Арифметикалық командалар

Арифметикалық командалар

Дәріс сабағының құрылымы:
1. Арифметикалық командалар.
2. Екілік арифметикалық командалар.
3. Командаларды қолдану


1. Арифметикалық командалардың негiзiлерi төмендегi кестеде көрсетiлген:
4-кесте
Мнемоника
(опN = операндN) Операнд түрi
Орындалу логикасы Өзгеретiн жалаушалар
ADD оп1, оп2 R, A
A, I
R, I
R, M
M, R
M, I оп1 = оп1 + оп2
Қарапайым қосу O, S, Z, A, P, C
ADC оп1, оп2 R, A
A, I
R, I
R, M
M, R
M, I оп1 = оп1 + оп2 + CF
Тасымалдау есебiнен қосу
CF = 1, то
оп1 = оп1 + оп2 + 1 O, S, Z, A, P, C
SUB оп1, оп2 R, R
M, R
R, M
A, I
R, I
M, I оп1 = оп1 — оп2
Азайту O, S, Z, A, P, C
SBB оп1, оп2 R, R
M, R
R, M
A, I
R, I
M, I оп1 = оп1 — оп2 — CF
Тасымалдау есебiнен азайту O, S, Z, A, P, C
MUL оп1 R8
R16
M8
M16 AX = AL * оп1,


DX:AX = AX * оп1,
O, C


DIV оп1 R8
R16
M8
M16 AL = AX / оп1;
AH = қалдық,

AX = DX:AX / оп1;
AX = қалдық
D, I, T жалаушалары өзгермейдi.
SHL оп1, оп2 R, 1
R, CL
M, 1
M, CL CF ← оп1 ← 0
Биттердi солға жылжыту O, S, Z, P, C.

SHR оп1, оп2 R, 1
R, CL
M, 1
M, CL 0 → оп1 → CF
Биттердi оңға жылжыту O, S, Z, P, C.


2. Екілік арифметикалық командалар
5-кесте Екiлiк арифметика командалары
A B A AND B A OR B A XOR B NOT A
0 0 0 0 0 1
0 1 0 1 1 1
1 0 0 1 1 0
1 1 1 1 0 0

3. JC командасын қолдану командасы:
mov AX, 2
shr AX, 1
jc L_BitIsSet

L_ BitIsSet:

JNZ командасын қолдану командасы:
mov AX, 12h ; AX = 0001 0010b
and AX, 80h

jnz L_NotZero

L_NotZero:

Ұсынылатын әдебиет:
1. Негізгі
Юров В. Asstmbler. – Издательство «Питер», 2000.
Финогенов. Основы языка Ассемблера.
2. Қосымша:
Нортон. IBM.PC, 1991.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *