Өткен шақ — The Past Indefinite Tense

 

Өткен шақ қимылдың, іс-әрекеттің сөйлеп тұрған сәттен бұрын болып, істеліп кеткенін білдіреді. Мен терезені аштым. – I opened the window.

Жасалу жолы: V+ed

Өткен шақ етістіктің екінші негізгі формасы болып табылады. Барлық ағылшын етістіктері Past Indefinite (екінші негізгі формасы) және Participle II (үшінші негізгі формасы) жасалуына байланысты дұрыс және бұрыс етістіктер болып екі топқа бөлінеді. Дұрыс етістіктердің екінші және үшінші формаларын жасау үшін етістікке – ed жалғанады. Мысалы:

to open – opened

to answer – answered

Ал бұрыс етістіктердің екінші және үшінші формалары ережеге бағынбай жасалады, оларды жaттап алу қажет.

Сұраулы сөйлем: Көмекші етістік did бастауыштың алдына шығады. Did we go home?

Болымсыз сөйлем: did етістігіне not көмекші сөзі қосылады. I didn’t work.

 

Формасы

Хабарлы

Сұраулы

Болымсыз

I worked

You worked

He worked

She worked

It worked

We worked

You worked

They worked

I wrote

You wrote

He wrote

She wrote

It wrote

We wrote

You wrote

They wrote

Did I work?

Did you work?

Did he work?

Did she work? Did it work?

Did we work?

Did you work?

Did they work?

Did I write?

Did you write?

Did he write?

Did she write? Did it write?

Did we write?

Did you write?

Did they write?

I did not work

You did not work

He did not work

She did not work It did not work

We did not work

You did not work

They did not work

I did not write

You did not write

He did not write

She did not write

It did not write

We did not write

You did not write

They did not write

           

 

Yesterday – кеше, the day before yesterday – алдыңғы күні, last week (month, year, night, time, summer) — өткен аптада (айда, жылы, түні, жолы, жазда), two days ago – екі күн бұрын, in 1917-1917 жылы сияқты мезгіл пысықтауыштары қолданылады.

Орфография емлесі: — ed оқылуы:

[t] — қатаң дауыссыз дыбыстардан кейін: walked [wo:kt];

[d] — дауысты және ұяң дауыссыз дыбыстардан кейін: played [pleid], called [ko:ld];

[id] — және кейін: decided [di’saidid].

Алдында дауыссыз дыбысы бар –y-ға аяқталған етістіктерге –ed жалғанған кезде y i-ға айналады және ied [id] деп оқылады. Мысалы: to study – studied [‘stɅdid].

Егер –y алдында дауысты дыбыс тұрса онды ештеңе өзгермейді: to stay – stayed. Егер етістік l әрпіне аяқталса, онда ол екіленеді: to travel – travelled.

 

 

Бекіту жаттығулары

 

Жаттығу №1

Төмендегі етістіктердің өткен шағын жасаңыз және жалғауларының оқылуына байланысты үш бағанға бөліп жазыңыз

Walk, dream, wash, drop, hope, stop, spell, dry, cry, watch, dust, cook, play, open, talk, want, clean, work, cover.

 

[t]

[d]

[id]

 

 

Жаттығу №2

Төмендегі етістіктердің екінші формасын жасаңыз:

See, read, cut, hear, stand, put, sing, take, write, run, bring, eat, drink, speak, go, be, have, give, teach, sleep, know, buy, get, come.

 

 

Жаттығу №3

Төмендегі етістіктерді 2 топқа бөліп жазыңыз: Regular Verbs және Irregular Verbs:

begin, leave, see, have, come, make, lose, visit, travel, stay, start, buy, take, drive, paint, write, do, enjoy, speak, meet.

 

Жаттығу №4

Берілген сөйлемдерді өткен шақта жазыңыз:

 1. I play in the field. 2. He wants to go home. 3. The driver stops the car. 4, He drinks tea every day. 5. It begins to rain. 6. They like our house. 7. I dream every night. 8. My sister cleans the room. 9. The teachers gives us dictation. 10. He sits at his desk and writes a letter. 11. Mary comes early. 12. The cat catches the fish in the river. 13. The dogs eats its dinner. 14. The boys go for a holiday. 15. Richard knows George.

 

Жаттығу №5

Үлгі бойынша хабарлы және болымсыз сөйлем құраңыз: I didn’t go to New York. I went to Chicago.

 1. We … Jim, we … Max (meet. 2. He … last Tueday, he … last Thursday. (leave) 3. We … Jack, we … David. (see) 4. They … a Volvo, they … a Fiat. (buy) 5. You … the answer, Tom … the answer. (know) 6. I … my passport, I … my ticket. (lose) 7. We … the pizza, we … hot dogs. (have) 8. He … a letter, he … a posrcard. (write) 9. The film … at 6.30 p.m., it … at 7.30 p.m. (begin)

 

Жаттығу №6

Төмендегі сөздерден сұрақ құрастырыңыз

 1. morning / you / time / get / up / what / in / the / did?
 2. dinner / night / have / what / last / you / for / did?
 3. did / train / last / you / by / when / travel?
 4. do / what / Sunday / you / last / did?
 5. did / summer / go / where / last / you?
 6. visit / you / art gallery / an / last / did / when?
 7. travel / on / you / how / work / did / to / Monday? 

 

Жаттығу №7

Төмендегі мәтінді өткен шақта жазыңыз.

On Monday we have five lessons. The first lesson is Russian. At this lesson we write a dictation and do some exercises. Nick goes to the blackboard. He answers well and gets a «five». Pete does not get a «five» because he does not know his lesson. After the second lesson I  go to the canteen. I eat a sandwich and drink a cup of tea. I do not drink milk. After school I do not go home at once. I go to the library and take a book. Then I go home.

 

Жаттығу №8

Жақшаны ашып етістіктерді Past Indefinite-ке қойыңыз. Тақпақты жаттап алыңыз.

 1. Yesterday when I (to be) _____ at the Zoo.
 2. I (to watch) _____ the mother Kangaroo.
 3. Inside her skin she (to have) _____ a pocket.
 4. She (to put) _____ her baby there to rock it.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *