ТКАНЬДЕР

ТКАНЬДЕР
БІз бүл жерде тканьдер туралы негізгі мағлұматтзрды қьісқа-ша баяндаумен ғана шектелеміз, олар гистология курсында толык беріледі. Ткань — организмніц Тарихи калыптаскан же¬ке жүйелері, клеткалар мен олардың туындыларынан түрады жә-не өздеріне тән морфофизиолопіялык. бнохпмпялык қаспеттері бар.
Әрбір ткань онтогенезде белгілі бір ұрыктық б.астамадан да-муымен және езіне тән баска тканьдермен өзара катынасьшен, организмдердегІ орнымен сипатталады.
• Казақша аудармалары — ұлпа, токыма пакты мәніне келмейтіндівтен ткань деп атауды жен көрдік.
Тканьдер морфологиялық жағынан клеткалардан және клетка-аралық заттап құралған. Адам мен жануарлар организмдерінін , алуан турлі тканьдеріи төрт топқа біріктіруге болады: 1) иіектес тканьдер, немесе эпителийлер ‘(өрмектәрізді жұқа); 2) организмпің ішкі ортасьшдагы ткағіьдері, немесе дәнекер ткапьдер; 3) бұлшық ет ткапьдерІ; 4) нерв ткані.
Шектес, немесе эпителий тканьде^і (пограничные или эпители¬альные ткани) сырткы ортамен ніектесетін беттерде (тері типті эпителий) ориаласады, соидай-ақ куьіс мушелердін. қабырғаларын (ішек типтес эпителий) және дененіц тұйық қуыстарын астарлай-ды. Тамырларды ішкІ жағынан астарлайтын эпителий эндотелий леи аталады. ТутІкше, қапшық және басқа қурылымдар пішіндес эпителий клеткаларынын жиынтығы бездер (безді эпителий) түзеді. Эпителийлердің негізгі қызметі — жабын болу және секрет шығару.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *