ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНА 550  ЖЫЛ БҮГІНГІ ТӘУЕЛСІЗ МЕМЛЕКЕТІМІЗ – XV ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ТАРИХИ ЖАЛҒАСЫ

ҚАЗАҚ

ХАНДЫҒЫНА 550  ЖЫЛ

 

БҮГІНГІ ТӘУЕЛСІЗ МЕМЛЕКЕТІМІЗ – XV ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ТАРИХИ ЖАЛҒАСЫ

 
   

Қазақстан Республикасының

Премьер-министрі К.Қ. Мəсімовке

 

Құрметті Кəрім Қажымқанұлы!

 

Бабаларымыз «Ошақтың бұты – үшеу, жағар оты – біреу» де- ген тəмсілді бекер айтпаған. Осы ұлағатты ұғым бізді береке-бір- лікке үндеп, ұрпақтар сабақтастығының тұтастығына шақырды.

Бұл орайда Елбасы Н.Ә. Назарбаев əрдайым ұрпақтар сабақтастығына терең  мəн  беріп  келеді.  Қазақстан  Президен-  ті жуықта қасиетті Ұлытауда сан қатпарлы тарихымыздың түптамырын толғаған мағыналы сұхбатында Еуразия кеңістігіндегі мемлекеттік дəстүрдің үзілмей жалғасып келгендігін, ғұндардан бастау алған осы үдерістің көк түріктер, Алтын орда арқылы сабақтасып, Қазақ хандығына жеткендігін айтты.

 

Тарихшылардың саралауына қарағанда, Қазақ хандығы құрылғанға дейін Ертістен Еділге дейін созылған ұланғайыр да- лада үлкенді-кішілі саяси құрылымдар, ұлылы-кішілі мемлекет- тер өмір сүрген. Мұның бəрі – Қазақ хандығына дейінгі ізашар буын-бунақтар, Қазақ елі деген алып бəйтеректің өзегіне нəр берген түптамырлар, қайнар бастаулар. Сол себептен де Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Тарих толқыны» атты кітабында «Қазақ хандығы Орталық Азия аумағындағы алғашқы ұлттық сипаттағы мемлекет болды», – дейді.

Расында, ұлы далада Алтын Орда ыдырағаннан кейін көптеген хандықтар, мемлекеттер пайда болды, бірақ олар өздерінің ата- уын көбінде билеуші əулеттердің есімімен байланысты атаса, Қазақ хандығы отанымыздың негізін қалап отырған ұлағатты ұлтымыздың атымен аталды. Бұл дерек – Қазақ халқының ежел- гі заманнан елдік санасы ерте оянып, бірегей дара кескін-келбеті сомдалып, тарих толқынында ұранды ұлысқа, ордалы жұртқа айналғанын, толысып қалыптасқандығын көрсетеді.

Осы орайда асқақ Астанада сəулетті ескерткіші бой түзеп, асыл  əруағына  Керей-Жəнібек  көшесі  беріліп,  ұлықталған  əзиз хандарымыздың Шу өзені бойындағы Қозыбасыда Қазақ хандығының дербес шаңырағын көтергеніне, ел байрағын жер- біреткеніне келесі жылы 550 жыл толып отыр.

Өкінішке қарай, соңғы кезде кейбір көршілеріміз қасақана немесе хабарсыздықтан біздің Мемлекеттілігіміздің бай тарихын жоққа шығарып отыр. Бұл – біздің Ұлттық тəуелсіздігімізге күмəн келтіру əрекетіне тең деп санаймыз. Осыған жол бермеу үшін, біз, таласып-дауласпай мемлекетіміздің терең тамырын бүкіл əлемге ашық көрсетуіміз керек.

Қазақ елі мен қазіргі тəуелсіз Қазақстан халқы аспаннан түскен жоқ жəне ата-тегін білмейтін мəңгүрт емес. Мемлекетіміздің, халқымыздың терең ежелгі тарихы бар. Қазақстан – қазақтың ата-бабаларынан қалған өзіміздің жер, халқымыздың тарихи ата- мекені. Бірақ, бай тарихымызды өзіміз ғана емес, алыс-жақын көршілерімізге де көрсете, сіңдіре білуіміз қажет.

Қазіргі өркениетті елдер өз мемлекеттілігінің ежелгі тари- хын жан-жақты көрсетіп, насихаттау ісін дəстүрге айналдырған. Бұл сол ұлттың мемлекеттігінің тұрақтылығы мен легитимділігін (құқы бар екендігін) айғақтайды. Ал біз, қазақ мемлекеттілігінің

 

терең тамырлы жəне бай дəстүрлі екендігін көрсете алмасақ халықаралық додада ұтыламыз.

Елбасы үстіміздегі жылдың 17 қаңтары күні, дəстүрлі Жолда- уында өркениетке қадам басқан Еліміздің төл мəдениетін насихат- тауды баса айтты. Ал ғасырлар бойы қалыптасқан мəдениетіміз – бай тарихымыздың көрсеткіші.

Сол арқылы біз бүгінгі Н.Ә Назарбаевтың тікелей басшылығымен қалыптасқан заман сұранысына лайық жаңа тұрпаттағы мемлекеттігімізді өз дəрежесінде көрсете аламыз. Яғни, бүгінгі Қазақстан Республикасы аталатын мемлекетіміз – ХV ғасырда өмірге келген Қазақ хандығының тарихи жалғасы. Ке- шегі Алаш зиялыларының өз өмірін арнаған асыл армандарының орындалғандығының көрінісі. Біздің төл тарихымызда жас ұрпақ санасында мақтаныш сезімін туғызатын өнегелі істер жетіп арты- лады. Оларды тек қоғам санасына сіңіре білсек болғаны.

 

Құрметті Кəрім Қажымқанұлы!

2015 жылы Қазақ хандығының құрылғандығына 550 жыл толмақ. Бұл датаны мемлекет көлемінде атап өту бəрімізге де абы- ройлы міндет. Соған байланысты ресми түрде белгіленген «Мем- лекеттік рəміздер күнін» арнайы шешім арқылы «Қазақ мемлекет- тілігі жəне Мемлекеттік рəміздері күні» ретінде өзгертіп, оны жыл сайын бүкіл ел болып атап өту əбден орынды атқарылған іс болар еді. Осы ұсынысты қарастыруыңызды сұраймыз!

 

Құрметпен,

Азат ПЕРУАШЕВ, «Ақ жол» ҚДП Төрағасы, Қазақстан Республика- сы Парламенті Мəжілісінің депутаты;

Мəмбет ҚОЙГЕЛДИЕВ, ҚР Ұлттық ғылым академиясы коррес- пондент-мүшесі, тарих ғылымдарының докторы, профессор;

Дихан    ҚАМЗАБЕКҰЛЫ,    ҚР     Ұлттық    ғылым     академиясы корреспондент-мүшесі, филология ғылымдарының докторы, профессор; Қазыбек ИСА, «Ақ жол» ҚДП Төраға орынбасары, ақын, Халықаралық Алаш сыйлығының лауреаты, “Қазақ үні” газеті Прези-

денті;

Алмас ТҰРТАЕВ, «Ақ жол» ҚДП фракция мүшесі, Қазақстан Респу- бликасы Парламенті Мəжілісінің депутаты.

16 қазан, 2014 жыл

qazaquni.kz

 

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» – ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Глава государства Н.А.Назарбаев в последние годы, меся- цы все чаще и чаще стал говорить об истории государственно- сти на территории Казахстана, берущих начало с седой древ- ности. Он же объявил и предложил обществу судьбоносную и консолидирующую национальную идею «Мəңгілік Ел», впер- вые объявленной Тонюкоком в начале VIII века и запечтлен- ной в каменной надписи в Отюкене. По его же инициативе в 2015 году мы будем праздновать 550-летие создания Казахско- го ханства во главе с Кереем и Жанибеком. Он все больше и больше обращает взор общества, в первую очередь, молоде- жи, на необходимость активного изучения своего прошлого. В этой связи мы попросили прокомментировать эти судьбонос- ные инициативы директора Научного центра «Евразия» ЕНУ им.Л.Н. Гумилева, ученого секретаря Национального конгрес- са историков, доктора исторических наук, профессора Зиябека Кабульдинова.

В этой связи составители научного сборника обратились с

просьбой прокомментировать эти судьбоносные инициативы директора Научного центра «Евразия» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, ученого секретаря Национального конгресса историков, докто- ра исторических наук, профессора Зиябека Кабульдинова.

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ИДЕИ «МӘҢГІЛІК ЕЛ»

 

Глава государства как истинный сын своего народа, как дос- тойный патриот страны, политик планетарного масштаба все чаще и чаще обращается к прошлому страны.

Как умелый политик, прекрасно знающий прошлое своего народа, уверенно ведущий общество в сложное геополитическое настоящее время, четко прогнозирующий поступательное движе- ние Казахстана в ближайшей и дальней перспективах, он не мо- жет не обращать свой взор на прошедшие эпохи. Именно в нашем прошлом как части всемирной истории таятся многие ответы на сложные вопросы нашей непростой эпохи, когда в угоду каких-

 

то личностных амбиций и несбыточных планов пересматривается послевоенный миропорядок…

Существует однозначная и никакому дальнейшему обсужде- нию не подлежащая аксиома: на территории Казахстана, как ми- нимум, на протяжений почти трех последних тысячелетий сущест- вовала государственность на местной прототюркской, тюркской и кыпчако-казахской основах.

В различные исторические эпохи эти государственные обра- зования существовали и назывались по — разному: от сакских про- тогосударственных образований до современного независимого Казахстана. При этом местный этнический компонент с присущим ему языком, антропологической спецификой, особенной менталь- ностью, уникальной толерантностью, религиозными воззрениями, бесценными обычаями и обрядами, а также специфичным хозяй- ственно-культурным типом оставался, в основном, стабильным и неизменным, местным и не ввезенным ниоткуда.

По-разному определялись и границы с соседними государства- ми: по горам и рекам, озерам и лесам, а уже сегодня — по унифици- рованным по всему миру — пограничным столбам.

Удержать и защитить огромную территорию, вмещающую сегодня практически всю Западную Европу или пять Франции, и занимающей по площади 9-е место в мире, было посильно только сильным государствам с отборным населением, имеющим не толь- ко великий дух стремления к свободе, но и великолепные и непрев- зойденные воинские качества: мужество и храбрость, отвагу и геро- изм, честь и достоинство, силу и волю.

Рабы или крепостные крестьяне это сделать никак не могли. Здесь, в степи, каждый должен был быть не только воином, но и свободолюбивым, надежным и верным оплотом государства. В противном случае, нас бы поглотили в сложном и непростом геопо- литическом водовороте военно-политических событий последних трех тысячелетий.

Мы выжили и победили, пройдя через толщу тысячелетий, обеспечив преемственность государственности, языка, культуры, письменности, этнического ядра и далее убеждены, что пронесем их на будущие века и тысячелетия, не дав исчезнуть великой и жиз- неутверждающей идее «Мəнгілік ел», высеченной нашим непо- средственными предками – средневековыми тюрками еще на вели- чественных каменных стеллах.

 

Для истинного понимания смысла этих слов нам хотелось бы углубиться в наше прошлое. Многовековая история казахского наро- да и их непосредственных предков -кыпчаков, тюрков, тюркоязыч- ных гуннов и саков- убедительнейшее свидетельство тому, что наши усилия были не напрасны и были однозначно направлены на защиту каждой пяди родной земли, своего государства.

При этом мы практически не проявляли излишней и навязчивой агрессии и не осуществляли грубой экспансии по отношению к дру- гим соседствующим народам, особенно близким по языку, религии и культуре.

Видимо, в этом кроются наша сила и мужество, единство и брат- ство, величие и гордость, гуманизм и горячее стремление к свободе и независимости.

Наша молодежь должна знать основные вехи сложной отече- ственной истории, которую пережил наш народ, наше государство на долгом пути к укреплению страны и восстановлению нацио- нальной государственности.

 

 
   


САКИ – ДАЛЕКИЕ ПРЕДКИ КАЗАХОВ

 

К великому сожалению, мы только –только начинаем осозна- вать какое уникальное и неповторимое место мы занимаем в исто- рии человечества, во всей всемирной истории.

Мы до сих пор не изучили свое подлинное «лицо» в сложней- шем историческом водовороте событий. Видимо, то что мы никогда не были рабами или крепостными крестьянами наложило особый отпечаток в нашей ментальности, национальном характере. Скорее всего и более всего хозяйственно-культурный тип, связанный со ско- товодческой отраслью наложил свой неизглядимый «отпечаток». Бо- лее 5 тысяч лет, когда была приручена лошадь, свободный человек, на коне, совершил переворот в военном искусстве, торговле, дипло- матии.

Давая высокую оценку места наших предков — кочевников в мировой истории знаменитый Вебер А. (1883-1964) никак не смог удержаться от своей высокой оценки и восхищения их деяниями:

«Мировая история творилась под аккомпанемент топота гро- мадных масс стратегической конницы кочевников». Кстати, эта оценка в первую очередь относится нам, казахам, казахстан- цам, сохранившим великую скотоводческую цивилизацию в плоть до политики насильственной коллективизации Советами…

Нет, я ни в коей мере не хочу сказать, что мы — «богоизбран- ные» или «самые лучшие». Но у нас есть свой неповторимый почерк в истории. Для этого только-только наступает интересный период. Мы активно по всему миру ищем новые источники по древней и средневековой истории. Мы пишем свою историю, которая в пери- од существования советского строя была в большей степени предана полному забвению. Тогда любые попытки приблизиться к истории, заканчивались плачевно. К примеру, выдающийся историк Ермухан Бекмаханов был репрессирован, получив срок в 25 лет только лишь за попытку изучения одного «кусочка» нашей истории, связанной с личностью и деятельностью хана Кенесары…

Действительно, наши предки — саки, гунны,  тюрки,  кыпча- ки, а теперь уже и казахи сыграли и продолжают играть самую заметную роль в развитии всемирной истории. Об этом наиболее ярко и беспристрастно написал великий французский мыслитель Ш.Монтескье, который в силу превалирования в Европе евроцент-

 

рийских воззрений никак не должен был об этом заявлять: «Ни один народ в мире…не превзошел татар (тюрков) своей славой или величием… Этот народ поистине владыка вселенной; все осталь- ные как будто для того созданы, чтобы ему служить, он также основатель и разрушитель империи; во все времена он проявлял на земле свое могущество…Этому победоносному народу недо- стает только историков для прославления его чудесных деяний. Сколько бессмертных подвигов погребено во мраке забвения! Сколько они основали империй, которых происхождения мы даже не знаем!».

Еще в V веке до н.э. знаменитый древнегреческий ученый Ге- родот, автор «Истории греко-персидских войн» восторженно пи- сал о своих современниках, зачастую — кровных врагах, наших во- инственных и гордых тюркоязычных предках — саках, образ жизни, ментальные установки, хозяйственная жизнь которых почти один в один совпадают с позднейшей казахской: «Скифскому (сакско- му-З.К.) войску не могут противостоять не только народы Ев- ропы, но даже в Азии, ни одно племя в одиночку не может бо- роться против объединенных скифов. Сражаются они верхом на лошадях и пешие –знают оба способа войны…сражаются луками и копьями…секирами»!

Он же объясняет каким образом казахам и их далеким предкам удалось сохранить и передать современному поколению огромную территорию и «вечное» государство: «Среди всех известных нам народов только скифы обладают одним, но зато самым важным для человеческой жизни искусством. Оно состоит в том, что ни одному врагу, напавшему на их страну (!-З.К.), они не дают спас- тись; и никто не может их настичь…их жилища-кибитки».

В этой связи нельзя не упомянуть его же слова о нашей вели- чественной и могущественной царице саков — массагетов Томирис, наголову разгромившей превосходящие силы персов: «Говорят, что в начале, находясь на расстоянии, они стреляли друг в друга из луков, а затем, когда стрелы у них вышли, они бросившись друг на друга, бились в рукопашную копьями и кинжалами. Сражаясь, они стойко держались в течение долгого времени, и не те, ни другие не желали спасаться бегством, но в конце

 

концов массагеты одержали верх. Большая часть персидского войска была уничтожена тут же на месте, и сам Кир погиб».

Спустя три века другой великий грек Дионисий Периэгит не смог удержаться от вполне заслуженной хвалы в адрес наших не- посредственных пращуров: «За Согдианой, по течению Яксарта, обитают саки, стрелами бьющие, из всех стрелков в мире сами искусные, не пускающие стрелу на удачу». Это не ложное восхва- ление древних насельников степи и прямых наших предков, а объ- ективная и восторженная оценка со стороны представителей других цивилизаций и культур, зачастую выступавшими им ярыми и кров- ными врагами.

К сожалению, до сих пор слабо прописаны бесценные творе- ния сакских ремесленников. Нам еще предстоит распознать мно- гие великие тайны о своих пращурах. Не случайно один из выдаю- щихся и талантливых евразийцев первой волны П. Савицкий ста- вил сакское искусство и культуру выше даже греческой и римской, до сих пор считающихся в мире эталоном: «Более совершенных и более современных (сверхсовременных) вещей вообще нет в искусстве нашей планеты, кочевнический «звериный стиль» стоит выше всей греко-римской культуры!». К сожалению, об этих восторженных и уважительных оценках говорится веками, но сознательно замалчивались в последние столетия в период ликви- дации Казахской государственности Российской империей и «ка- нувшей в лета» СССР.

Кстати, греческие и римские авторы не разделяет саков и гуннов, считая, что это практически один народ, «то бишь» они является так- же непосредственными предками казахов, а также многих тюркоя- зычных народов мира. Вот как описывает высокие боевые качества тюркоязычных гуннов римский ученый Аммиан Марцеллина (око- ло 330-около 400 гг.): «Члена тел у них мускулисты и крепкие, шеи толстые… Они кочуют по горам и лесам, с колыбели при- учаются переносить холод, голод и жажду…Они заслуживают того, чтобы признать их отменными воителями, потому что из- дали ведут бой стрелами…, а сблизившись в рукопашную с не- приятелем, бьются с беззаветной отвагой мечами и, уклоняясь сами от удара, набрасывают на врага аркан, чтобы лишить его возможности усидеть на коне или уйти пешком…».

 

 

КЫПЧАКИ — НАРОД САРДАРОВ

 

Примерно, с III века до н.э. наблюдается череда смены го- сударственных образований, в основе которой лежал мощный про- тотюркский и тюркский этнический компонент: государство Кангюй, государство Усуней, Тюркский, Западно-Тюркский, Тюргешский, Карлукский каганаты, государства Караханидов, Кимаков и Кыпча- ков, Золотая Орда, Ак Орда…

Конечно же, особняком в нашей славной истории стоит эпо- ха средневековых тюрков. Арабы весьма высоко отзывались об их военном искусстве, когда, к примеру, арабский ученый аль-Джа- хиз (775-868 гг.) отмечал: «Тюрок стреляет по диким животным, птицам, мишеням, людям, неподвижным целям, установлен- ным изображениям и хищним птицам. Он выпускает десять стрел прежде, чем хариджит (самые отважные воины –арабы- авт.) положит одну стрелу на тетиву».

Мы до сих пор не совсем ясно и четко изучили кыпчакский пе- риод нашей истории, эпохи правления потомков Чингисхана, вза- имоотношения с соседними государствами – с Китаем, Киевской Русью, Грузией, Арменией, Ираном, Османской империей, Индией, молодыми тогда европейскими государствами и арабским миром. Не случайно и не вдруг современные арабы с тех далеких времен без устали продолжают твердить и отправлять в наш адрес хвалебные оды: «арабы – народ пророков, персы — поэтов, кыпчаки –сар- даров (лидеров, полководцев) (они до сих пор казахов и всех ка- захстанцев называют именно кыпчаками).

 

Так, о кыпчаках высоко отозвался знаменитый арабский лето- писец аль-Омари: «Над татарами никто, кроме них (кыпчаков) не одерживал верха», а другой его земляк Ибн-Яхий существенно дополняет уникальные и непревзойденные качества непосредст- венных и прямых наших предков: «Тюрки Кыпчака отличаются от других тюрков своей религиозностью, храбростью, быстро- той движения, красотой фигуры, правильностью черт и бла- городством. Они дали султанов и эмиров Египта и составляют самую большую часть армии этих империй»…

 

ВЕК ВЕЛИКОГО БЕЙБАРЫСА

 

Прежний марксистский подход в изучении нашей славной истории не оставил места достойному освещению роли выдаю- щихся личностей в истории народов Казахстана и Евразии –вы-

ходцев из нашего  региона. К примеру, долгое время личность знаменитого во- ина, полководца, нашего земляка султана Бейбарса оставалась вне поля нашего зрения ученых. Выходец из Казахстана, благодаря сво- им великолепным и непрев- зойденным качествам воина и организатора, сумел под- няться от положения раба до авторитетного султана могущественного Египта, одного из центров древней- шей в мире цивилизации. Достигнув вершины власти, он прекратил среди своих подданных междоусобийцы,

обеспечил железный порядок и дисциплину в огромном регионе. Все воины – ветераны и инвалиды получали от правителя стабиль- ную пожизненную пенсию и земельные участки. Ученые и поэты,

 

мудрецы и философы, архитекторы и музыканты пользовались его покровительством и защитой. Он остался в памяти народа как ак- тивный строитель военного и торгового флота. Его биографы при- писывают ему возведение более чем 150 мечетей, медресе и мав- золеев. Его указами повсеместно среди арабов (!-З.К.) строились общественные бани. На военном поприще Бейбарс сумел остано- вить продвижение монгольских полчищ через Ближний Восток на африканский континент, разгромив, кстати, другого нашего «зем- ляка» Кетбугу, выходца их воинственного найманского улуса. Это памятное и судьбоносное сражение произошло 3 сентября 1260 года при Айн-Джалуте недалеко от палестинского города Бейсана. Кстати, это было одно из первых крупных поражений монголо-та- тарских войск, не проигравших до этого практически ни одного сражения в период наивысшего расцвета Монгольской империи. Об этой победе восторженно писал один из византийских ученых Вильгельм Трипольский, живший в одно время с султаном, никак не сумевший воздержаться от хвалебных слов в его адрес, несмо- тря на требуемую от него ненависть к нему: «Как полководец Бейбарс стоит в одном ряду с Юлием Цезарем». Султан сломил сопротивление европейских рыцарей у «Гроба господня», отобрав у них такие важные в стратегическом отношении города Ближнего Востока как Алеппо, Кесария, Арсур, Яффу, Антиохию и Дамаск. Позднее Бейбарсу удалось наголову разгромить и неприступные крепости ордена исмаилитов — ассасинов, перед фанатичными убийцами (фидаями) которых трепетали все правители Востока. Пропаганда и изучение таких личностей как Бейбарс, естественно, вызовет небывалый всплеск патриотических чувств среди молоде- жи страны и вызовет уважение к нашему народу и стране в глазах всего окружающего мира. Наконец, покажет, что мы не только со- здавали государства у себя, но и помогали окружающему миру это делать великолепнейшим образом…

 

РОБЕЛИ ЛИ СЫНЫ РАВНИН КЫПЧАКСКИХ?!

 

Раньше, до обретения своей независимости, историю Казах- ского ханства мы писали на основе российских источников, в ко- торой центрально место занимала идеологическая подоплека «о

 

закономерности принятия казахами российского подданства» со всеми его последующими «благами».

Но сегодня положение заметно изменилось в лучшую сторону. Благодаря реализации президентских программ «Культурное насле- дие», «Народ в потоке истории» мы получили альтернативные ма- териалы, существенно, если не абсолютно, изменивший прежний однобокий подход в освещении истории собственно Казахского хан- ства.

Действительно в середине XV века начало свой отсчет государ- ственное образование нового порядка — Казахское ханство, сыграв- шее значительную роль в геополитике позднего средневековья и ново- го времени. Во сто крат прав Глава государства Н.А. Назарбаев, иници- ировавший всенародное празднование в следующем году 550-е летия создания Казахского ханства.

Целая плеяда казахских ханов, биев и батыров прилагала усилия для того, чтобы укрепить территориальную целостность и единст- во народа. Золотыми буквами в анналы истории вписаны правители-

«государственники» казахов как Керей и Жанибек, Касым и Хакназар, Есим и Жангир, Тауке и Абылай и, конечно же, могущественный хан Кенесары, не случайно и не вдруг уважительно прозванный россий- скими учеными, венными и царскими сатрапами «Митридатом киргизской   степи»,   «Всесокрущающим   степным   ураганом»,

«храбрым батыром», «мятежным султаном», а также «храбрым донельзя»!! Кстати, ружье последнего авторитетного казахского хана хранится в Омском историко-краеведческом музее и ждет свое- го возвращения на родину.

О непревзойденных и высочайших военных качествах наших земляков, мужеством и отвагой которых зиждилось наше «веч- ное государство», весьма восторженно писал один из известных английских ученых Джайлс Флэтчер (1549-1611 гг.), независимой оценке которого мир может доверять: «Смерть до того презира- ют, что охотнее соглашаются умереть, нежели уступить непри- ятелю, и будучи разбиты, грызут оружие, если уже не могут сражаться или помочь себе!». Какие еще нужны доказательства горячего стремления наших соплеменников защитить свое госу- дарство и народ, передав последующим поколениям идею «Веч- ного Эля»?

 

Одно из тяжелых испытаний выпало на долю многострадаль- ного народа в 1723 году,  известное в истории как годы велико-  го бедствия («Актабан шұбырынды, алқакөл сұлама»), унесшее жизни почти миллиона жителей степи. И тогда батыр Богенбай, вдохновляя бесстрашных воинов, призывал к защите своего Оте- чества и свободы такими пламенными словами : «Не посрамим нашу честь! Защитим землю от врага, навсегда оставив о себе память у потомков! Робели ли когда-либо сыны равнин кып- чакских?!»

В сражении с джунгарами активно участвовали  и  женщи- ны. Прославились Айтолкын — дочь султана Абылая, Есенбике

— дочь Уйсун Каратай батыра, Айбике-дочь Буланбай батыра и многие другие. Гаухар батыр, жена Каракерея Кабанбай баты-   ра, возглавляла разведывательный отряд, участвовала во многих крупных сражениях. Впоследствии, став матерью, отправила на майдан свою старшую дочь Назым. В народном фольклоре сохра- нились слова Гаухар батыр: «Атадан ұл болып тума, ер болып ту» («родись не сыном своего отца, а настоящим героем»). Какой еще народ в мире может похвастаться своими дочерями-воина- ми?! Кто может сомневаться в наличии у нас государственности, если ее защищала и женская половина, успевавшие в перерывах между многочисленными сражениями рожать нескончаемое ко- личество настоящих батыров?!

Как известно, ликвидация Казахского ханства, а точнее, древ- ней традиции государственности на территории нашей благосла- венной земли, была на 280 лет прервана военно-политической машиной Российской империй. С единоличным и весьма оши- бочным и непродуманным шагом хана Младшего жуза Абулхаи- ра по принятию подданства царской России в 1731 году начался трагический, противоречивый, полный драматизма процесс вре- менной потери казахами своей свободы и независимости, посте- пенной ликвидации казахской государственности. Ведь ни один правитель никогда, самовольно не отказывается от власти. Это аксиома. Абулхаир самым элементарным обманом был втянут в так называемое «подданство». Но это тема для другого интервью и разговора.

 

Именно после того, как царизм начал обкладывать Казахс- тан линиями военных укреплений, в это время из народной среды выдвинулась целая когорта выдающихся деятелей национально- освободительного движения, пожертвовавших своими жизнями ради достижения свободы своему Отечеству. Это — Сырым Дату- лы и Жоламан Тленшиулы, Исатай Тайманулы и Махамбет Уте- мисулы, хан Кене, Есет Котибарулы и Жанкожа Нурмухамедулы, Амангельды Иманов и Афанасии Латута (Жакып Жоламанов) другие.

Они были не только батырами, но и прекрасными ораторами, зажигавшими сердца других героев. Знаменитый батыр Есет Ко- тибарулы в воззваниях к соплеменникам подняться на неистовую борьбу против царского правительства говорил: «У них есть ло- шади и оружие. А разве у нас нет того же? Разве мы не столь многочисленны, как песок океана? Куда ни обернись — на вос- ток ли, на запад ли, на север или на юг — всюду наверняка найдешь киргизов (казахов-З.К.). Почему мы должны подчи- няться горстке чужеземцев?»

В 1810-1822 годах царизм аннексировал Новоилецкий район в 600 тысяч десятин. И на отстаивание своей земли поднялись казахи Младшего жуза во главе с батыром Жоламаном. По этому поводу в середине XIX века один из известных исследователей Оренбургского края И.Ф. Бларамберг отмечал: «Ценой крови купили казаки обладение плодоносными берегами Илека; старинные владетели его не раз под предводительством сво- их батырей собирались огромными толпами и дрались на- смерть, желая лучше расстаться с жизнью, нежели с кочевь- ем предков».

Отвагу и мужество, храбрость и патриотизм коренных жите- лей отмечали большинство российских и зарубежных исследова- телей Казахстана. Поэтому не случайно, русский литератор XIX века Бурнашев В.С. писал: «Отважность блестит в их неболь- ших черных глазах, крепость тела показывает силу, которой они одарены от привычки». А в 1813 г. на территории Казахста- на побывал русский путешественник Филипп Назаров, который свидетельствовал то же самое: «Жены их, будучи также хоро-

 

шими наездницами, сражаются вооруженные кольями и бер- дышами и едва ли не превосходят в лютости мужчин».

Какой народ в мире обладает такими превосходными качест- вами характера как казахи, от правдивой оценки которых не удер- жался знаменитый Васильев Александр Васильевич (1861-1943):

«Любовь к свободе, радушие, приветливость, доверие, любоз- нательность — все это такие свойства в киргизе (казахе-авт.), которые не позволяют ему застыть в невежестве, а напротив, свидетельствуют о способности его при неблагоприятных усло- виях к широкому развитию».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *