АЛАШ КӨСЕМІ ӘЛИХАН БӨКЕЙХАННЫҢ 150 жылдығын ӘЛЕМ АТАП ӨТПЕК 

АЛАШ КӨСЕМІ ӘЛИХАН БӨКЕЙХАННЫҢ

150 жылдығын ӘЛЕМ АТАП ӨТПЕК 

 
   

 

ЮНЕСКО-дан жеткен бұл қуанышты хабар Алаш қайраткерлері мен ұлт мүддесіне байланысты істерге мұрындық болып жүрген «Ақ жол» демократиялық партиясы үшін де маңызды оқиғаға айналып, бүгінгі өткен партия фрак- циясында еліміз бойынша алғаш атап өтті.

Франция төрінен сүйінші хабар жетті. Яғни, Париждегі ЮНЕ- СКО Атқарушы кеңесінің 196-шы сессиясында 2016-2017 жыл- дары Ұйымның қатысуымен аталып өтетін ағартушы тұлғаларға арналған еске алу-мерейтой шаралары мен тарихи жəне мемлекет- тік маңызы бар айтулы мерекелер Қазақстан үшін де олжалы бол- ды. Үстіміздегі жылдың қараша айына белгіленген ЮНЕСКО Бас конференциясының 38-ші сессиясында қабылдау үшін жіберілген ұсыныстар ішінде 2016 жылы қоғам жəне мемлекет қайраткері Әлихан Бөкейханның туғанына 150 жылдығын жəне Алматы қаласының құрылғанына 1000 жыл толуын ЮНЕСКО көлемінде атап өту жайы қарастырылып отыр.

 

 

 

Бұл қуанышты хабар Алаш қайраткерлерінің ғұмыр жолын зерттеп, ұлт мүддесі жолындағы еңбектерін паш етуде көптеген істерге мұрындық болып жүрген Қазақстанның «Ақ жол» демократиялық партиясы үшін де маңызды оқиғаға айналды. Сол орайда бұл сүйінішті оқиғаға байланысты еліміз бойынша алғашқы шара болған бүгін өткізілген партияның фракциясында сөз алған партия төрағасы, Мəжіліс депутаты Азат Перуашев мұның барша қазаққа маңызы зор үлкен жеңіс екендігін атап өтті. Ал Әлихан Бөкейхановтың 150 жылдығының ЮНЕСКО деңгейінде  ата-  лып өтуіне себепкер болған Л.Гумилев атындағы ЕҰУ «Алаш» мəдениет жəне рухани даму институтының директоры, белгілі та- рихшы ғалым Сұлтанхан Аққұлы көрнекті қайраткерді зерттеу жо- лында табылған құнды деректерімен бөлісті.

Айта кеткен жөн, Қазақстанның ұсынысын мақұлдауда Әзербайжан мен Түркия өкілдері белсенділік көрсетіпті.

Сонымен қатар, Атқарушы кеңестің 196-шы сессиясында Түркия ұсынған (Қазақстан, Әзербайжан жəне Қырғыстанның қолдауымен) Қожа Ахмет Яссауидың дүниеден өткеніне 850 жыл толуына байланысты іс-шара естелік даталар күнтізбесіне ен- гізілді.

 

Жоғарыдағыны ескере 2016 жылы аталып өтетін Әлихан Бөкейханның туғанына 150 жыл жəне Алматының 1000 жылдығы мерейтойларына қатысты іс-шаралар жоспары дайындалуы қажеттігін тілге тиек еткен Сұлтанхан Жүсіп алдағы жылы Ә,Бөкейхановтың бейнесі бар монеталар шығаруды Ұлттық банкке тапсыру жайын айтса, «Ақ жол» партиясының төрағасы Азат Пе- руашев ұсынысты толықтырып, «Қазпоштаның» тұлға бейнесі бар маркаларын шығаруды Парламент Мəжілісінде көтеретіндігін айт- ты. Сондай-ақ жиын барысында партияның өзге өңірлеріндегі фи- лиалдарымен онлайн-əңгіме жүргізіліп, атқарылып жатқан істер таныстырылды.

 

Сәтжан Қасымжанұлы,

qazaquni.kz

 

ЮБИЛЕЙ АЛИХАНА БУКЕЙХАНА БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО

 

 
   

Әлихан Бөкейхан – 150 жыл (1866-2016)

 

Құрастырушылар түсініктемесі

 

Ғылыми жинақты құрастырушылар аталған халық- аралық ұйымның осы шешіміне түсініктемені орыс тілінде беруді «Алаш Орда» қоғамдық қорының дирек- торы, алаштанушы, Әлихантанушы ғалым Сұлтан Хан Жүсіптен  сұрадық.  Оның  себебі Алаш  деген-  де елімізде тұратын басқа ұлттардың өкілдері осы қозғалысты ұлтшылдық бағытта деп қана пайымдап, оған күдікпен қарау әлі күнге дейін кездесіп қалады. Күдіктің көбіне білместіктен туатыны аян. Алаш көсемі Әлихан Бөкейханның саяси, азаматтық, ағартушылық, ғалымдық көзқарастарының және қызметінің ЮНЕСКО критерийлеріне сай болуының өзі оның халықаралық деңгейдегі ірі тұлға екендігін көрсетеді.

 

В 2016 году юбилей казахского национального лидера на- чала ХХ будет отмечаться с участием ЮНЕСКО. 196-я сессия этой международной организации приняла решение рекомен- довать Генеральной конференции, чтобы ЮНЕСКО приняла участие в мероприятиях, связанных с 150-летием Алихана Букейхана — основателя и лидера казахского национально-ос- вободительного движения начала ХХ века, главы Автономии

«Алаш», выдающегося ученого-энциклопедиста, публициста. 38-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО намечена на ноябрь текущего года.

Очередная 196-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО завершила свою работу 23 апреля текущего года в Париже. От Ка- захстана на рассмотрение этой сессии поступили два предложения о памятных датах, которые могли бы отмечаться с участием ЮНЕ- СКО в 2016-2017 гг., в частности празднование 150-летия Алихана Букейхана и 1000-летие города Алматы. Еще одна памятная дата, связанная со 100-летием образования Автономии Алаш Орда, не нашла поддержку со стороны Национальной комиссии Республи- ки Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, как не отвечаяющая действующим критериям отбора ЮНЕСКО.

Нужно отметить, что по состоянию на 6 февраля 2015 г. Се- кретариат Исполнительного совета ЮНЕСКО получил от 32 госу- дарств-членов 58 запросов, 41 из которых был утвержден в соот- ветствии с установленными критериями.

Важно подчеркнуть, что до начала этой сессии, Исполнитель- ный совет утвердил пересмотренный вариант программы празд- нования памятных дат, призванный усилить ее воздействие, в том числе обеспечить улучшения методологии, финансирования, ге- ографической и гендерной сбалансированности, мониторинга и оценки, периодичности и других соответствующих критериев. В соответствии с пересмотренной программой предлагалось, в част- ности, рекомендовать государствам-членам ограничить количе- ство памятных дат предпочтительно двумя предложениями (!) на двухлетний период, при этом желательно, чтобы государства-чле- ны представляли свои предложения, заручившись поддержкой по крайней мере двух других государств-членов и/или региональной группы. Отмечу, что к 196-й сессии постоянное представительство

 

Казахстана при ЮНЕСКО явилось предварительно заручившись поддержкой Азербайджана и Российской Федерации. Исполни- тельный совет ЮНЕСКО также принял решение о первом приме- нении данной пересмотренной программы празднования памят- ных дат с участием ЮНЕСКО в ходе предстоящего двухлетнего периода — 2016-2017 гг.

Применение новых критериев и новой процедуры привело к сокращению общего количества предложений по сравнению с пре- дыдущим двухлетним (2014-2015) периодом практически на две трети, а именно 58 предложений вместо 159. Каждое из предло- жений отбиралось с жестким требованием, чтобы «предлагаемая памятная дата должна иметь неоспоримую связь с идеалами и целями Организации в области образования, науки, культуры, социальных и гуманитарных наук и коммуникации, а также способствовать сближению народов, поощрению толерантно- сти, идеалов мира, диалога между культурами и взаимопони- мания». Предпочтение отдавалось памятным датам, имеющим отношение к новой, пересмотренной программе и приоритетам ЮНЕСКО, и, по возможности, увязанным с уже запланированны- ми мероприятиями высокого уровня (регионального и междуна- родного).

Помимо того памятная дата должна была касаться «выдаю- щихся деятелей подлинно всемирного масштаба, в отношении которых предложения представляются только посмертно, а также к событиям, имеющим общемировое или региональное значение, бесспорно известным за пределами самой страны, что отражало бы идеалы, ценности, многообразие культур и универсальный характер Организации». И, наконец, памятной дате должны были быть посвящены общенациональные, регио- нальные или международные мероприятия, которые должны были уже запланированы и на организацию которых в государстве-чле- не или государствах-членах, напрямую в них заинтересованных, уже выделены достаточные финансовые средства.

В этой связи возникает ряд вопросов. Запланировал ли Казах- стан празднование юбилея государственного и общественного дея- теля, ученого и публициста подлинно мирового масштаба Алихана Букейхана, деятельность которого имеет поистине и общемировое,

 

и региональное значение? Вопрос пока остается без ответа. И го- тов ли Казахстан выделить достаточные финансовые средства на празднование этого юбилея, сказать сложно. В письме министер- ства культуры и спорта Казахстана от 2013 года сообщалось, что в бюджете на 2014-2017 годы на 150-летие Алихана Букейхана пред- усмотрено 15,9 миллионов (!) тенге. Достаточно ли этих средств или нет, можно судить по тому факту, что на 550-летие Казахского ханства выделяется… 23 миллиарда тенге.

Между тем 196-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО на своем заседании от 17 марта 2015 года решила рекомендовать Генеральной конференции, чтобы в 2016 году ЮНЕСКО приняла участие в мероприятиях по случаю (22 пункт протокола сессии ци- тирую дословно) «150-летия со дня рождения государственного и общественного деятеля, ученого Алихана Букейхана (1866- 1937 гг.)».

Остается лишь добавить, что Генеральная конференция ЮНЕ- СКО, которая состоится в ноябре текущего года, рекомендацию сессии Исполнительного совета отклоняет в исключительных слу- чаях. Следовательно правительству Казахстана, еще до Генераль- ной конференции ЮНЕСКО, необходимо принять соответствую- щее постановление об организации, планировании и проведении в 2016 году юбилейних торжеств в связи с 150-летием Алихана Нурмухамедулы Букейхана с участием ЮНЕСКО и предусмотреть достаточные финансовые средства.

 

 

Султан Хан Аккулы директор ОФ «Алаш Орда

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *