Аяқталған өткен шақ — The Past Perfect Tense

 

The Past Perfect Tense өткен шақта белгілі бір уақытқа қарай аяқталған және болған іс-әрекетті көрсету үшін қолданылады.

Жасалу жолы: had + V +ed (PII)

Сұраулы сөйлем: Had he done his work by 4?

Болымсыз сөйлем: He had not done his work by 4.

 

Формасы

Хабарлы

Сұраулы

Болымсыз

I had worked

You had worked

He had worked

She had worked

We had worked

You had worked

They had worked

Had I worked?

Had you worked?

Had he worked?

Had she worked?

Had we worked?

Had you worked?

Had they worked?

I had not worked

You had not worked

He had not worked

She had not worked

We had not worked

You had not worked

They had not worked

 

Қолданылуы:

  1. Өткен шақтан бұрын болған іс-әрекетті көрсету үшін: When I telephoned Sue, she had gone out.
  2. Өткен шақта белгілі бір уақытта аяқталған іс-әрекетті көрсету үшін: They had finished the experimed by Saturday.
  3. Салалас құрмалас сөйлемдерде hardly… when, scarely… when, no sooner… than жалғаулықтарымен қолданылатын бір іс-әрекет екінші іс-әрекеттен бұрын болғанын көрсету үшін: Hardly had he entered the room when he heard some noise.

Бұл уақыт:

1). by предлогы арқылы: We had translated the text by 2 o’clock — Біз мәтінді екіге қарай аударып біттік.

2). Past Indefinite–тегі етістік арқылы өткен іс-әрекетті көрсетуі мүмкін: I had done my work begore my friend came to me — Менің досым келгенше дейін мен жұмысымды бітірдім.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *