Типовая учебная программа по предмету «Казахский язык» для 1-4 классов уровня начального образования (с неказахским языком обучения)

Типовая учебная программа по предмету
«Казахский язык» для 1-4 классов уровня начального образования
(с неказахским языком обучения)

1. Түсіндірме жазба

1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.
2. Оқу бағдарламасы оқушылардың жас ерекшеліктерінің танымдық мүмкіндіктеріне сәйкес әр оқу пәнінің мазмұнын және олардың білім, білік, дағдыларының көлемін анықтайтын оқу-нормативтік құжат болып табылады.
3. Пәннің оқу бағдарламасы «шиыршық» қағидаты негізінде әзірленген, яғни оқу мақсаттары мен тақырыптардың басым көпшілігі белгілі бір оқу кезеңінен кейін (оқу жылы барысында немесе келесі сыныптарда) білім мен дағдының көлемі көбірек, тереңірек, күрделірек деңгейде қайта қарастырылады.
4. Оқу бағдарламасы оқу жылы көлемінде бөлімдердің оқытылу ретін көрсететін ұзақ мерзімді жоспарға сәйкес жүзеге асырылады. Тақырыптарға сағат санының үлестірілуі және тоқсан көлемінде тақырыптардың оқытылу реттілігін мұғалім анықтай алады. Ұзақ мерзімді жоспар күнтізбелік-тақырыптық жоспарды әзірлеудің негізі бола алады.
5. Оқу бағдарламасы оқыту процесін оқушылардың пән салалары бойынша білім мен біліктіліктерді саналы түрде меңгеруі үшін әр пәннің әдістемелік әлеуетін қолдануға, оқу, жоба, зерттеу іс-әрекеттері тәсілдерін меңгеру арқылы дербестігін дамытуға, әлеуметтік-мәдени кеңістікте орнын таба білуі үшін бағыттайды.
6. Оқу бағдарламасында оқу-нормативтік құжаттың дәстүрлі міндеттері заманауи мектепте білім беру процесін ұйымдастырудың инновациялық тәсілдерді кіріктіреді. Оқытудағы тәсілдер пән бойынша оқу бағдарламасының түбегейлі жаңа құрылымын құруда негізгі бағдарлары болып табылады.
7. Қазіргі кезеңде өздігінен білімді игеруі үшін оқушының белсенді іс-әрекетін ұйымдастыру оқу процесіне қойылатын негізгі талаптардың бірі болып табылады. Мұндай тәсіл пәндік білімді, әлеуметтік және коммуникативтік дағдыларды ғана емес, сонымен бірге өзінің жеке мүдделері мен болашағын сезінуге, сындарлы шешімдер қабылдауына мүмкіндік беретін тұлғалық қасиеттерді де меңгеруге ықпал етеді. Мұғаліммен бірлесіп шығармашылықпен айналысу және серіктес, кеңесші ретінде мұғалімнің қолдауы кезінде оқушының белсенді танымдық қабілеті тұрақты сипатқа ие болады.
8. Тұлғалық-бағдарлық білім беруді осындай сипатта жақсарту білім беру процесіне барлық қатысушылардың өзара қарым-қатынасында өктемшілікке жол бермей, ынтымақтастығы үшін алғышарттарды құрайтын оқытудың алуан түрлі интерактивті әдістерін қолдану кезінде мүмкін. Диалогтік және рефлексивті технологияларды қолдану оқушылардың жоба және зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруымен сабақтасады.
9. Білім беру процесін ұйымдастырудың барлық инновациялық тәсілдер оқытуды білім, идеялар және іс-әрекет тәсілдерімен белсенді түрде алмасуды көздейтін оқушының шынайы шығармашылық процесіндегі қарым-қатынас моделіне айналдырады.
10. Нақты пәннің оқу бағдарламасы жергілікті сипаттағы материалдарды (нысандар, кәсіпорындар, ақпарат көздері) пайдалануға бағытталған оқу-жобалау іс-әрекеттерін ұйымдастыру арқылы танымдық және әлеуметтік тұрғыдан оқушының белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді. Осы пәннің оқу мақсаттары аясында жүзеге асырылатын тәрбиелік сипаттағы жоба жұмысын ата-аналармен, жергілікті қауымдастық өкілдерімен бірлесе отырып, ұйымдастыруға болады.
11. Әр пәннің оқу бағдарламаларында үш тілде білім беруді жүзеге асыру қарастырылған, онда үш тілді меңгертіп қана қоймай, сол сияқты оқушылардың сыныптан тыс жұмыстарын да үш (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде) тілде ұйымдастыру қарастырылған. Көптілді оқу ортасын құруда әр пәннің қосқан үлесі үш тілде білім беру саясатын іске асыруды қамтамасыз ету. Тіл үйретудің негізі болып табылатын коммуникативтік т әсіл әрбір оқу пәнінің түрлі оқу жағдаяттарында білім және білікпен алмасу, тілдік және сөйлеу нормалары жүйесін дұрыс қолдану сияқты әдіс-тәсілдері арқылы оқушылардың сөйлеу әрекеттерін дамытудың жетекші қағидаты ретінде қарастырылады.
12. Пән мазмұнын меңгеру және оқу мақсаттарына қол жеткізу процесінде оқушылардың ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, атап айтсақ: қажетті ақпаратты іздеу, өңдеу, алу, құру және көрсету, ақпараттар және идеялармен алмасу үшін бірлесіп әрекет ету, жабдықтар мен қосымшаларды кең ауқымда қолдану арқылы өз жұмысын бағалау және жетілдіру сияқты қолдану дағдыларын дамыту үшін алғышарттар/жағдайлар жасау керек.
13. Оқу бағдарламасында оқу пәнінің мазмұнын анықтаудың негізі болып табылатын оқыту мақсаттарының жүйесі түрінде ұсынылған күтілетін нәтижелері қалыптастырылған. Мазмұны тұрғысынан оқу бағдарламалары оқушыны өзін-өзі оқыту субьектісі және тұлғааралық қарым-қатынас субьектісі ретінде тәрбиелеуде нақты оқу пәнінің қосатын үлесін айқындайды.
14. Оқу бағдарламалары білім беру құндылықтарының өзара байланысы мен өзара шарттылығына негізделген тәрбиелеу мен оқытудың біртұтастығы қағидатын және нақты пәнді оқыту мақсаттарының жүйесі бар мектепті бітіргеннен кейінгі нәтижелерін іске асыруға мүмкіндік береді.
15. Оқу бағдарламаларының тек пәндік білім мен білікке ғана емес, сонымен қатар кең ауқымды дағдылардың қалыптасуына бағыттылғаны оның ерекше өзгешелігі болып табылады. Оқыту мақсаттарының құрастырылған жүйесі: білімін функционалды қ және шығармашылықта қолдану, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану, қарым-қатынас жасаудың түрлі тәсілдерін қолдану, топпен және жеке дара жұмыс істей алу, мәселелерді шешу және шешімдер қабылдау сияқты кең ауқымды дағдыларды дамытуға негіз болады. Кең ауқымды дағдылар оқушының мектептегі білім алу тәжірибесінде де, келешекте мектепті бітіргеннен кейін де жетістігінің кепілі болып табылады.
16. Экономикадағы заманауи инновациялар, еңбек нарығындағы өзгерістер оқушылардың күрделі міндеттерді шешу үшін немесе оларды шешудің жаңа тәсілдерін табу үшін жағдаятқа, идеялар мен ақпараттарға талдау жасау және бағалауға, алған білімі мен тәжірибесін жаңа идея мен ақпаратты жинақтау үшін шығармашылық түрде қолдануға мүмкіндік беретін дағдылар жиынтығын меңгеру қажеттілігіне себепші болады. Жігерлілік, алғырлық, өзгерістерге дайындығы, байланысқа бейімділігі сияқты тұлғалық қасиеттер өзекті болып отыр.
17. Нақты пән бойынша күнделікті білім беру процесінің мазмұны оқу мақсаттарына бағынады және оқушылардың меңгерген білім, білік және дағдыларын кез келген оқу процесінде және өмір жағдаяттарында шығармашылықпен пайдалану даярлылығын қалыптастыруға, жетістікке қол жеткізуде қажырлылықты дамытуға бағытталған, өмір бойы білім алуға ынталандырады.
18. Кең ауқымдағы дағдылармен бірлікте жеке қасиеттердің дамуы «қазақстандық патриотизм мен азаматтық жауапкершілік», «құрмет», «ынтымақтастық», «еңбек пен шығармашылық», «ашықтық», «өмір бойы білім алу» сияқты білім берудің басты құндылықтарды оқушыларға дарыту негізі болып табылады. Бұл құндылықтарды оқушының тәртібі мен күнделікті іс-әрекеттерін ынталандыратын тұрақты тұлғалық бағдары болуы тиіс.
19. Оқу бағдарламасында күтілетін нәтижелер оқу пәнінің мазмұнын анықтайтын оқыту мақсаттарының жүйесі түрінде ұсынылған. Бағдарламаның мазмұны оқушыны өзін-өзі оқыту субьектісі және тұлғааралық қарым-қатынас субьектісі ретінде тәрбиелеуде нақты оқу пәнінің қосатын үлесін айқындайды.
20. Оқыту мақсаттарының жүйесі:
1) қарым-қатынас жасаудың түрлі тәсілдерін қолдану, білімді функционалдық және шығармашылық тұрғыдан қолдану, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, топпен және жеке дара жұмыс істей алу, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану, мәселелерді шешу және шешімдер қабылдау сияқты дағдыларын дамытуға негіз болады. Осылай жүйеленген дағдылар оқушының мектептегі білім алу тәжірибесінде де, келешекте мектепті бітіргеннен кейінгі де жетістігінің кепілі болып табылады.
21. Оқыту қазақ тілінде емес мектептің бастауыш сыныптарында «Қазақ тілі» пәнін оқытуда мемлекеттік тілдің қоғамдық мәнін түсінетін және қазақ тілін қарым-қатынас және таным құралы ретінде қолдана алатын тұлға қалыптастыруды көздейді.
22. Осы бағдарлама қазақ тілін оқыту арқылы оқушыларға қазақ халқының рухани құндылықтарын, салт-дәстүрін құрметтеуге және алған білім, білік және дағдыларын өмірде қолдана білуге үйретеді.
23. «Қазақ тілі» пәні бойынша оқу бағдарламасы жергілікті сипаттағы материалдарды (нысандар, кәсіпорындар, ақпарат көздері) пайдалануға бағытталған оқу-жобалау іс-әрекеттерін ұйымдастыру арқылы танымдық және әлеуметтік тұрғыдан оқушының белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді.
24. «Қазақ тілі» пәні бойынша оқушылардың білім, білік, дағдыларына қойылатын талаптар «Шет тілін меңгерудің жалпы еуропалық құзыреті» (CEFR) деңгейлерін (А1, А2, В1, В2, С1) ескере отырып құрастырылды. Бастауыш сыныпты аяқтағанда қазақ тілін қарапайым А1, А2 (бастапқы) деңгейінде меңгереді.

2. «Қазақ тілі» пәнін оқыту мақсаты мен міндеттері

25. «Қазақ тілі» пәнін оқытудың мақсаты – қоғамдық ортада қазақ тілінде қарым-қатынас жасау мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін коммуникативтік дағдылардың негізін қалыптастыру және тілдік нормаларды қолдануға, сауатты жазуға үйрету.
26. Қойылған мақсатқа жету үшін бірнеше міндеттер шешіледі. Олар:
тілдік дағдыларын (айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым) дамыту;
қазақ тіліндегі сөздік қорын үздіксіз дамыту әдістерін меңгерту;
тұрмыста, қоғамдық орындарда, мәдени орталарда қазақ тілінде қарым-қатынас жасау қабілеттері мен дағдыларын дамыту;
қазақ тілінде меңгерген білім, білік, дағдыларын күнделікті өмірде өз бетінше қолдануға дағдыландыру;
шығармашылықпен жұмыс істеуге, сын тұрғысынан ойлау қабілеттерін дамыту.
27. Оқыту қазақ тілінде емес мектептің бастауыш сыныптарында осы міндеттердіңмынадай аспектілер негізінде шешілуі көзделеді:
оқытудың коммуникативтік аспектісі. Қазақ тілін оқытуды қазақша қарым-қатынас жасау арқылыұйымдастыру. Қазақ тілі сабақтарын қазақ тілі туралы емес, қазақ тілінде өткізу міндеті басты орынға қойылады. Грамматикадан – сөйлеуге емес, сөйлесе отырып, грамматиканы меңгеру жолы ұсталады;
оқытудың функционалдылық аспектісі. Мазмұннан – формаға және оныңфункциясына бағытталуымен ерекшеленеді. Оқушы белгілі бір сөйлеу міндеттерін шешуде, құптауда, күмәндануда, сұрауда, хабарлауда, бұйыруда осыған қажетті сөздер мен грамматикалық формаларды меңгереді. Сөйлеу, сөйлесу, жазу үдерісінде олар өзара ажырамайтын бірлікте қарастырылады;
оқытудың жағдаяттылық аспектісі. Қазақша сөйлеу, әңгімелесу, қарым-қатынас жасау белгілі бір экстралингвистикалық факторларға, яғни қазақша сөйлеу/сөйлесу әрекеттері өтетін орнына, уақытына, сөйлесетін адамдарға, олардың арналымына, жасына, тілдік және жалпы дамуына, айналысатын кәсібіне, әлеуметтік мәртебесіне, қызығушылығына байланысты өтеді. Осы көрсетілген мәселелер шартты түрде кім, кімге, неліктен, не үшін, қашан, қалай және не туралы айтады деген сияқты жинақталған коммуникативтік/сөйлеу жағдаяттары берілген тапсырмалар жүйесінде ұсынылады;
түпнұсқа материалдар негізінде оқыту аспектісі. Оқу үдерісіне арнайы бейімделмеген түпнұсқа материалдар (телехабарлар, жарнамалар, жапсырмалар, түрлі нұсқаулар мен кестелер) тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларын қалыптастыру мақсатында қолданылады;
оқытуды қазақ тілі мен қазақ мәдениетінің байланысы негізінде ұйымдастыруаспектісі, біріншіден, қазақ тілін қазақ халқының бай мәдениетінің құндылығы ретінде оқыту; екіншіден, қазақ тілін еліміздегі көп ұлттың мәдениетін жинақтаушы, орталықтандырушы фактор ретінде, мәдениеттер диалогінің бастауы ретінде оқыту міндеттері шешіледі.

3. Оқыту үдерісін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер мен технологиялар

28. Жалпы білім беру ұйымдары өз бетімен білім алуға ұмтылатын, ынталы, қызығушылығы жоғары, өзіне сенімді, жауапкершілігі мол және зияткерлік тұрғыдан дамыған тұлға қалыптастыруды көздейді. Оқушылардың бойында бұл қасиеттерді қалыптастыру үшін мұғалімдер түрлі тәсілдемелер мен технологияларды қолданады:
оқытудың коммуникативтік тәсілдемесі – оқыту үдерісін шынайы қарым-қатынас үдерісіне неғұрлым жақындатып, тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларын дамытады;
зерттеушілік тәсілдеме – оқушылар «не білемін, нені білгім келеді, нені үйрендім» тұрғысынан өз әрекетін талдауға үйренеді;
тұлғалық-бағдарлы оқыту тәсілдемесі – оқушылардың қазақша тілдік-сөйлеу тәжірибелерін жинақтай алу қабілеті мен қазақ тілін оқыту үдерісіндегі өзара қазақша қарым-қатынас жасауды түйсіне алу дағдылары (рефлексия) қалыптасады;
интерактивтік оқыту тәсілдемесі – оқушылардың оқу әрекетін жеке, топтық және ұжымдық формада ұйымдастырып, оқушылар бірін-бірі өзара оқытуға, бірін-бірі бағалауға, пікір алмасуға үйренеді;
ақпараттық-коммуникациялық оқыту тәсілдемесі – қазақ тілінен базалық білім беруді қамтамасыз ететін құралдар – электрондық оқулықтар мен оқуқұралдары, оқыту жүйелері, білімді бақылау мен тексеру жүйелері; практикалық тұрғыдан дайындалуға арналған құралдар – электрондық жаттығулар, виртуалды қазақ тілі сабақтары, тілдік тренажерлер; қосымша оқу құралдары – электрондық энциклопедиялар, хрестоматиялар, компьютерліктілдік ойындар қолданылады;
дамыта оқыту технологиясы – оқушылар оқу әрекетінің тәсілдерін игеріп, өзінің іс-әрекетін жоспарлау және басқару жолын үйренеді;
саралап оқыту технологиясы – оқушыларды қабілеті, мүмкіндігі, ерекшелігіне қарай оқыту ұйымдастырылады.
29. «Қазақ тілі» пәнінде тыңдалым және айтылым дағдыларын дамытуға ықпал ететін тапсырма үлгілері:
қазақ тілінің төл дыбыстарын дұрыс айту үшін артикуляциялық жаттығулар жасау;
мәтіннің кейбір бөліктерін қимылмен, ым-ишарамен көрсету;
тыңдалған мәтін мазмұнының желісін суреттер арқылы көрсету;
тыңдау-көру материалдарының мазмұнын болжау, толықтыру;
өздеріне таныс және қызықты тақырыптар бойынша сұхбаттасу;
берілген тақырып (сол сабақта оқылған әңгіме, ертегі немесе мысал) бойынша диалог (қуыршақтардың қолдауымен) құрастыру;
сәлемдесу, қоштасу, кешірім сұрау, алғыс айту, өтініш жасау, таныс және бейтаныс адамдармен, жақындары және достарымен, құрдастары және ересектермен, кіші оқушылармен қарым-қатынас жасауға байланысты шағын рөлдік ойындар;
суреттер, бейнематериалдар бойынша әңгімелеу, сипаттау, сахналау.
30. «Қазақ тілі» пәнінде оқылым дағдысын дамытуға ықпал ететін тапсырма үлгілері:
мәтіннен қажетті мәліметті, сөйлемді немесе сөзді тауып оқу;
мәтін мазмұны бойынша сұрақтар мен жауаптар құрастыру ;
сөздің мағынасын мәнмәтінде анықтау;
оқылған әңгіменің, ертегінің, т.б. жоспарын (әңгіме картасын) жасау.
31. «Қазақ тілі» пәнінде жазылым дағдысын дамытуға ықпал ететін тапсырма үлгілері:
1) ақпаратты сурет және белгілер/пиктограммалар арқылы беру;
2) сөздердің дұрыс жазылуын (орфографиялық нормаларды) меңгертуге арналған тапсырмаларды орындау;
3) мәтіндегі жаңа сөздерден сөздік құрастыру;
4) сөздерден сөйлем, сөйлемдерден мәтін құрастырып жазу;
5) шағын хат, қарапайым хабарлама жазу;
6) тыңдалған/оқыған мәтін мазмұнын қысқаша жазу;
7) сурет бойынша тірек сөздерді қолданып шағын мәтін жазу;
8) өзі құрастырған мәтінін мұғалімнің қолдауымен тексеру.
32. Оқыту қазақ тілінде емес сыныптарда оқытылатын «Қазақ тілі» пәнін ұйымдастыруда:
1) тілді оқушылардың күнделікті тұрмыс-тіршілігіне сай үйрету – сабақта қазақ тілді орта құру керек. Мектепте қазақ тілінде қарым-қатынас жасауға (сәлемдесу, хал-жағдай сұрау, сұрану, кешірім сұрау) көңіл бөлінеді;
2) бір педагог – бір тіл, қазақ тілі сабағында оқушылармен тек қазақ тілінде сөйлесуі керек. Педагог оқу материалын орыс тіліне аудармайды, жаңа сөздермен таныстыруда сөздік жұмысын жүргізудің түрлі тәсілдерін қолданады;
3) кіріктірілген білім беру – ортақ тақырыптарға қатысты ұғымдарды барлық пәндерде және оларға қатысты лексикаларды тілдік пәндерде қатар меңгереді;
4) қарапайымнан күрделіге ұстанымы басшылыққа алынады және сөздерді, сөйлемдерді қайталату арқылыоқушылардың қазақ тілінде сөйлеп, олардың есту, дыбыстауаппараттарын және сөзді дұрыс айту қабілеттерін дамытады;
5) оқушының психологиялық қауіпсіздігі. Мұғалімоқушылардың сөйлеу тілінде жіберген кемшіліктерді қате деп қабылдамайды. Педагог сөйлемді басқаша айтып, дұрыс үлгіні көрсетеді. Түзетулер көп жасалса, баланың тіл үйренуге деген ықыласы бәсеңдеуі мүмкін. Сондықтан да мұғалім оқушыларға үнемі қолдау көрсетіп, мадақтау тәсілдерін қолданады;
6) сөйлеу формасы мен мазмұнының маңызы. Педагог оқушылармен сөйлесу барысында қимыл-қозғалысты, ым-ишараны, көрнекі құралдарды кеңінен пайдаланады. Сөздерді анық, баяу және грамматикалық тұрғыдан жеңіл формада қолданады.
33. Бастауыш сынып оқушыларының қазақ тіліндегі коммуникативтік дағдылары, яғни қазақ тілін өзара және өз өміріндегі түрлі салаларда, сөйлеу жағдаяттарында қарым-қатынас құралы ретінде қолдануы, оқушылардың тілдік, коммуникативтік дағдыларының, қазақ тілінде елтаным дағдылары мен пәндік ақпараттарының, шығармашалық әрекеттерінің өзара тығыз байланыста дамығанының көрінісі болып табылады.

4. Оқу жетістіктерін бағалау

34. «Қазақ тілі» пәнін меңгеру нәтижелері критериалды бағалауды қолдану арқылы жүзеге асырылады.
35. Критериалды бағалау оқыту, оқу және бағалаудың өзара тығыз байланысында негізделген. Критериалды бағалау нәтижелері білім беру үдерісін тиімді жоспарлау және ұйымдастыру мақсатында пайдаланылады.
36. Критериалды бағалау қалыптастырушы және жиынтық бағалаудан тұрады.
37. Қалыптастырушы бағалау үздіксіз өткізіледі, оқушы мен оқытушы арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді және оқу үдерісін дер кезінде түзетуге мүмкіндік береді.
38. Жиынтық бағалау белгілі оқу мерзімінде оқу блогын оқып бітіргенде өткізіледі, оқушыларға кері байланысты қамтамасыз ету үшін, пән бойынша тоқсандық және жылдық бағаларды қою үшін колданылады.

5. «Қазақ тілі» пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

39. Оқу жүктемесінің бөлінуі:
Сынып Апталық сағат саны Жылдық сағат саны
1-сынып 2 сағат 66 сағат
2-сынып 3 сағат 102 сағат
3-сынып 3 сағат 102 сағат
4-сынып 4 сағат 136 сағат
40.«Қазақ тілі» пәнінің базалық мазмұны
1) «Қазақ тілі» пәнінің білім мазмұны барлық пәндер мазмұнымен кіріктірілген ортақ тақырыптар аясында ұсынылады. Білім мазмұны бойынша күтілетін нәтижелер оқу мақсаттары жүйесінде берілген.
1-сынып 2-сынып 3-сынып 4-сынып
Өзім туралы Өзім туралы Жанды табиғат Менің Отаным –
Қазақстан
Менің мектебім
Менің отбасым және достарым Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен
(Жарық пен қараңғы) Адами құндылықтар

Менің отбасым және достарым Менің мектебім
Уақыт Мәдени мұра
Қоршаған әлем Менің туған елім Сәулет өнері Мамандықтар әлемі
Саяхат
Тәні саудың – жаны сау! Өнер Табиғат құбылыстары
Салт-дәстүр жәнеауыз әдебиеті Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті Атақты тұлғалар
Қоршаған ортаны қорғау
Тағаммен сусын Қоршаған орта Су – тіршілік көзі Ғарышқа саяхат
Тәні саудың – жаны сау! Саяхат Демалыс мәдениеті. Мерекелер Болашаққа саяхат
41. Пән бойынша білімді меңгеру оқу бөлімдерінде тілдік дағдыларды қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылған. Оқу бөлімдері жинақталған білім мен түсінік және дағдыларды қалыптастыру мақсаттарын көздейтін бөлімшелерге бөлінген. Оқу мақсаттары әр бөлімше ішіндегі өзара сабақтастықты айқындайды. Мұғалім мен оқушыға болашақ қадамдары жөнінде өзара ой бөлісуге, оларды жоспарлау мен бағалауға мүмкіндік береді.

1-4 сыныптар
№ Бөлім (сөйлеу әрекетінің түрлері) Бөлімшелер (Түйінді дағдылар)
1 Тыңдалым 1.1 Тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну
1.2 Сөздің лексикалық мағынасын түсіну
1.3 Тыңдағанаудио/бейнематериалдың мазмұнын түсіну
1.4 Мәтіндегі негізгі, қосалқы ақпараттарды түсіну
1.5 Тыңдалым материалын болжау
2 Айтылым 2.1 Сөздік қорды толықтыру
2.2 Берілген тақырып бойынша сөйлеу
2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог)
2.4 Оқыған/тыңдаған материалды мазмұн желісі бойынша баяндау
2.5 Оқыған/тыңдаған материал бойынша өз пікірін білдіру
2.6 Орфоэпиялық нормаларды сақтау
3 Оқылым 3.1 Оқу түрлерін қолдану
3.2 Мәтіннің мазмұнын түсіну
3.3 Мәтіннің жанры мен түрін анықтау
3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру
3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпарат алу
4 Жазылым 4.1 Мәтінді түрлі формада ұсыну
4.2 Тыңдаған/оқыған/көрген материалдың мазмұнын жазу
4.3 Пунктуациялық нормаларды сақтау
4.4 Каллиграфиялық нормаларды сақтау
4.5 Орфографиялық дағдыларын дамыту
5. Тілдік дағдылар 5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (лингвистикалық терминдерді қолданбау)
42.«Қазақ тілі» пәнінің 1-сыныптағы білім мазмұны
43. Сөйлеу әрекеттерінің түрлері бойынша:
1) тыңдалым: жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестері, қарапайым тақпақтар мен санамақтар, шағын мәтіндегі жаңа сөздер, қарапайым нұсқаулар,құттықтау, пікірлер, хабарламалар, сұрақтар, затты көрсету, суретті таңдап алу, қимыл мен ым-ишара арқылы түсінгенін білдіру.
2) айтылым: танысу, өзі туралы айту, затты сипаттау, сурет/иллюстрция/постер бойынша сөйлеу, жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестері, қарапайым сұрақ-жауап, қысқаша диалог, монолог, жағдаяттар, қарапайым («иә/жоқ», «ұнайды/ұнамайды»), «дұрыс/дұрыс емес» пікірлер.
3) оқылым: оқудың түрлері, жиі қолданылатын сөздерді тұтас оқу, қарапайым фразалар, тақпақтар мен санамақтар, иллюстрация/постер бойынша қарапайым сұрақтар мен жауаптар (кім? не? қандай? қанша?), сөздік, анықтамалықтармен жұмыс, орфоэпия.
4) жазылым: жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестері, сөйлемнің соңында қойылатын тыныс белгілері, азат жол, тасымал, төл әріптердің каллиграфиясы, айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздер, орфография.
44. сөйлеу әрекеттері аясындағы тілдік дағдылар (лингвистикалық терминдер қолдынылмайды) бойынша:
1) фонетика: артикуляция, орфоэпия, қазақ тілінің төл дыбыстары, буын, интонация, сингармонизм заңы.
2) лексика: тақырыпқа қатысты лексикалық минимум, жиі қолданылатын сөздер, бейтарап сөздер, репликалар, қаратпа сөздер.
3) грамматика: зат атауын білдіретін сөздер (жекеше/көпше), тәуелдік жалғауы, ілік, барыс, жатыс септігі жалғаулары, заттың сынын, түрін, түсін білдіретін сөздер, заттың есебін, ретін білдіретін сөздер, жіктеу, сілтеу, сұрау мағынасындағы сөздер, бұйрық рай, болымды/болымсыз етістік, мезгілді білдіретін сөздер, модаль сөздер, сөз тіркестері, сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі, жалаң және жайылма сөйлемдер.
45.«Қазақ тілі» пәнінің 2-сыныптағы білім мазмұны
46. Сөйлеу әрекеттерінің түрлері бойынша:
1) тыңдалым: тақырыпқа байланысты шағын диалог/монологтің мазмұнын түсіну, тыңдау/көру материалдарындағы негізгі ойды анықтау, тірек сөздер бойынша тақырыбын болжау, кесте толтыру және суреттерді орналастыру арқылы түсінгенін білдіру, тыңдалым бойынша жағымды/жағымсыз кейіпкерлерді ажырату.
2) айтылым: тақырып бойынша шағын диалог/монолог, сұрақтар құрастыру, пікір айту, жағдаяттарды талдау, этикет сөздерді қолдану, шағын мәтінді мазмұндау, кейіпкерлерді сипаттау, сурет/иллюстрция/постер бойынша сөйлеу, оқиғаларды және кейіпкерлерді салыстыру.
3) оқылым: оқудың түрлері, шағын мәтінді рөлге бөліп, мәнерлеп, түсініп оқу, қарапайым фразалар, мәтіннің жанрын (өлең, жаңылтпаш, жұмбақ, ертегі, әңгіме) ажырату, сөздік, анықтамалықтармен жұмыс.
4) жазылым: сурет/комикс/иллюстрация бойынша мәтін құрастыру, тыңдау/көру материалдарынының мазмұны, төл әріптердің каллиграфиясы, айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздер, орфография, тасымал.
47. сөйлеу әрекеттері аясындағы тілдік дағдылар (лингвистикалық терминдер қолдынылмайды) бойынша:
1) фонетика: төл дыбыстардың артикуляциясы, орфоэпия, дауыс ырғағы, буын, интонация, буын және дыбыс үндестігі.
2) лексика: тақырыпқа қатысты лексикалық минимум, жиі қолданылатын сөздер, бейтарап сөздер, репликалар, қаратпа сөздер, антонимдер.
3) грамматика: заттың атын (жалпы/жалқы) білдіретін сөздер, ілік, табыс, жатыс септіктері, көмекші есімдер, ауызша және жазбаша тілдегі етістіктің шақ, рай формалары, қалып етістіктері, сұрау/ есімдіктері, мекен үстеулер, жалғаулық шылаулар, әдеп сөздер, сөз тіркестері, сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі, жай сөйлемдер мен құрмалас сөйлемдер.
48.«Қазақ тілі» пәнінің 3-сыныптағы білім мазмұны
49. Сөйлеу әрекеттерінің түрлері бойынша:
1) тыңдалым: тақырыпқа байланысты шағын диалог/монологтің мазмұнын түсіну, тыңдау/көру материалдарындағы негізгі ойды анықтау, таныс сөздер мен қысқа фразаларды ұғу; күнделікті өмірде жиі қолданылатын сұхбаттарды пікірлесуді түсіну; таныс тақырыптар бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру;
2) айтылым: сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі, үлгілерді/жоспарларды пайдаланып тақырып көлемінде сөйлесу, әдеп сөздер мен сөз тіркестерін қолдану; тақырып бойынша шағын диалог/монолог, сұрақтар құрастыру, пікір айту, жағдаяттарды талдау, таныс атауларды, сөздерді оқып, түсіну, үлгі бойынша тапсырмаларды орындау;
3) оқылым: оқудың түрлері, шағын мәтінді рөлге бөліп, мәнерлеп, түсініп оқу, қарапайым фразалар, мәтіннің жанрын ажырату, мәтіннің тақырыбы және ондағы негізгі ойды анықтау, мәтінге, сюжетті суреттерге тақырып қою, тақырып (мәтіннің аты), тірек сөздер арқылы мәтіннің мазмұнын болжау.
4) жазылым: сурет/постер/комикстер бойынша шағын мәтін құрап жазу, оқыған, тыңдаған тыңдау/көру материалдары, сұрақтар мен жоспар бойынша мазмұнын жазу, дұрыс құрылмаған мәтінді түзеп, қайта жазу.
50. сөйлеу әрекеттері аясындағы тілдік дағдылар (лингвистикалық терминдер қолдынылмайды) бойынша:
1) фонетика: төл дыбыстардың артикуляциясы, орфоэпия, дауыс ырғағы, буын, интонация, дауыссыз б-п, қ-ғ, к-г дыбыстары кездесетін сөздерді емлесі.
2) лексика: тақырыпқа қатысты лексикалық минимум, жиі қолданылатын сөздер, бейтарап сөздер, репликалар, қаратпа сөздер, антонимдер.
3) грамматика: ауызша және жазбаша тілдегі біріккен сөздер мен қос сөздер, деректі/дерексіз зат есімдер, шығыс, көмектес септіктері, заттың қасиеттерін, сапасын білдіретін сөздер, болжалдық сан есімдер, өздік, жалпылау есімдіктері, көмекші етістіктер, етістіктің шақтары, тұйық етістік, шартты рай формалары, , мөлшер үстеулер, жалғаулық шылаулар, сөз тіркестері, сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі, жай сөйлемдер мен салалас құрмалас сөйлемдер.
51.«Қазақ тілі» пәнінің 4-сыныптағы білім мазмұны
52. Сөйлеу әрекеттерінің түрлері бойынша:
1) тыңдалым: әңгімелер мен ақпаратты тыңдау және негізгі ойдытүсіну; мәтінді көркемдеуүшін қолданылған жеке сөздерді өз бетімен түсіне алу; ауысжиі қолданылатын кейбір сөздерді өз бетімен түсіне алу.
2) айтылым: берілген тақырып бойынша пікір алмасу, айтылған немесе тыңдау/көру материалдарындағы әңгіме немесе ақпараттағы негізгі ойды сипаттамасы, әдеп сөздер мен сөз тіркестерін қолдану; тақырып бойынша диалог/монолог құрастыру, жағдаяттарды талдау, шағын көркем шығармаларды оқып, түсіну, үлгі бойынша тапсырмаларды орындау, сөйлеу стилін сақтау.
3) оқылым: мәтіннің түрлері, шағын мәтіндегі негізгі ойды түсіну, қарапайым фразалар, мәтіннің жанрын ажырату, мәтіннің тақырыбы және ондағы негізгі ойды анықтау, мәтінге, сұрақтар (қандай? қай? қашан? қайда?)құрастыру және оған жауап беру, тірек сөздер арқылы мәтіннің мазмұнын болжау.
4) жазылым: шағын сюжетті комикс/буклет/коллаж/жарнама/презентацияны сөйлемдермен толықтыру, оқыған, тыңдаған тыңдау/көру материалдары, сұрақтар мен жоспар бойынша мазмұнын жазу, дұрыс құрылмаған мәтінді түзеп, қайта жазу, жазу емлесі.
53. сөйлеу әрекеттері аясындағы тілдік дағдылар (лингвистикалық терминдер қолдынылмайды) бойынша:
1) фонетика: төл дыбыстардың артикуляциясы, орфоэпия, дауыс ырғағы, буын, интонация,үндестік заңы.
2) лексика: тақырыпқа қатысты лексикалық минимум, жиі қолданылатын сөздер, бейтарап сөздер, репликалар, қаратпа сөздер, антонимдер.
3) грамматика: ауызша және жазбаша тілдегі сөз таптары, көмекші сөздер, ауызша және жазбаша тілдегі көптік/тәуелдік/жіктік/септік жалғаулар, етістіктің ауыспалы осы шақ, жедел/бұрынғы өткен шақ, ортақ етес, ауыспалы келер шақ, қалау рай формалары, жіктеу/сұрау/сілтеу есімдіктері және олардың септелуі, үстеу және оның түрлері, одағай, модаль, еліктеуіш сөздер, сөз тіркестері, сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі, қарсылықты және себеп-салдар жалғаулық шылаулар, сөйлемнің біріңғай мүшелері, жай сөйлемдер мен себер-салдар құрмалас сөйлемдер.
54. Бағдарламада оқу мақсаттары төрт саннан тұратын кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші және үшінші сан сөйлеу әрекеттерінің ретін, төртінші сан оқу мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 1.2.1.1. кодында «1» — сынып; «2.1» — дағдылар; «1» — оқу мақсатының реттік нөмірі.
55. Оқыту мақсаттарының жүйесі:
1)1-бөлім:«Тыңдалым»:
4-кесте
Бөлімшелер (түйінді дағдылар) Оқу мақсаттары
1-сынып
А1 деңгей бастапқы 2-сынып
А1 деңгей негізгі 3-сынып
А1 деңгей ілгерілеген 4-сынып
А2 деңгей бастапқы
1.1 Тыңдалым тәсілдерін қолдану 1.1.1.1 хабарлау, сұрау мақсатында баяу және анық айтылған сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және тиісінше іс-әрекет жасау (қимыл, ым-ишараны қолдану) 2.1.1.1сұрау және түрлі көңіл күйді білдіру мақсатында баяу және анық айтылған сөзді түсіну және интонациясы бойынша тиісінше іс-әрекет жасау 3.1.1.1 анық айтылған сөзді тыңдап,түсінгені бойынша қарапайым нұсқауларды орындау
4.1.1.1 анық айтылған сөзді тыңдап, қысқаша жазба (тірек сөздер) жасау және нақтылау мақсатында сұрақтар құру

1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну 1.1.2.1 баяу және анық айтылған жиі қолданылатын сөздердің мағынасын түсіну 2.1.2.1 баяу және анық айтылған жиі қолданылатын сөздерден құралған қарапайым фразалардың мағынасын түсіну 3.1.2.1 баяу және анық айтылған жиі қолданылатын сөздер және сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндердегі сөйлемдердің мазмұнын түсіну 4.1.2.1 бейтаныс сөздер мен сөз тіркестері бар мәтіннің мағынасын мәнмәтінге қатысты анықтап түсіну
1.3 Тыңдаған мәтіннің мазмұнын түсіну 1.1.3.1 тыңдаған мәтіннің (ұзақтығы 0,5-1 мин шамасында) мазмұны бойынша мұғалімнің қолдауымен сұрақтарға жауап беру және оған сәйкес фото/сюжетті суреттер/сызбалар таңдау 2.1.3.1 тыңдаған материалдың (ұзақтығы 1-1,5 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және оған сәйкес фото/сюжетті суреттер/сызбалар таңдау/сипаттау 3.1.3.1 тыңдаған материалдың (ұзақтығы 1,5-2 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастыру/кесте толтыру/мазмұндау 4.1.3.1 тыңдалған материалдың (ұзақтығы 2-2,5 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру/сөйлемді толықтыру және түйінді тұстарын анықтау/кесте толтыру/кластер құрастыру
1.4 Мәтіндегі негізгі, қосалқы ақпараттарды түсіну 1.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен тыңдаған материалдың кім/не туралы екенін түсіну 2.1.4.1 тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну мұғалімнің қолдауымен жағымды және жағымсыз кейіпкерлерді анықтау 3.1.4.1 тыңдаған мәтіннің тақырыбын, жағымды және жағымсыз кейіпкерлерді, мұғалімнің қолдауымен оқиғалар ретін анықтау 4.1.4.1 тыңдаған мәтін бойынша оқиғаның себеп-салдарлық байланысын (кейіпкерлер, оқиға) анықтау
1.5 Тыңдалым материалын болжау 1.1.5.1 мәтіннің тақырыбын иллюстрациясы арқылы болжау 2.1.5.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздері, сөз тіркесі бойынша мазмұнын болжау 3.1.5.1 тыңдаған фразаның алдындағы немесе кейінгі оқиғаны болжау 4.1.5.1 тыңдалған оқиға/әңгіме бөліктерінің жалғасын болжау
2) 2-бөлім «Айтылым»:
Бөлімшелер (түйінді дағдылар) Оқу мақсаттары
1-сынып
А1 деңгей бастапқы 2-сынып
А1 деңгей негізгі 3-сынып
А1 деңгей ілгерілеген 4-сынып
А2 деңгей бастапқы
2.1 Сөздік қорды толықтыру 1.2.1.1 сөйлеу барысында танысу, өзі туралы айту және затты сипаттау үшін сөздер мен сөз тіркестерін дұрыс қолдану 2.2.1.1 сөйлеу барысында алған ақпарат бойынша сұраулы сөйлем құрастыру үшін сөздер мен сөз тіркестерін қолдану 3.2.1.1 сөйлеу барысында мәтін тақырыбына сәйкес сөздерді қолдану 4.2.1.1 әңгімені өрбіту үшін қажетті сөздерді қолдану
2.2 Берілген тақырып бойынша сөйлеу 1.2.2.1 сурет/үлгі бойыншахабарлы және сұраулы сөйлемдердің интонациясын дұрыс қойып сөйлеу (1-2 сөйлем) 2.2.2.1 сюжетті сурет негізінде өз ойын айту 3.2.2.1 берілген тірек сөздер негізінде сөйлеу (3-4 сөйлем) 4.2.2.1 берілген тірек сөздер мен жоспардың негізінде қысқа монолог құру
2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) 1.2.3.1 сұхбаттасының не туралы айтқанын түсіну жәнеүлгі бойынша жауап беру 2.2.3.1 күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарда қызығушылығы бойынша сұхбаттасына сұрақ қою, диалогке қатысу барысында этикет сөздерді қолдану 3.2.3.1 белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу және сұхбаттасын түсіну және олардың ойын толықтыру 4.2.3.1 белгілі бір тақырыпта сұбхаттасу барысында шағын мәліметті (4-5 сөйлем) баяндау, кері байланыс беру, сөйлеу стилін сақтау, дауыс ырғағын келтіріп сөйлеу
2.4 Оқыған/тыңдаған материалды мазмұн желісі бойынша баяндау 1.2.4.1 фото/сурет/ қуыршақтарды қолданып, шағын мәтінді мазмұндау 2.2.4.1 суретті жоспар және тірек сөздер/сұрақтар негізінде шағын мәтінді мазмұндау
3.2.4.1 жоспар (сурет, сызба түрінде) және тірек сөздер негізінде оқиға желісін сақтай отырып мазмұндау 4.2.4.1 жоспар/жазбаларын қолданып, мәтінді толық мазмұндау
2.5 Оқыған/тыңдаған материал бойынша пікірін білдіру 1.2.5.1 оқыған/тыңдаған материал туралы «дұрыс/дұрыс емес», «ұнайды/ұнамайды» үлгісінде қарапайым пікірін білдіру 2.2.5.1 мәлімет, кейіпкер, оқиғаларды салыстыру негізінде қарапайым пікір («мен… депойлаймын», «мен… деп санаймын», «маған … сияқты», «маған … тәрізді») білдіру 3.2.5.1 оқылған/тыңдалған материал бойынша өз пікірін (менің ойымша …, менің көзқарасым бойынша …, себебі …) дәлелдеу 4.2.5.1 шығарманың кейіпкері туралы пікірлерді
(менің түсінігім бойынша, … оның пікірінше, … , оның айтуынша, …, кейбір адамдардың ойынша,) салыстыра отырып бағалау
2.6 Орфоэпиялық нормаларды сақтау 1.2.6.1 мұғалімнің қолдауымен ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, ғ, һ дыбыстарын артикуляциялау 2.2.6.1 ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, ғ, һ дыбыстарын артикуляциялау 3.2.6.1 мұғалімнің қолдауымен айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді дұрыс айту 4.2.6.1 айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді дұрыс айту
3) 3-бөлім «Оқылым»:
Бөлімшелер (түйінді дағдылар) Оқу мақсаттары
1-сынып
А1 деңгей бастапқы 2-сынып
А1 деңгей негізгі 3-сынып
А1 деңгей ілгерілеген 4-сынып
А2 деңгей бастапқы
3.1 Оқу түрлерін қолдану 1.3.1.1 жиі қолданылатын сөздерді тұтас оқу 2.3.1.1 шағын мәтінді түсініп, мәнерлеп (дауыс ырғағын дұрыс қойып)/рөлге бөліп оқу 3.3.1.1 мәтінді немесе оның бөлімдерін мәнерлеп оқу, шолып (танысу мақсатында) оқу/ рөлге бөліп оқу 4.3.1.1 мәтінді іштей, түсініп және қажетті ақпаратты тауып/шолып/белгі қойып оқу
3.2 Мәтіннің мазмұнын түсіну 1.3.2.1 шағын мәтіндегі жиі қолданылатын сөздердің мағынасын түсіну 2.3.2.1 шағын мәтіндегі жиі қолданылатын сөздерден құрастырылған қарапайым фразалардың/сөйлемдердің мағынасын түсіну 3.3.2.1 жиі қолданылатын сөздер мен фразалардан құрастырылған шағын мәтіндегі негізгі ойды түсіну 4.3.2.1 бейтаныс сөздеркездесетін шағын мәтіндегі негізгі ойды түсіну
3.3 Мәтіннің жанрлары мен түрлерін анықтау 1.3.3.1 мәтіннің жанрын (санамақ, тақпақ, жаңылтпаш,жұмбақ,ертегі) ажырату 2.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, жаңылтпаш, жұмбақ,ертегі, әңгіме) ажырату 3.3.3.1 мәтіннің жанрын (әңгіме,тұрмыс-салт жырлары, бата, мақал-мәтелдер) ажырату, әңгімелеу/сипаттау мәтінін анықтау 4.3.3.1 мәтіннің жанрын (мақал-мәтелдер, бата, аңыз, мысал, өсиет әңгімелердің) жанрлық ерекшеліктерін және көмекші сөздердің қолдауымен пайымдау мәтінін анықтау
3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру 1.3.4.1 мұғалімнің қолдауымен мәтін немесе иллюстрация бойынша қарапайым сұрақтар (кім? не? қандай? қанша?)қою және қысқаша жауап беру 2.3.4.1 мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация/постер бойынша қарапайым сұрақтар құрастыру және оған жауап беру 3.3.4.1 мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекетін нақтылау үшін сұрақтар (қандай? қай? қашан? қайда?)құрастыру және оған жауап беру 4.3.4.1 мұғалімнің қолдауымен мәтін мазмұнын және кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалауға бағытталған сұрақтар (неліктен? не үшін?) құрастыру және оған жауап беру
3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу 1.3.5.1 мұғалімнің қолдауымен иллюстрациялы шағын мәтіннен қажетті ақпаратты табу 2.3.5.1 мұғалімнің қолдауыменсөздік, анықтамалықтардан қажетті ақпаратты табу 3.3.5.1 сөздіктер, жорналдар мен анықтамалықтардан қажетті ақпаратты іздеу жолын білу және ақпаратты берілген үлгі/ кестеге салу 4.3.5.1 қажетті ақпараттарды табу үшін түрлі дереккөздерді (сөздіктер, инфографикалар, энциклопедиялар, ғаламтор) қолдана білу және ақпаратты кестеге салу (жіктеу)/сызба түрінде беру
4) 4-бөлім «Жазылым»:
Бөлімшелер (түйінді дағдылар) Оқу мақсаттары
1-сынып
А1 деңгей бастапқы 2-сынып
А1 деңгей негізгі 3-сынып
А1 деңгей ілгерілеген 4-сынып
А2 деңгей бастапқы
4.1 Мәтінді түрлі формада ұсыну 1.4.1.1 мұғалімнің қолдауымен тақырып бойынша сурет/сызбаларды қолданып, шағын постер/мәтін құрастыру 2.4.1.1 тақырыпқа байланысты керекті сөздер, сызбалар, суреттерді қолданып, постер/мәтін құрастыру 3.4.1.1 тірек сөздер, сызбалар, суреттер, символдарды қолданып, постер/мәтін құрастыру 4.4.1.1 шағын сюжетті комикс/буклет/
коллаж/жарнама/
презентацияны сөйлемдермен толықтыру
4.2 Тыңдаған/оқыған материалдың мазмұнын жазу 1.4.2.1 оқыған/ аудио/бейне-материалдарда кездескен таныс атауларды жазу 2.4.2.1 оқыған/ аудио/бейнема-териалдың мазмұны бойынша жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерін қатыстырып сұраққа жауап (сөйлем) жазу 3.4.2.1 оқыған/аудио/бейне материалдың мазмұнын тірек сөздерді қолданып жазу
4.4.2.1 оқыған/аудио/бейне материалдың мазмұнын дайын жоспар негізіндежазу
4.3 Пунктуациялық нормаларды сақтау 1.4.3.1 жай сөйлемнің тыныс белгілерін мұғалімнің қолдауымен қолдану
2.4.3.1 мұғалімнің қолдауымен жай қолдану 3.4.3.1 өз бетінше жай сөйлемнің соңында қойылатын тыныс белгілерін қолдану 4.4.3.1 шағын мәтін құрастыруда сөйлемнің тиісті тыныс белгілерін қолдану
4.4 Каллиграфиялық дағдыларын дамыту 1.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптерді дұрыс байланыстырып, көркем жазу 2.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың байланысын, азат жолдың және тақырыптың өлшемін сақтап жазу 3.4.4.1 кең жолды дәптерге бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың байланысын сақтап жазу 4.4.4.1 каллиграфиялық нормаларға сәйкес әріптердің өзара байланысын сақтап, бір сызықта көркем жазу
4.5 Орфографиялық дағдыларын дамыту 1.4.5.1 ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді анықтап, дұрыс жазу 2.4.5.1 мұғалімнің қолдауымен айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс жазу 3.4.5.1 жаңа сөздерді орфографиялық сөздіктер қолдауымен дұрыс жазу 4.4.5.1 мұғалім қолдауымен айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді дұрыс жазу
1.4.5.2 мұғалімнің қолдауымен бас әріппен жазылатын сөздерді (кісі есімдері, жер-су атаулары, үй жануарларына берілген ат) ажырату 2.4.5.2 мұғалім қолдауымен сөздерді дұрыс тасымалдау, тасымалдауға болмайтын сөздерді ажырату 3.4.5.2дауыссыз б-п, қ-ғ, к-г дыбыстары кездесетін сөздерді емлесін сақтап жазу 4.4.5.2 сөзге қосымшалар жалғау кезінде үндестік заңын ескеріп жазу

5) 5-бөлім «Тілдік нормаларды қолдану»:
Бөлімшелер (түйінді дағдылар) Оқу мақсаттары
1-сынып
А1 деңгей бастапқы 2-сынып
А1 деңгей негізгі 3-сынып
А1 деңгей ілгерілеген 4-сынып
А2 деңгей бастапқы
5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (лингвистикалық терминдерді қолданбау) 1.5.1.1 мұғалімнің қолдауымен заттың атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша тілде қолдану 2.5.1.1 мұғалімнің қолдауымен заттың атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша және жазбаша тілде қолдану 3.5.1.1 мұғалімнің қолдауымен заттың атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін сөздер мен көмекші сөздерді ауызша және жазбаша тілде қолдану 4.5.1.1 мұғалімнің қолдауымен шылауларды, көмекші сөздерді ауызша және жазбаша тілде қолдану
1.5.1.2 мұғалімнің қолдауымен көптік/тәуелдік/ жіктік /септік жалғауларын ауызша тілде қолдану 2.5.1.2 мұғалімнің қолдауымен шағын мәтіндегі көптік/ тәуелдік/септік/жіктік жалғаулы сөздерді ауызша және жазбаша тілде қолдану 3.5.1.2 өз бетінше шағын мәтіннен көптік/ тәуелдік/септік/жіктік жалғаулы сөздерді ауызша және жазбаша тілде қолдану 4.5.1.2 көптік/ тәуелдік/септік/жіктік жалғаулы сөздерді ауызша және жазбаша тілде еркін қолдану

1.5.1.3 сөйлеу барысында мұғалім қолдауымен етістіктің шақтарын; бұйрық рай; болымсыз етістікті қолдану 2.5.1.3 мұғалімнің қолдауымен сөйлемдегі етістіктің шақ, рай формаларын ауызша сөйлеу тілінде қолдану 3.5.1.3 мұғалімнің қолдауымен шағын мәтіндегі етістіктің шақ, рай формаларын ауызша және жазбаша тілде қолдану 4.5.1.3өз бетінше шағын мәтіннен етістіктің шақ, рай формаларын ауызша және жазбаша тілде қолдану
1.5.1.4 мұғалімнің қолдауымен сөйлеу барысында сілтеу есімдіктерін дұрыс қолдану 2.5.1.4мұғалім қолдауымен сөйлеу барысында есімдіктерді (сілтеу, сұрау есімдіктерін) қолдану 3.5.1.4 мұғалім қолдауымен жіктеу есімдіктерінің септелуін және септеулік шылауларды ауызша және жазбаша тілде қолдану 4.5.1.4 жіктеу есімдіктерінің септелуін және септеулік шылауларды ауызша және жазбаша тілде қолдану
1.5.1.5 мұғалім қолдауымен сөз тіркестері/ сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтау 2.5.1.5 мұғалімнің қолдауымен үлгі бойынша жай сөйлемдегі сөз тіркестерінің байланысын түсіну және сақтау 3.5.1.5 үлгі бойынша сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай сөйлем және мұғалімнің қолдауымен құрмалас сөйлем құрастыру 4.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай және құрмалас сөйлем құрастыру
56. Ұзақ мерзімді жоспар:
1) 1-сынып:
Ортақ тақырыптар
Сөйлеу әрекеттерінің түрлері Бөлімшелер (түйінді дағдылар) Оқу мақсаттары
1-тоқсан
1. Өзім туралы


2.Менің мектебім
Тыңдалым 1.1 Тыңдаған материалдыңмазмұнын түсіну 1.1.1.1 хабарлау, сұрау мақсатында баяу және анық айтылған сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және тиісінше іс-әрекет жасау (қимыл, ым-ишараны қолдану)
1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну 1.1.2.1баяу және анық айтылған жиі қолданылатын сөздердің мағынасын түсіну
1.3Тыңдағанаудио/бейнематериалдың мазмұнын түсіну 1.1.3.1 тыңдаған мәтіннің (ұзақтығы 0,5-1 мин шамасында) мазмұны бойынша мұғалімнің қолдауымен сұрақтарға жауап беру және оған сәйкес фото/сюжетті суреттер/сызбалар таңдау
Айтылым 2.1 Сөздік қорды толықтыру 1.2.1.1 сөйлеу барысында танысу, өзі туралы айту және затты сипаттау үшін сөздер менсөз тіркестерін дұрыс қолдану
2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) 1.2.3.1 сұхбаттасының не туралы айтқанын түсіну жәнеүлгі бойынша жауап беру
2.6 Орфоэпиялық нормаларды сақтау 1.2.6.1мұғалімнің қолдауымен ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, ғ, һ дыбыстарын артикуляциялау
Жазылым 4.1 Мәтінді түрлі формада ұсыну 1.4.1.1 мұғалімнің қолдауымен тақырыпқа негізделген суреттерді қолданып, шағынмәтін құрастыру
Тілдік дағдылар 5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (лингвистикалық терминдерді қолданбау) 1.5.1.1 мұғалімнің қолдауымен заттың атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша тілде қолдану
1.5.1.2 *мұғалімнің қолдауымен көптік/тәуелдік/жіктік жалғауларын ауызша тілде қолдану
1.5.1.3 *сөйлеу барысында мұғалім қолдауымен етістіктің шақтарын;бұйрық рай;болымды/болымсыз етістіктіқолдану
1.5.1.4 сөйлеу барысында сілтеу есімдіктерін мұғалімнің қолдауымен дұрыс қолдану
1.5.1.5 *мұғалім қолдауымен сөз тіркестері/ сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін дұрыс қолдану
2-тоқсан
3. Менің отбасым және достарым

4. Бізді қоршаған әлем
Тыңдалым 1.1 Тыңдаған материалдыңмазмұнын түсіну 1.1.1.1 хабарлау, сұрау мақсатында баяу және анық айтылған сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және тиісінше іс-әрекет жасау (қимыл, ым-ишараны қолдану)
1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну 1.1.2.1 баяу және анық айтылған жиі қолданылатын сөздердің мағынасын түсіну
1.3Тыңдағанаудио/бейнематериалдың мазмұнын түсіну 1.1.3.1 тыңдаған мәтіннің (ұзақтығы 0,5-1 мин шамасында) мазмұны бойынша мұғалімнің қолдауымен сұрақтарға жауап беру және оған сәйкес фото/сюжетті суреттер/сызбалар таңдау
1.4 Мәтіндегі негізгі, қосалқы мәліметтерді түсіну 1.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен тыңдаған материалдың кім/не туралы екенін түсіну
1.5 Тыңдалым материалын болжау 1.1.5.1 мәтіннің тақырыбын иллюстрациясы арқылы болжау

Айтылым 2.1 Сөздік қорды толықтыру 1.2.1.1 сөйлеу барысындатанысу, өзі туралы айту және затты сипаттау үшін сөздер менсөз тіркестерін дұрыс қолдану
2.2Берілген тақырып бойынша сөйлеу 1.2.2.1 сурет/үлгі бойыншахабарлы және сұраулы сөйлемдердің интонациясын дұрыс қойыпсөйлеу (1-2 сөйлем)
2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) 1.2.3.1 сұхбаттасының не туралы айтқанын түсіну жәнеүлгі бойынша жауап беру
2.4 Оқыған/тыңдаған материалды мазмұндау 1.2.4.1 фото/сурет/ қуыршақтарды қолданып шағын мәтінді мазмұндау
2.6 Орфоэпиялық нормаларды сақтау 1.2.6.1мұғалімнің қолдауымен ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, ғ, һ дыбыстарын артикуляциялау
Оқылым 3.1 Оқу түрлерін қолдану 1.3.1.1 жиі қолданылатын сөздерді тұтас оқу
3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру 1.3.4.1 *мәтін немесе иллюстрация/постер бойынша мұғалімнің қолдауымен қарапайым сұрақтар (кім? не? қандай? қанша?) қою және қысқаша жауап беру
Тілдік дағдылар 5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (лингвистикалық терминдерді қолданбау) 1.5.1.1 мұғалімнің қолдауымен заттың атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша тілде қолдану
1.5.1.2 мұғалімнің қолдауымен көптік/тәуелдік/жіктікжалғауларын ауызша тілде қолдану
1.5.1.4 сөйлеу барысында сілтеу есімдіктерін мұғалімнің қолдауымен дұрыс қолдану
1.5.1.5 мұғалім қолдауымен сөз тіркестері/ сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін дұрыс қолдану
3-тоқсан
5. Саяхат

6. Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті
Тыңдалым 1.3Тыңдағанаудио/бейнематериалдың мазмұнын түсіну
1.1.3.1 тыңдаған мәтіннің (ұзақтығы 0,5-1 мин шамасында) мазмұны бойынша мұғалімнің қолдауымен сұрақтарға жауап беру және оған сәйкес фото/сюжетті суреттер/сызбалар таңдау
1.1 Тыңдаған материалдыңмазмұнын түсіну 1.1.1.1 хабарлау, сұрау мақсатында баяу және анық айтылған сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және тиісінше іс-әрекет жасау (қимыл, ым-ишараны қолдану)
1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну 1.1.2.1 баяу және анық айтылған жиі қолданылатын сөздердің мағынасын түсіну
1.5 Тыңдалым материалын болжау 1.1.5.1 мәтіннің тақырыбын иллюстрациясы арқылы болжау

1.4 Мәтіндегі негізгі, қосалқы мәліметтерді түсіну 1.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен тыңдаған материалдың кім/не туралы екенін түсіну

Айтылым 2.2Берілген тақырып бойынша сөйлеу 1.2.2.1 сурет/үлгі бойынша хабарлы және сұраулы сөйлемдердің интонациясын дұрыс қойып сөйлеу (1-2 сөйлем)
2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) 1.2.3.1 сұхбаттасының не туралы айтқанын түсіну және үлгі бойынша жауап беру
2.4 Оқыған/тыңдаған материалды мазмұндау 1.2.4.1 фото/сурет/ қуыршақтарды қолданып шағын мәтінді мазмұндау
2.5 Оқыған/тыңдаған материал бойынша пікір білдіру 1.2.5.1 оқыған/тыңдаған материал туралы «дұрыс/дұрыс емес», «ұнайды/ұнамайды» үлгісінде қарапайым пікірін білдіру
2.6 Орфоэпиялық нормаларды сақтау 1.2.6.1 мұғалімнің қолдауымен ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, ғ, һ дыбыстарын артикуляциялау
Оқылым 3.1 Оқу түрлерін қолдану 1.3.1.1 жиі қолданылатын сөздерді тұтас оқу
3.2 Мәтіннің мазмұнын түсіну 1.3.2.1 шағын мәтіндегі жиі қолданылатын сөздердің мағынасын түсіну
3.3 Мәтіннің жанрлары мен түрлерін анықтау 1.3.3.1 мәтіннің жанрын (санамақ, тақпақ, жаңылтпаш, жұмбақ, ертегі ) ажырату
3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру 1.3.4.1 *мәтін немесе иллюстрация/постер бойынша мұғалімнің қолдауымен қарапайым сұрақтар (кім? не? қандай? қанша?) қою және қысқаша жауап беру
3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу 1.3.5.1 иллюстрациялы шағын мәтіннен мұғалімнің қолдауымен қажетті ақпаратты табу
Жазылым 4.1 Мәтінді түрлі формада ұсыну 1.4.1.1 мұғалімнің қолдауымен тақырыпқа негізделген суреттерді қолданып, шағын мәтін құрастыру
4.2 Тыңдаған/оқыған/ көрген материалдың мазмұнын жазу 1.4.2.1 оқыған/ аудио/бейнематериалдарда кездескен таныс атауларды жазу
4.4 Каллиграфиялық дағдыларын дамыту 1.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптерді дұрыс байланыстырып, көркем жазу
4.5 Орфографиялық дағдыларын дамыту 1.4.5.1 ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді анықтап, дұрыс жазу
Тілдік дағдылар 5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (лингвистикалық терминдерді қолданбау) 1.5.1.1 мұғалімнің қолдауымен заттың атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша тілде қолдану
1.5.1.2 мұғалімнің қолдауымен көптік/тәуелдік/септік/жіктікжалғауларын ауызша тілде қолдану
1.5.1.4 сөйлеу барысында сілтеу есімдіктерін мұғалімнің қолдауымен дұрыс қолдану
1.5.1.3 сөйлеу барысында мұғалім қолдауымен етістіктің шақтарын;бұйрық рай; болымды/болымсыз етістікті қолдану
4-тоқсан
7. Тағам мен сусын


8. Дені саудың – жаны сау Тыңдалым 1.4Мәтіндегі негізгі, қосалқы мәліметтерді түсіну 1.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен тыңдаған материалдың кім/не туралы екенін түсіну

1.5 Тыңдалым материалын болжау 1.1.5.1 мәтіннің тақырыбын иллюстрациясы арқылы болжау
Айтылым 2.2Берілген тақырып бойынша сөйлеу 1.2.2.1 сурет/үлгі бойынша хабарлы және сұраулы сөйлемдердің интонациясын дұрыс қойып сөйлеу (1-2 сөйлем)
2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) 1.2.3.1 сұхбаттасының не туралы айтқанын түсіну жәнеүлгі бойынша жауап беру
2.5 Оқыған/тыңдаған материал бойынша пікір білдіру 1.2.5.1 оқыған/тыңдаған материал туралы «дұрыс/дұрыс емес», «ұнайды/ұнамайды» үлгісінде қарапайым пікірін білдіру
2.6 Орфоэпиялық нормаларды сақтау 1.2.6.1мұғалімнің қолдауымен ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, ғ, һ дыбыстарын артикуляциялау
Оқылым 3.1 Оқу түрлерін қолдану 1.3.1.1 жиі қолданылатын сөздерді тұтас оқу
3.2 Мәтіннің мазмұнын түсіну 1.3.2.1 шағын мәтіндегі жиі қолданылатын сөздердің мағынасын түсіну
3.3 Мәтіннің жанрлары мен түрлерін анықтау 1.3.3.1 мәтіннің жанрын (санамақ, тақпақ, жаңылтпаш, жұмбақ, ертегі ) ажырату
3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу 1.3.5.1 иллюстрациялы шағын мәтіннен мұғалімнің қолдауымен қажетті ақпаратты табу
Жазылым 4.1 Мәтінді түрлі формада ұсыну 1.4.1.1 мұғалімнің қолдауымен тақырыпқа негізделген суреттерді қолданып, шағын мәтін құрастыру
4.2 Тыңдаған/оқыған/ көрген материалдың мазмұнын жазу 1.4.2.1 оқыған/ аудио/бейнематериалдарда кездескен таныс атауларды жазу
4.3 Пунктуациялық нормаларды сақтау 1.4.3.1 жай сөйлемнің тыныс белгілерін мұғалімнің қолдауымен қолдану
4.5 Орфографиялық дағдыларын дамыту
1.4.5.1 ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді анықтап, дұрыс жазу
1.4.5.2 мұғалімнің қолдауымен бас әріппен жазылатын сөздерді (кісі есімдері, жер-су атаулары, үй жануарларына берілген ат) ажырату
Тілдік дағдылар Грамматикалық нормаларды сақтау 2.5.1.2 мұғалімнің қолдауымен шағын мәтіндегі көптік/ тәуелдік/септік/жіктік жалғаулы сөздерді ауызша және жазбаша тілде қолдану
1.5.1.3 *сөйлеу барысында мұғалім қолдауымен етістіктің шақтарын; бұйрық рай;болымды/болымсыз етістікті қолдану
1.5.1.5 мұғалім қолдауымен сөз тіркестері/ сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін дұрыс қолдану
2) 2-сынып:
Ортақ тақырыптар
Сөйлеу әрекеттерінің түрлері Бөлімшелер (түйінді дағдылар) Оқу мақсаттары
1-тоқсан
1. Өзім туралы


2. Менің отбасым және достарым Тыңдалым 1.1 Тыңдаған материалдыңмазмұнын түсіну 2.1.1.1сұрау және түрлі көңіл күйді білдіру мақсатында баяу және анық айтылған сөзді түсіну және интонациясы бойынша тиісінше іс-әрекет жасау
1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну 2.1.2.1баяу және анық айтылған жиі қолданылатын сөздерден құралған қарапайым фразалардың мағынасын түсіну
1.3Тыңдағанаудио/бейнематериалдың мазмұнын түсіну 2.1.3.1 *тыңдаған материалдың (ұзақтығы 1-1,5 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және оған сәйкес фото/сюжетті суреттер/сызбалар таңдау/сипаттау
Айтылым 2.1 Сөздік қорды толықтыру 2.2.1.1 өз сөзінде ақпаратты сұрау, іс-әрекетке түсініктеме беру үшін сөздер және сөз тіркестерді қолдану
2.2 Берілген тақырып бойынша ойын жеткізу 2.2.2.1 сюжетті сурет негізінде сөйлеу (2-3 сөйлем)

2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) 2.2.3.1 күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарда қызығушылығы бойынша сұхбаттасына сұрақ қою, диалогке қатысу барысындаэтикет сөздерді қолдану

2.4 Оқыған/тыңдаған материалды мазмұндау 2.2.4.1 суретті жоспар және тірек сөздер/сұрақтар негізінде шағын мәтінді мазмұндау

Оқылым 3.1 Оқу түрлерін қолдану
2.3.1.1 шағын мәтінді түсініп, мәнерлеп (дауыс ырғағын дұрыс қойып)/рөлге бөліп оқу
3.2 Мәтіннің мазмұнын түсіну
2.3.2.1 *шағын мәтіндегіжиі қолданылатынсөздерден құрастырылған қарапайым фразалардың/сөйлемдердің мағынасын түсіну
3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру 2.3.4.1 мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация/постер бойынша қарапайым сұрақтар құрастыру және оған толық жауап беру
Жазылым 4.1 Мәтінді түрлі формада ұсыну 2.4.1.1 тақырыпқа байланысты керекті сөздер, сызбалар, суреттердіқолдана отырып, мәтін құрастыру
2.4 Оқыған/тыңдаған материалды мазмұн желісі бойынша баяндау 2.4.2.1 оқыған/ аудио/бейнематериалдың мазмұны бойынша жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерін қатыстырып сұраққа жауап (сөйлем) жазу
4.3 Пунктуациялық нормаларды сақтау 2.4.3.1 мұғалімнің қолдауымен сөйлем түрлерін айтылу мақсатына қарай ажырату және сәйкес тыныс белгілерін (нүкте, сұрақ белгісі, леп белгісі) қолдану
4.5 Орфографиялық дағдыларын дамыту 2.4.5.1 мұғалімнің қолдауымен айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс жазу
Тілдік
дағдылар 5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (лингвистикалық терминдерді қолданбау) 2.5.1.1 *мұғалімнің қолдауымен заттың атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша және жазбаша тілде қолдану
2.5.1.2 мұғалімнің қолдауымен шағын мәтіндегі көптік/ тәуелдік/септік/жіктік жалғаулы сөздерді ауызша және жазбаша тілде қолдану
2.5.1.3 мұғалімнің қолдауымен сөйлемдегі етістіктің шақ, рай формаларын ауызша сөйлеу тілінде қолдану
2-тоқсан
3. Менің мектебім

4. Туған өлкем
Тыңдалым 1.1 Тыңдаған материалдыңмазмұнын түсіну 2.1.1.1сұрау және түрлі көңіл күйді білдіру мақсатындабаяу және анық айтылған сөзді түсіну жәнеинтонациясы бойыншатиісінше іс-әрекет жасау
1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну 2.1.2.1баяу және анық айтылған жиі қолданылатын сөздерден құралған қарапайым фразалардың мағынасын түсіну
1.3Тыңдағанаудио/бейнематериалдың мазмұнын түсіну 2.1.3.1 тыңдаған материалдың (ұзақтығы 1-1,5 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және оған сәйкес фото/сюжетті суреттер/сызбалар таңдау/сипаттау
1.5 Тыңдалым материалын болжау 2.1.5.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздері, сөз тіркесі бойынша мазмұнын болжау
Айтылым 2.1 Сөздік қорды толықтыру
2.2.1.1өз сөзінде ақпаратты сұрау, іс-әрекетке түсініктеме беру үшін сөздер және сөз тіркестерді қолдану
2.2 Берілген тақырып бойынша ойын жеткізу 2.2.2.1 сюжетті сурет негізінде сөйлеу (2-3 сөйлем)

2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) 2.2.3.1 күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарда қызығушылығы бойынша сұхбаттасына сұрақ қою, диалогке қатысу барысындаэтикет сөздерді қолдану
2.5 Тыңдау-көру материалдары негізінде ойын айту 2.2.5.1 мәлімет, кейіпкер, оқиғаларды салыстыру негізінде қарапайым пікір («мен …деп ойлаймын», «мен…деп санаймын», «маған… сияқты»,» маған… тәрізді») білдіру
2.6 Оқылған/тыңдаған материал бойынша ой-пікір білдіру 2.2.6.1 ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, ғ, һ дыбыстарын артикуляциялау
Оқылым 3.1 Оқу түрлерін қолдану 2.3.1.1 шағын мәтінді түсініп, мәнерлеп (дауыс ырғағын дұрыс қойып)/рөлге бөліп оқу
3.3 Мәтіннің жанрлары мен түрлерін анықтау 2.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, жаңылтпаш, жұмбақ,ертегі, әңгіме) ажырату
3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу 2.3.5.1 сөздік, анықтамалықтардан мұғалімнің қолдауымен қажетті ақпаратты жинақтау және іріктеп алу
Жазылым 4.2 Тыңдаған/оқыған/ көрген материалдың мазмұнын жазу 2.4.2.1 оқыған/ аудио/бейнематериалдың мазмұны бойынша жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерін қатыстырып сұраққа жауап (сөйлем) жазу
4.4 Каллиграфиялық дағдыларын дамыту 2.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың байланысын, азат жолдың және тақырыптыңөлшемін сақтап жазу
Тілдік дағдылар 5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (лингвистикалық терминдерді қолданбау) 2.5.1.1 мұғалімнің қолдауымен заттың атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша және жазбаша тілде қолдану
2.5.1.4 мұғалімқолдауымен сөйлеу барысында есімдіктерді (сілтеу, сұрау есімдіктерін) қолдану
2.5.1.5 мұғалімнің қолдауымен үлгі бойынша жайсөйлемдегі сөз тіркестерінің байланысын түсіну және сақтау
3-тоқсан
5. Дені саудың – жаны сау

6. Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті
Тыңдалым 1.1 Тыңдаған материалдыңмазмұнын түсіну 2.1.1.1сұрау және түрлі көңіл күйді білдіру мақсатындабаяу және анық айтылған сөзді түсіну жәнеинтонациясы бойыншатиісінше іс-әрекет жасау
1.3Тыңдағанаудио/бейнематериалдың мазмұнын түсіну 2.1.3.1 тыңдаған материалдың (ұзақтығы 1-1,5 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және оған сәйкес фото/сюжетті суреттер/сызбалар таңдау/сипаттау
1.4 Мәтіндегі негізгі, қосалқы мәліметтерді түсіну 2.1.4.1 тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну, мұғалімнің қолдауымен жағымды және жағымсыз кейіпкерлерді анықтау
1.5 Тыңдалым материалын болжау 2.1.5.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздері, сөз тіркесі бойынша мазмұнын болжау
Айтылым 2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) 2.2.3.1 күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарда қызығушылығы бойынша сұхбаттасына сұрақ қою, диалогке қатысу барысындаэтикет сөздерді қолдану
2.4 Оқыған/тыңдаған материалды мазмұндау 2.2.4.1 суретті жоспар және тірек сөздер/сұрақтар негізінде шағын мәтінді мазмұндау
2.5 Тыңдау-көру материалдары негізінде ойын айту 2.2.5.1 мәлімет, кейіпкер, оқиғаларды салыстыру негізінде қарапайым пікір («мен …деп ойлаймын», «мен …деп санаймын», «маған … сияқты»,маған … тәрізді») білдіру
2.6 Орфоэпиялық нормаларды сақтау 2.2.6.1 ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, ғ, һ дыбыстарын артикуляциялау
Оқылым 3.1 Оқу түрлерін қолдану 2.3.1.1 шағын мәтінді түсініп, мәнерлеп (дауыс ырғағын дұрыс қойып)/рөлге бөліп оқу
3.2 Мәтіннің мазмұнын түсіну 2.3.2.1 шағын мәтіндегіжиі қолданылатынсөздерден құрастырылған қарапайым фразалардың/сөйлемдердің мағынасын түсіну
3.3 Мәтіннің жанрлары мен түрлерін анықтау 2.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, жаңылтпаш, жұмбақ,ертегі, әңгіме) ажырату
3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру 2.3.4.1 мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация/постер бойынша қарапайым сұрақтар құрастыру және оған толық жауап беру
3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу 2.3.5.1 сөздік, анықтамалықтардан мұғалімнің қолдауымен қажетті ақпаратты жинақтау және іріктеп алу
Жазылым 4.1 Мәтінді түрлі формада ұсыну 2.4.1.1 тақырыпқа байланысты керекті сөздер, сызбалар, суреттердіқолдана отырып, мәтін құрастыру
4.2 Тыңдаған/оқыған/ көрген материалдың мазмұнын жазу 2.4.2.1 оқыған/ аудио/бейнематериалдың мазмұны бойынша жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерін қатыстырып сұраққа жауап (сөйлем) жазу
4.5 Орфографиялық дағдыларын дамыту 2.4.5.1 мұғалімнің қолдауымен айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс жазу
4.3 Пунктуациялық нормаларды сақтау 2.4.3.1 мұғалімнің қолдауымен сөйлем түрлерін айтылу мақсатына қарай ажырату және сәйкес тыныс белгілерін (нүкте, сұрақ белгісі, леп белгісі) қолдану
4.4 Каллиграфиялық дағдыларын дамыту 2.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың байланысын, азат жолдың және тақырыптыңөлшемін сақтап жазу
Тілдік дағдылар 5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (лингвистикалық терминдерді қолданбау) 2.5.1.1 мұғалімнің қолдауымензаттың атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша және жазбаша тілде қолдану
2.5.1.2 мұғалімнің қолдауымен шағын мәтіндегі көптік/ тәуелдік/септік/жіктік жалғаулы сөздерді ауызша және жазбаша тілде қолдану
2.5.1.3 мұғалімнің қолдауымен сөйлемдегі етістіктің шақ, рай формаларын ауызша сөйлеу тілінде қолдану
2.5.1.4мұғалімқолдауымен сөйлеу барысында есімдіктерді (сілтеу, сұрау есімдіктерін) қолдану
2.5.1.5 мұғалімнің қолдауымен үлгі бойыншажай сөйлемдегі сөз тіркестерінің байланысын түсіну және сақтау
4-тоқсан
7. Қоршаған орта

8. Саяхат Тыңдалым 1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну 2.1.2.1баяу және анық айтылған жиі қолданылатын сөздерден құралған қарапайым фразалардың мағынасын түсіну
1.3Тыңдағанаудио/бейнематериалдың мазмұнын түсіну 2.1.3.1 тыңдаған материалдың (ұзақтығы 1-1,5 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және оған сәйкес фото/сюжетті суреттер/сызбалар таңдау/сипаттау
1.4 Мәтіндегі негізгі, қосалқы мәліметтерді түсіну 2.1.4.1 тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну, мұғалімнің қолдауымен жағымды және жағымсыз кейіпкерлерді анықтау
1.5 Тыңдалым материалын болжау 2.1.5.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздері, сөз тіркесі бойынша мазмұнын болжау
Айтылым 2.1 Сөздік қорды толықтыру 2.2.1.1 өз сөзінде ақпаратты сұрау, іс-әрекетке түсініктеме беру үшін сөздер және сөз тіркестерді қолдану
2.2Берілген тақырып бойынша сөйлеу 2.2.2.1 сюжетті сурет негізінде сөйлеу (2-3 сөйлем)

2.4 Оқыған/тыңдаған материалды мазмұндау 2.2.4.1 суретті жоспар және тірек сөздер/сұрақтар негізінде шағын мәтінді мазмұндау
2.6 Орфоэпиялық нормаларды сақтау 2.2.6.1 ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, ғ, һ дыбыстарын артикуляциялау
Оқылым 3.2 Мәтіннің мазмұнын түсіну 2.3.2.1 шағын мәтіндегіжиі қолданылатынсөздерден құрастырылған қарапайым фразалардың/сөйлемдердің мағынасын түсіну
3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру 2.3.4.1 мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация/постер бойынша қарапайым сұрақтар құрастыру және оған толық жауап беру
3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу 2.3.5.1 сөздік, анықтамалықтардан мұғалімнің қолдауымен қажетті ақпаратты жинақтау және іріктеп алу
Жазылым 4.1 Мәтінді түрлі формада ұсыну 2.4.1.1 тақырыпқа байланысты керекті сөздер, сызбалар, суреттердіқолдана отырып, мәтін құрастыру
4.3 Пунктуациялық нормаларды сақтау 2.4.3.1 мұғалімнің қолдауымен сөйлем түрлерін айтылу мақсатына қарай ажырату және сәйкес тыныс белгілерін (нүкте, сұрақ белгісі, леп белгісі) қолдану
4.5 Орфографиялық дағдыларын дамыту 2.4.5.1 мұғалімнің қолдауымен айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс жазу
2.4.5.2 мұғалім қолдауыменсөздерді дұрыс тасымалдау, тасымалдауға болмайтын сөздерді ажырату
4.2 Тыңдаған/оқыған/ көрген материалдың мазмұнын жазу 2.4.2.1 оқыған/ аудио/бейнематериалдың мазмұны бойынша жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерін қатыстырып сұраққа жауап (сөйлем) жазу
Тілдік нормаларды қолдану 5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (лингвистикалық терминдерді қолданбау) 2.5.1.2 мұғалімнің қолдауымен шағын мәтіндегі көптік/ тәуелдік/септік/жіктік жалғаулы сөздерді ауызша және жазбаша тілде қолдану
2.5.1.3 мұғалімнің қолдауымен сөйлемдегі етістіктің шақ, рай формаларын ауызша сөйлеу тілінде қолдану
2.5.1.4мұғалімқолдауымен сөйлеу барысында есімдіктерді (сілтеу, сұрау есімдіктерін) қолдану
3) 3-сынып:
Ортақ тақырыптар
Сөйлеу әрекеттерінің түрлері Бөлімшелер (түйінді дағдылар) Оқу мақсаттары
1-тоқсан
1. Жанды табиғат


2. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен (жарық пен қараңғы) Тыңдалым 1.1 Тыңдаған материалдыңмазмұнын түсіну 3.1.1.1 анық айтылған сөзді тыңдап,түсінгені бойынша қарапайым нұсқауларды орындау
1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну 3.1.2.1 баяу және анық айтылған жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндердегі сөйлемдердің мазмұнын түсіну
1.3 Тыңдағанаудио/бейнематериалдың мазмұнын түсіну 3.1.3.1 тыңдаған материалдың (ұзақтығы 1,5-2 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастыру/кесте толтыру/мазмұндау
1.4 Мәтіндегі негізгі, қосалқы мәліметтерді түсіну 3.1.4.1 тыңдаған мәтіннің тақырыбын, жағымды және жағымсыз кейіпкерлерді, мұғалімнің қолдауыменоқиғалар ретін анықтау

Айтылым 2.1 Сөздік қорды толықтыру
3.2.1.1 берілген тақырыпқа қатыстысөздерді табу және сөйлеу барысында қолдану
2.2 Берілген тақырып бойынша ойын жеткізу 3.2.2.1 берілген тірек сөздер негізінде сөйлеу (3-4 сөйлем)
2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) 3.2.3.1 белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу және сұхбаттасын түсіну және олардың ойын толықтыру
2.4 Оқыған/тыңдаған материлды мазмұндау 3.2.4.1 жоспар (сурет, сызба түрінде) және тірек сөздер негізінде оқиға желісін сақтай отырып мазмұндау
2.5 Тыңдау-көру материалдары негізінде ойын айту 3.2.5.1 оқылған/тыңдалған материал бойынша өз пікірін (менің ойымша …, менің көзқарасым бойынша …, себебі …) дәлелдеу
Оқылым 3.1 Оқу түрлерін қолдану
3.3.1.1 мәтінді немесе оның бөлімдерін мәнерлеп оқу, шолып (танысу мақсатында) оқу/ рөлге бөліп оқу
3.2 Мәтіннің мазмұнын түсіну
3.3.2.1 жиі қолданылатын сөздер мен фразалардан құрастырылған шағын мәтіндегі негізгі ойды түсіну
3.3 Мәтіннің жанрлары мен түрлерін анықтау 3.3.3.1 мәтіннің жанрын (әңгіме,тұрмыс-салт жырлары, бата, мақал-мәтелдер) ажырату,
баяндау/ сипаттау мәтіндерін анықтау
Жазылым 4.1 Мәтінді түрлі формада ұсыну 3.4.1.1 тірек сөздер, сызбалар, суреттер, символдарды қолдана отырып, мәтін құрастыру /постер құру
4.2 Тыңдаған /оқыған/ көрген материалдың мазмұнын жазу 3.4.2.1 оқыған/аудио/бейне материалдың мазмұнын тірек сөздерді қолданып жазу
4.5 Орфографиялық дағдыларын дамыту 3.4.5.1 жаңа сөздерді орфографиялық сөздіктер қолдауымен дұрыс жазу
3.4.5.2дауыссыз б-п, қ-ғ, к-г дыбыстары кездесетін сөздерді емлесін сақтап жазу
4.3 Пунктуациялық нормаларды сақтау 3.4.3.1 сөйлем түрлерін айтылу мақсатына қарай ажырату және сәйкес тыныс белгілерін (нүкте, сұрақ белгісі, леп белгісі) қолдану
Тілдік дағдыларлар 5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (лингвистикалық терминдерді қолданбау) 3.5.1.1 мұғалімнің қолдауымен заттың атын/сынын/іс-қимылын білдіретін сөздер мен көмекші сөздердің мағынасын ажырату, ауызша және жазбаша сөйлеу тілінде қолдану
3.5.1.2 өз бетінше шағын мәтіннен көптік/ тәуелдік/септік/жіктік жалғаулы сөздерді ауызша және жазбаша тілде қолдану
3.5.1.4 мұғалімқолдауымен жіктеуесімдіктерінің септелуін ажырату және ауызша және жазбаша тілде қолдану
3.5.1.5 мұғалімнің қолдауымен үлгі бойынша сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жайжәне құрмалас сөйлем құру
2-тоқсан
3. Уақыт

4. Сәулет өнері Тыңдалым 1.1 Тыңдаған материалдыңмазмұнын түсіну 3.1.1.1 анық айтылған сөзді тыңдап,түсінгені бойынша қарапайым нұсқауларды орындау

1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну 3.1.2.1 баяу және анық айтылған жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндердегі сөйлемдердің мазмұнын түсіну
1.3Тыңдағанаудио/бейнематериалдың мазмұнын түсіну 3.1.3.1 тыңдаған материалдың (ұзақтығы 1,5-2 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастыру/кесте толтыру/мазмұндау
1.5 Тыңдау-көру материалдарының мазмұнын түсіну 3.1.5.1 тыңдаған фразаның алдындағы немесе кейінгі оқиғаны болжау
Айтылым 2.1 Сөздік қорды толықтыру
3.2.1.1 берілген тақырыпқа қатысты сөздерді табу және сөйлеу барысында қолдану
2.2 Берілген тақырып бойынша ойын жеткізу 3.2.2.1 берілген тірек сөздер негізінде сөйлеу (3-4 сөйлем)
2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) 3.2.3.1 белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу және сұхбаттасын түсіну және олардың ойын толықтыру
2.6 Оқылған/тыңдаған материал бойынша пайымдама жасау 3.2.6.1 мұғалімнің қолдауыменайтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді дұрыс айту
Оқылым 3.1 Оқу түрлерін қолдану
3.3.1.1 мәтінді немесе оның бөлімдерін мәнерлеп оқу, шолып (танысу мақсатында) оқу/ рөлге бөліп оқу
3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру 3.3.4.1 мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекетін нақтылау үшін сұрақтар (қандай? қай? қашан? қайда?) құрастыру және оған жауап беру
3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу 3.3.5.1 сөздіктер, журналдар мен анықтамалықтардан қажетті ақпаратты іздеу жолын білу және ақпаратты берілген үлгі/ кестеге салу
Жазылым 4.2 Тыңдаған/оқыған/ көрген материалдың мазмұнын жазу 3.4.2.1 оқыған/аудио/бейне материалдың мазмұнын тірек сөздерді қолданып жазу

4.5 Орфографиялық дағдыларын дамыту 3.4.5.1 жаңа сөздерді орфографиялық сөздіктер қолдауымендұрыс жазу
3.4.5.2дауыссыз б-п, қ-ғ, к-г дыбыстары кездесетін сөздерді емлесін сақтап жазу
4.3 Пунктуациялық нормаларды сақтау 3.4.3.1 сөйлем түрлерін айтылу мақсатына қарай ажырату және сәйкес тыныс белгілерін (нүкте, сұрақ белгісі, леп белгісі) қолдану
4.4 Каллиграфиялық дағдыларын дамыту 3.4.4.1 кең жолды дәптерге бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың байланысын сақтап жазу, каллиграфиялық дағдыларын дамыту
Тілдік дағдыларлар 5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (лингвистикалық терминдерді қолданбау) 3.5.1.1 мұғалімнің қолдауымен заттың атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін сөздер мен көмекші сөздердің мағынасын ажырату, ауызша және жазбаша тілде қолдану
3.5.1.3 мұғалімнің қолдауымен шағын мәтіндегі етістіктің шақ, рай формаларын ауызша және жазбаша тілде қолдану
3.5.1.4 мұғалім қолдауымен жіктеу есімдіктерінің септелуін ажырату және ауызша және жазбаша тілде қолдану
3.5.1.5 мұғалімнің қолдауымен үлгі бойынша сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жайжәне құрмалас сөйлем құру
3-тоқсан
5. Өнер

6. Атақты тұлғалар
Тыңдалым 1.1 Тыңдаған материалдыңмазмұнын түсіну 3.1.1.1 анық айтылған сөзді тыңдап,түсінгені бойынша қарапайым нұсқауларды орындау

1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну 3.1.2.1 баяу және анық айтылған жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндердегі сөйлемдердің мазмұнын түсіну
1.3Тыңдағанаудио/бейнематериалдың мазмұнын түсіну 3.1.3.1 тыңдаған материалдың (ұзақтығы 1,5-2 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастыру/ кесте толтыру/мазмұндау
1.4 Мәтіндегі негізгі, қосалқы мәліметтерді түсіну 3.1.4.1 тыңдаған мәтіннің тақырыбын, жағымды және жағымсыз кейіпкерлерді,мұғалімнің қолдауыменоқиғалар ретін анықтау
1.5 Тыңдау-көру материалдарының мазмұнын түсіну 3.1.5.1 тыңдаған фразаның алдындағынемесе кейінгі оқиғаны болжау
Айтылым 2.1 Сөздік қорды толықтыру
3.2.1.1 берілген тақырыпқа қатыстысөздерді табу және сөйлеу барысында қолдану
2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) 3.2.3.1 белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу және сұхбаттасын түсіну және олардың ойын толықтыру
2.4 Оқыған/тыңдаған материалды мазмұндау 3.2.4.1 жоспар (сурет, сызба түрінде) және тірек сөздер негізінде оқиға желісін сақтай отырып мазмұндау
2.5 Тыңдау-көру материалдары негізінде ойын айту 3.2.5.1 оқылған/тыңдалған материал бойынша өз пікірін (менің ойымша …, менің көзқарасым бойынша …, себебі …) дәлелдеу
2.6 Орфоэпиялық нормаларды сақтау 3.2.6.1 мұғалімнің қолдауымен және айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді дұрыс айту
Оқылым 3.1 Оқу түрлерін қолдану
3.3.1.1 мәтінді немесе оның бөлімдерін мәнерлеп оқу, шолып (танысу мақсатында) оқу/рөлге бөліп оқу
3.3 Мәтіннің жанрлары мен түрлерін анықтау 3.3.3.1 мәтіннің жанрын (әңгіме,тұрмыс-салт жырлары, бата, мақал-мәтелдер) ажырату,
баяндау/ сипаттау мәтіндерін анықтау
3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру 3.3.4.1мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекеті туралы нақтысұрақтар (қандай? қай? қашан? қайда?) құрастыру және оған жауап беру
3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу 3.3.5.1 сөздіктер мен анықтамалықтардан қажетті ақпаратты табу және оны алу
Жазылым 4.1 Мәтінді түрлі формада ұсыну
3.4.1.1 тірек сөздер, сызбалар, суреттер, символдарды қолдана отырып, мәтін құрастыру /постер құру
4.2 Тыңдаған/оқыған/ көрген материалдың мазмұнын жазу 3.4.2.1 оқыған/аудио/бейне материалдың мазмұнын тірек сөздерді қолданып жазу

4.4 Каллиграфиялық дағдыларын дамыту 3.4.4.1 кең жолды дәптерге бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың байланысын сақтап жазу, каллиграфиялық дағдыларын дамыту
4.5 Орфографиялық дағдыларын дамыту 3.4.5.1 жаңа сөздерді орфографиялық сөздіктер қолдауымендұрыс жазу
Тілдік дағдыларлар 5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (лингвистикалық терминдерді қолданбау) 3.5.1.2 өз бетінше шағын мәтіннен көптік/ тәуелдік/септік/жіктік жалғаулы сөздерді ауызша және жазбаша тілде қолдану
3.5.1.4 мұғалімқолдауымен жіктеу есімдіктерінің септелуін ажырату және ауызша және жазбаша тілде қолдану
3.5.1.5 мұғалімнің қолдауымен үлгі бойынша сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жайжәне құрмалас сөйлем құру
4-тоқсан
7. Су – тіршілік көзі

8. Демалу мәдениеті. Мерекелер Тыңдалым 1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну 3.1.2.1 баяу және анық айтылған жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндердегі сөйлемдердің мазмұнын түсіну
1.3Тыңдағанаудио/бейнематериалдың мазмұнын түсіну 3.1.3.1 тыңдаған материалдың (ұзақтығы 1,5-2 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастыру/кесте толтыру/мазмұндау
1.5 Тыңдау-көру материалдарының мазмұнын түсіну 3.1.5.1 тыңдаған фразаның алдындағынемесе кейінгі оқиғаны болжау
Айтылым 2.2 Берілген тақырып бойынша ойын жеткізу 3.2.2.1 берілген тірек сөздер негізінде сөйлеу (3-4 сөйлем)
2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) 3.2.3.1 белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу және сұхбаттасын түсіну және олардың ойын толықтыру
2.4 Оқыған/тыңдаған материалды мазмұндау 3.2.4.1 жоспар (сурет, сызба түрінде) және тірек сөздер негізінде оқиға желісін сақтай отырып мазмұндау
2.5 Тыңдау-көру материалдары негізінде ойын айту 3.2.5.1 оқылған/тыңдалған материал бойынша өз пікірін (менің ойымша …, менің көзқарасым бойынша …, себебі …) дәлелдеу

Оқылым 3.2 Мәтіннің мазмұнын түсіну
3.3.2.1 жиі қолданылатын сөздер мен фразалардан құрастырылған шағын мәтіндегі негізгі ойды түсіну
3.3 Мәтіннің жанрлары мен түрлерін анықтау 3.3.3.1 мәтіннің жанрын (әңгіме,тұрмыс-салт жырлары, бата, мақал-мәтелдер) ажырату,
баяндау/ сипаттау мәтіндерін анықтау
3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру 3.3.4.1 мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекетін нақтылау үшін сұрақтар (қандай? қай? қашан? қайда?) құрастыру және оған жауап беру
3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу 3.3.5.1 сөздіктер мен анықтамалықтардан қажетті ақпаратты табу және оны алу
Жазылым 4.1 Мәтінді түрлі формада ұсыну 3.4.1.1 тірек сөздер, сызбалар, суреттер, символдарды қолдана отырып, мәтін құрастыру /постер құру
4.2 Тыңдаған/оқыған/ көрген материалдың мазмұнын жазу 3.4.2.1 оқыған/аудио/бейне материалдың мазмұнын тірек сөздерді қолданып жазу
4.4 Каллиграфиялық дағдыларын дамыту 3.4.4.1 кең жолды дәптерге бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың байланысын сақтап жазу, каллиграфиялық дағдыларын дамыту
4.5 Орфографиялық дағдыларын дамыту 3.4.5.1 жаңа сөздерді орфографиялық сөздіктер қолдауымендұрыс жазу
Тілдік дағдыларлар 5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (лингвистикалық терминдерді қолданбау) 3.5.1.1 мұғалімнің қолдауымен заттың атын/сынын/іс-қимылын білдіретін сөздер мен көмекші сөздердің мағынасын ажырату, ауызша және жазбаша сөйлеу тілінде қолдану
3.5.1.3 мұғалімнің қолдауымен шағын мәтіндегі етістіктің шақ, рай формаларын ауызша және жазбаша тілде қолдану
3.5.1.4 мұғалімқолдауымен жіктеуесімдіктерінің септелуін ажырату және ауызша және жазбаша тілде қолдану
3.5.1.5 мұғалімнің қолдауымен үлгі бойынша сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жайжәне құрмалас сөйлем құру
4) 4-сынып:
Ортақ тақырыптар
Сөйлеу әрекеттерінің түрлері Бөлімшелер (түйінді дағдылар) Оқу мақсаттары
1-тоқсан
1. Менің Отаным – Қазақстан


2. Адами құндылықтар Тыңдалым 1.1 Тыңдаған материалдыңмазмұнын түсіну 4.1.1.1 анық айтылған сөзді тыңдап, қысқаша жазба (тірек сөздер) жасау және нақтылау мақсатында сұрақтар құру
1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну 4.1.2.1 бейтаныс сөздер мен сөз тіркестері бар мәтіннің мағынасын мәнмәтінге қатысты анықтап түсіну
1.3Тыңдағанаудио/бейнематериалдың мазмұнын түсіну 4.1.3.1 тыңдалған материалдың (ұзақтығы 2-2,5 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру/сөйлемді толықтыру және түйінді тұстарын анықтау/кесте толтыру/кластер құрастыру
1.4 Мәтіндегі негізгі, қосалқы мәліметтерді түсіну 4.1.4.1 тыңдаған мәтін бойынша оқиғаныңсебеп-салдарлық байланысын (кейіпкерлер, оқиға) және негізгі ойды мұғалімнің қолдауымен анықтау
Айтылым 2.1 Сөздік қорды толықтыру
4.2.1.1 берілген сөздерге қарама-қарсы мағыналы,мағыналас сөздердітабу және сөйлеу барысында қолдану
2.2 Берілген тақырып бойынша ойын жеткізу 4.2.2.1 берілген тірек сөздер мен жоспардыңнегізіндеқысқа монолог құру
2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (сұбхат) 4.2.3.1 белгілі бір тақырыптағы сұбхаттасу барысында шағын мәліметті (4-5 сөйлем) баяндау, кері байланыс беру, сөйлеу стилін сақтау, дауыс ырғағын келтіріп сөйлеу
2.6 Оқылған/тыңдаған материал бойынша пайымдама жасау 4.2.6.1 айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді дұрыс айту
Оқылым 3.1 Оқу түрлерін қолдану 4.3.1.1 мәтінді іштей, түсініп және қажетті ақпаратты тауып/шолып/белгі қойып оқу
3.2 Мәтіннің мазмұнын түсіну
4.3.2.1 бейтаныс сөздер кездесетін шағын мәтіндегі негізгі ойды түсіну
3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру 4.3.4.1 мұғалімнің қолдауымен мәтін мазмұнын және кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалауға бағытталған сұрақтар (неліктен? не үшін?) құрастыру және оған жауап беру
Жазылым 4.1 Мәтінді түрлі формада ұсыну 4.4.1.1 шағын сюжетті комикс/буклет/коллаж /жарнама/презентацияны сөйлемдермен толықтыру
4.5 Орфографиялық дағдыларын дамыту 4.4.5.1 мұғалім қолдауымен айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді дұрыс жазу
4.4 Каллиграфиялық дағдыларын дамыту 4.4.4.1 каллиграфиялық нормаларға сәйкес әріптердің өзара байланысын сақтап, бір сызықта көркем жазу
Тілдік дағдылар 5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (лингвистикалық терминдерді қолданбау) 4.5.1.1 мұғалімнің қолдауымен шылауларды, көмекші сөздерді ажырату, ауызекі және жазба тілде қолдану
4.5.1.2 көптік/ тәуелдік/септік/жіктік жалғаулы сөздерді ауызша және жазбаша тілде еркін қолдану

4.5.1.3 өз бетінше шағын мәтіннен етістіктің грамматикалық категорияларын ауызекі және жазба тілде қолдану
4.5.1.4 жіктеу есімдіктерінің септелуін, жіктелуінжәне септеулік шылауларды ауызша және жазбаша тілде қолдану
4.5.1.5 өз бетінше сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай және құрмалас (салалас, себеп-салдарлык, қатынасты білдіретін жалғаулықтар арқылы) сөйлем құру
2-тоқсан
3. Мәдени мұра

4. Мамандықтар әлемі Тыңдалым 1.1 Тыңдаған материалдыңмазмұнын түсіну 4.1.1.1 анық айтылған сөзді тыңдап, қысқаша жазба (тірек сөздер) жасау және нақтылау мақсатында сұрақтар құру
1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну 4.1.2.1 бейтаныс сөздер мен сөз тіркестері бар мәтіннің мағынасын мәнмәтінге қатысты анықтап түсіну
1.3Тыңдағанаудио/бейнематериалдың мазмұнын түсіну 4.1.3.1 тыңдалған материалдың (ұзақтығы 2-2,5 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру/сөйлемді толықтыру және түйінді тұстарын анықтау/кесте толтыру/кластер құрастыру/болжау
1.5 Тыңдау-көру материалдарының мазмұнын түсіну 4.1.5.1 тыңдалған оқиға/әңгіме бөліктерінің жалғасын болжау

Айтылым 2.1 Сөздік қорды толықтыру 4.2.1.1 берілген сөздерге қарама-қарсы мағыналы,мағыналас сөздердітабу және сөйлеу барысында қолдану
2.2 Берілген тақырып бойынша ойын жеткізу 4.2.2.1 берілген тірек сөздер мен жоспардыңнегізіндеқысқа монолог құру
2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) 4.2.3.1 белгілі бір тақырыпта сұбхаттасу барысында шағын мәліметті (4-5 сөйлем) баяндау, кері байланыс беру, сөйлеу стилін сақтау, дауыс ырғағын келтіріп сөйлеу
2.4 Оқыған/тыңдаған материалды мазмұндау 4.2.4.1 жоспар/жазбаларын қолданып, мәтінді толық мазмұндау
2.5 Тыңдау-көру материалдары негізінде ойын айту 4.2.5.1 шығарманың кейіпкері туралы пікірлерді (менің түсінігім бойынша, … оның пікірінше, … ,оныңайтуынша, …,кейбір адамдардың ойынша,) салыстыра отырып бағалау
2.6 Орфоэпиялық нормаларды сақтау 4.2.6.1 айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді дұрыс айту
Оқылым 3.1 Оқу түрлерін қолдану 4.3.1.1 мәтінді іштей, түсініп және қажетті ақпаратты тауып/шолып/белгі қойып оқу
3.3 Мәтіннің жанрлары мен түрлерін анықтау 4.3.3.1 мәтіннің жанрын (мақал-мәтелдер, бата, аңыз, мысал, өсиет әңгімелердің) жанрлық ерекшеліктерін және көмекші сөздердің қолдауымен пайымдау мәтінін анықтау
3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру 4.3.4.1мәтін мазмұнын және кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалайтын сұрақтар (неліктен? не үшін?) құрастыру және оған жауап беру
3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу 4.3.5.1 қажетті ақпараттарды табу үшін түрлі дереккөздерді (сөздіктер, инфографикалар, энциклопедиялар, ғаламтор) қолдана білу
Жазылым 4.1 Мәтінді түрлі формада ұсыну 4.4.1.1 шағын сюжетті комикс/буклет/коллаж/жарнаманы сөйлемдермен толықтыру
4.2 Тыңдаған /оқыған/ көрген материалдың мазмұнын жазу 4.4.2.1 оқыған/аудио/бейне материалдың мазмұнын дайын жоспар негізіндежазу
4.5 Орфографиялық дағдыларын дамыту 4.4.5.1 мұғалім қолдауымен айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді дұрыс жазу
4.4.5.2 сөзге қосымшалар жалғау кезінде үндестік заңын ескеріп жазу
Тілдік
дағдылар 5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (лингвистикалық терминдерді қолданбау) 4.5.1.1 мұғалімнің қолдауымен шылауларды, көмекші сөздерді ажырату, ауызша және жазбаша тілде қолдану
4.5.1.2 көптік/ тәуелдік/септік/жіктік жалғаулы сөздерді ауызша және жазбаша тілде еркін қолдану

4.5.1.3 өз бетінше шағын мәтіннен етістіктің шақ, рай формаларын ауызша және жазбаша тілде қолдану
4.5.1.4 жіктеу есімдіктерінің септелуін, жіктелуінжәне септеулік шылауларды ауызша және жазбаша тілде қолдану
3-тоқсан
5. Табиғат құбылыстары

6. Қоршаған ортаны қорғау
Тыңдалым 1.1 Тыңдаған материалдыңмазмұнын түсіну 4.1.1.1 анық айтылған сөзді тыңдап, қысқаша жазба (тірек сөздер) жасау және нақтылау мақсатында сұрақтар құру
1.2 Сөздердің лексикалық мағынасын түсіну 4.1.2.1 бейтаныс сөздер мен сөз тіркестері бар мәтіннің мағынасын мәнмәтінге қатысты анықтап түсіну
1.3Тыңдағанаудио/бейнематериалдың мазмұнын түсіну 4.1.3.1 тыңдалған материалдың (ұзақтығы 2-2,5 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру/сөйлемді толықтыру және түйінді тұстарын анықтау/кесте толтыру/кластер құрастыру
1.4 Мәтіндегі негізгі, қосалқы мәліметтерді түсіну 4.1.4.1 тыңдаған мәтін бойынша оқиғаныңсебеп-салдарлық байланысын (кейіпкерлер, оқиға) және негізгі ойды мұғалімнің қолдауымен анықтау
1.5 Тыңдау-көру материалдарының мазмұнын түсіну 4.1.5.1 тыңдалған оқиға/әңгіме бөліктерінің жалғасын болжау

Айтылым 2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) 4.2.3.1 белгілі бір тақырыпта сұбхаттасу барысында шағын мәліметті (4-5 сөйлем) баяндау, кері байланыс беру, сөйлеу стилін сақтау, дауыс ырғағын келтіріп сөйлеу
2.4 Оқыған/тыңдаған материалды мазмұндау 4.2.4.1 жоспар/жазбаларын қолданып, мәтінді толық мазмұндау

2.5 Тыңдау-көру материалдары негізінде ойын айту 4.2.5.1 шығарманың кейіпкері туралы пікірлерді (менің түсінігім бойынша, … оның пікірінше, … ,оныңайтуынша, …,кейбір адамдардың ойынша,) салыстыра отырып бағалау
2.6 Орфоэпиялық нормаларды сақтау 4.2.6.1 айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді дұрыс айту
Оқылым 3.2 Мәтіннің мазмұнын түсіну
4.3.2.1 бейтаныс сөздеркездесетін шағын мәтіндегі негізгі ойды түсіну
3.3 Мәтіннің жанрлары мен түрлерін анықтау 4.3.3.1 мәтіннің жанрын (мақал-мәтелдер, бата, аңыз, мысал, өсиет әңгімелердің) жанрлық ерекшеліктерін және көмекші сөздердің қолдауымен пайымдау мәтінін анықтау
3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру 4.3.4.1мәтін мазмұнын және кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалайтын сұрақтар (неліктен? не үшін?) құрастыру және оған жауап беру
3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу 4.3.5.1 Қажетті ақпараттарды табу үшін түрлі дереккөздерді (сөздіктер, инфографикалар, энциклопедиялар, ғаламтор) қолдана білу
Жазылым 4.1 Мәтінді түрлі формада ұсыну 4.4.1.1 шағын сюжетті комикс/буклет/коллаж/жарнама/презентацияны сөйлемдермен толықтыру
4.2 Тыңдаған/оқыған/ көрген материалдың мазмұнын жазу 4.4.2.1 оқыған/аудио/бейне материалдың мазмұнын дайын жоспар негізіндежазу
4.3 Пунктуациялық нормаларды сақтау 4.4.3.1 сөйлемнің бірыңғай мүшелерінің тыныс белгісін (үтір, қос нүкте)/қаратпа сөзден кейінгі сөйлемнің тиісті тыныс белгілерін қолдану
4.4 Каллиграфиялық дағдыларын дамыту 4.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың байланысын сақтап жазу және каллиграфиялық дағдыларын жетілдіру
4.5 Орфографиялық дағдыларын дамыту
4.4.5.2 сөзге қосымшалар жалғау кезінде үндестік заңын ескеріп жазу
Тілдік
дағдылар 5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (лингвистикалық терминдерді қолданбау) 4.5.1.1 мұғалімнің қолдауымен шылауларды, көмекші сөздерді ажырату, ауызша және жазбаша тілде қолдану
4.5.1.2 көптік/ тәуелдік/септік/жіктік жалғаулы сөздерді ауызша және жазбаша тілде еркін қолдану
4.5.1.3 өз бетінше шағын мәтіннен етістіктің шақ, рай формаларын ауызша және жазбаша тілде қолдану
4.5.1.4 жіктеу есімдіктерінің септелуін, жіктелуінжәне септеулік шылауларды ауызша және жазбаша тілде қолдану
4.5.1.5 өз бетінше сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай және құрмалас (салалас, себеп-салдарлык, қатынасты білдіретін жалғаулықтар арқылы) сөйлем құру
4-тоқсан
7. Ғарышқа саяхат


8. Болашаққа саяхат Тыңдалым 1.1 Тыңдаған материалдыңмазмұнын түсіну 4.1.1.1 анық айтылған сөзді тыңдап, қысқаша жазба (тірек сөздер) жасау және нақтылау мақсатында сұрақтар құру
1.3Тыңдағанаудио/бейнематериалдың мазмұнын түсіну 4.1.3.1 тыңдалған материалдың (ұзақтығы 2-2,5 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру/сөйлемді толықтыру және түйінді тұстарын анықтау/кесте толтыру/кластер құрастыру/болжау
1.4 Мәтіндегі негізгі, қосалқы мәліметтерді түсіну 4.1.4.1 тыңдаған мәтін бойынша оқиғаныңсебеп-салдарлық байланысын (кейіпкерлер, оқиға) және негізгі ойды мұғалімнің қолдауымен анықтау
1.5 Тыңдау-көру материалдарының мазмұнын түсіну 4.1.5.1 тыңдалған оқиға/әңгіме бөліктерінің жалғасын болжау

Айтылым 2.1 Сөздік қорды толықтыру 4.2.1.1 берілген сөздерге қарама-қарсы мағыналы,мағыналас сөздердітабу және сөйлеу барысында қолдану
2.2 Берілген тақырып бойынша ойын жеткізу 4.2.2.1 берілген тірек сөздер мен жоспардыңнегізіндеқысқа монолог құру
2.3 Түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) 4.2.3.1 белгілі бір тақырыпта сұбхаттасу барысында шағын мәліметті (4-5 сөйлем) баяндау, кері байланыс беру, сөйлеу стилін сақтау, дауыс ырғағын келтіріп сөйлеу
2.4 Оқыған/тыңдаған материалды мазмұндау 4.2.4.1 жоспар/жазбаларын қолданып, мәтінді толық мазмұндау
2.5 Тыңдау-көру материалдары негізінде ойын айту 4.2.5.1 шығарманың кейіпкері туралы пікірлерді (менің түсінігім бойынша, … оның пікірінше, … ,оныңайтуынша, …,кейбір адамдардың ойынша,) салыстыра отырып бағалау
Оқылым 3.1 Оқу түрлерін қолдану 4.3.1.1 мәтінді іштей, түсініп және қажетті ақпаратты тауып/шолып/белгі қойып оқу
3.5 Түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу 4.3.5.1 қажетті ақпараттарды табу үшін түрлі дереккөздерді (сөздіктер, , энциклопедиялар, ғаламтор) қолдана білу және ақпаратты кестеге салу (жіктеу)/сызба түрінде беру
Жазылым 4.1 Мәтінді түрлі формада ұсыну 4.4.1.1 шағын сюжетті комикс/буклет/коллаж/жарнама/презентацияны сөйлемдермен толықтыру
4.2 Тыңдаған/оқыған/ көрген материалдың мазмұнын жазу 4.4.2.1 оқыған/аудио/бейне материалдың мазмұнын дайын жоспар негізіндежазу
4.3 Пунктуациялық нормаларды сақтау 4.4.3.1 сөйлемнің бірыңғай мүшелерінің тыныс белгісін(үтір, қос нүкте)/қаратпа сөзден кейінгі сөйлемнің тиісті тыныс белгілерін қолдану
4.4 Каллиграфиялық дағдыларын дамыту 4.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың байланысын сақтап жазу және каллиграфиялық дағдыларын жетілдіру
4.5 Орфографиялық дағдыларын дамыту 4.4.5.2 сөзге қосымшалар жалғау кезінде үндестік заңын ескеріп жазу
Тілдік дағдыларлар 5.1 Грамматикалық нормаларды сақтау (лингвистикалық терминдерді қолданбау)
4.5.1.2 көптік/ тәуелдік/септік/жіктік жалғаулы сөздерді ауызша және жазбаша тілде еркін қолдану
4.5.1.3 өз бетінше шағын мәтіннен етістіктің шақ, рай формаларын ауызша және жазбаша тілде қолдану
4.5.1.4 жіктеу есімдіктерінің септелуін, жіктелуінжәне септеулік шылауларды ауызша және жазбаша тілде қолдану
4.5.1.5 өз бетінше сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай және құрмалас (салалас, себеп-салдарлык, қатынасты білдіретін жалғаулықтар арқылы) сөйлем құру
57. Ескерту.
1) Сөйлеу әрекетінің түрлері бойынша оқу мақсаттары кешенді және түрлі нұсқада қолданыла алады.
2) «*»- белгіленген оқу мақсаттарынің бөлігін жүзеге асыруға болады.
3) «/» — осы белгі оқу мақсатындағы бөліп қарастыруға болатын бөліктерді көрсетеді.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *