттері јскери ќылмыстарды жјне јскери ќызметшілер жасаєан, ішкі істер органдары тергеуге тиісті ќылмыстарды аныќтау, олардыѕ алдын алу, жолын кесу, ашу жјне тергеу болып табылады.
Јскери-тергеу органдарын јскери-тергеу департаменті, јскери-тергеу басќармалары мен тергеу, жедел-іздестіру, жедел-техникалыќ жјне ґздерініѕ алдында тўрєан міндеттерді шешу їшін ќажетті ґзге де бґлімшелерден тўратын бґлімдер ќўрайды.
Әскери-тергеу органдары Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес бўєан ујкілдік берілген лауазымды адамдар арќылы ґз ќўзыреті шегінде ішкі істер органдарыныѕ барлыќ ќўќыќтарын пайдаланып, солардыѕ міндеттерін атќарады.
Јскери-тергеу органдары Ќарулы Кїштер есебінен ќызметтік їй-жаймен, байланыс ќўралдарымен ќамтамасыз етіледі.
Ішкі істер министрлігініѕ Әскери полициясы Ішкі істер министрлігініѕ әскери полициясы арнаулы орган болып табылады жјне ішкі јскерлердегі ќўќыќ тјртібін ќамтамасыз етуге, јскери ќылмыстар бойынша, сондай-аќ ішкі јскерлердіѕ јскери ќызметшілері жасаєан басќа да ќылмыстар бойынша аныќтаманы жїзеге асыруєа, олардыѕ арасындаєы ќылмыстар мен јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќтардыѕ алдын алуєа, аныќтауєа, жолын кесуге, јскери ќылмыстарды ашуєа, ішкі јскерлердіѕ јскери ќызметшілерін іздестіруге арналєан.
Ішкі істер министрлігініѕ јскери полициясы бўєан ујкілдік берілген лауазымды адамдар арќылы жїктелген міндеттерді ґз ќўзыреті шегінде орындау їшін ішкі істер органдарыныѕ ґкілеттігін пайдаланады. Бўл орайда јскери ќызметшілердіѕ жјне јскери ќалашыќтар, ішкі јскерлердіѕ јскери бґлімдері мен ќўрамалары бґлімшелерініѕ аумаєында жїрген ґзге де адамдардыѕ ќўжаттарын тексеруді жїзеге асыруєа ќўќыєы бар.
әскери полиция Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер министрлігініѕ ішкі јскерлері есебінен ќызметтік їй-жайлармен, автокґлікпен жјне байланыс ќўралдарымен ќамтамасыз етіледі, оларды пайдалану мен ўстау шыєындарын да солар кґтереді.
әскери полицияныѕ јскери ќызметшілері јскери атаќтарына сјйкес айырым белгілері бар јскери нысандаєы киім киіп жїреді. Бўл орайда киімніѕ јскери полицияныѕ белгіленген їлгідегі кеудеге, жеѕге таєатын арнаулы айырым белгілерімен толыќтырылуы мїмкін.
Iшкi iстер министрлiгi
1. Iшкi iстер министрлiгi iшкi iстер органдарыныѕ бiртўтас жїйесiн басќаратын Ќазаќстан Республикасыныѕ орталыќ атќарушы органы болып табылады.
2. Ішкі істер министрлігініѕ жалауы, туы жјне рјмізі болады.
Облыстардыѕ, республикалыќ маѕызы бар ќала мен Республика астанасыныѕ, кґліктегі ішкі істер департаменттерiнiѕ, сондай-аќ Ішкі істер министрлігі оќу орындарыныѕ туы болады.
Ішкі істер министрлігі жалауыныѕ, туыныѕ жјне рјмізініѕ, оєан баєынатын органдар туларыныѕ сипаттамасын Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті бекітеді.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *