Биологиялық ыргак. Фотопериодизм.

Тіршілік ортасы -кез келген организмніц өсуіне, көбеюіне қолайлы табиги, тарихи калыптасқан орта. Казіргі кезде жер шарында негізгі төрт тіршілік ету ортасы бар. Олар: су, жер үсті-ауалы, топырақ және тірі организм.

Суллы ортада тіршілік ететін организмдерді гидробионттар деп атайды. Судың қалың кабатын пелагиаль деп, оны 3 топқа бөледі нектон және планктон, бентос.

         Планктон-судың беткі қабатында онын агысымен қалқып жүретін ұсак омырткасыз жәндіктер. Олар зоопланктон жэне фитопланктон деп бөлінеді.

       Нектон— судын терең қабаттарында еркін жүзіп жүретін балықтар, т.б. организмдер.

        Бентос -судын түбіндегі шогінділерде тіршілік ететін организмдердің жиынтыгы. Бентостар: фитобентосжэне зообентос деп бөлінеді.

          Жер — үсті ауалы орта организмдер үшін күрделі өзгерістер үздіксіз жүріп жататын, табигаты сан қилы орта. Мұнда атмосферада газдың кұрамы. ылгалдылығы, кысымы, т. б. факторлар жиынтыгы литосфера кабатымен тыгыз байланысып жатады.

Топырақта тіршілік ететін оргнизмдерді эдафабионггар деп атайды.

Оларды үш топка бөлуге болады:

  1. Геобионттар-топырақтың тұрақты тіршілік иелері.
  2. Геофильдер-тіршілігінің біраз бөлігі       топырақпен       байланысты организмдер.
  3. Геоксендер-топырак кабаттарын уакытша мекені ретінде пайдаланушылар.
    Тірі организмдердің озі -тіршілік ортасы.

    Организмдердің тіршілігінде жыл сайын бұлжымай

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *