Мұрын қуысы

Мүрын куысы
Дсм алатын ауа өкпепіц жүмсак тканімен жанасу үшін шан-нан тазарып, жылынып, ылгалдануы кажет. Бүл мұрын куысында, cavilas nasi, іскс асады, сонымсн катар бір бөлігі сүйекті қаика, екінші-бөлігі шеміршекті каңқа сырткы мүрынды, nasus exte.rnus, ажыратады. Остеология бөліміпде атап өтілгсндей, мұрын куысы мүрын пердесі, septum nasi (арт жагынан сүиектІ, ал алдыңғы жағьшан шеміршекті) аркылы екІ симметриялы жартыга бөлінген, олап алдынғы жағынан сырткы мүрын арқылы танаулардың кө-мегімен атмосфера ауасымен, ал арт жағынан хоана аркылы жүт-кыншакпен катынасады. Куыс кабырғалары пердесі мен жарғақ-тарын коса танаулар аймағында терімен қосылып, ал арт жағын-да жүткыншактьщ шырышты кабыкшасына ауысатын шырышты кабыкшамсн астарланған.
Мұрын шырышты кабыкшасы (грекше гһіпос—мүрын: осыдау ринит—мүрын куысы шырышты кабыкшасының қабынуы) жүта-тын ауаны өцдейтін бірқатар тетіктермен жабдыкталған.
Біріншіден, жыбырлауык эпителппмсн жабылгап, оның кір-пікшёлері түтас кілемше түзіп, OFSH шаң-тозан иіөгіп қалады. КІрпІкшелердіц толкынды жыбырлауы нәтижееіндо шөккен шаң-тозан мүрын куысынан шығарылады. ЕкіншІден, шырышты кабық-шада кілегей бездері, glandulae nasi, орналасқан, олардың шыға-ратын секреті шац-тозацды орап, онын шығарылуына жағдай жа-сайды, сондай-ак ауаны ылғапдырады. ҮшІншіден, шырышты ка-быкша вена тамырларыпа бай, олар төменгі жаргакта және ор-тангы жаргактын. төменгі жпегінде түрлі жагдайларда ісінетін унгірлі денелерге ұксас қалың өрілім түзедІ; олар зақымданғанда мүрыннан кан кетеді. Бүл түзілІстсрдін манызы мүрын аркылы әтетін ауа ағынын жылытатыпдыгында.
Сипатталған шырышты кабықшаның тетіктері ауаны механика-лык жагынан өндейдІ және ортаңгы және төменгі мүрьш қалкан-

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *