Қоғамдық денсаулықты сақтау

қоғамдық денсаулық сақтау саласындабірыңғай мемлекеттік саясатты әзірлеу жәнеқалыптастыру.

Функциялары:

1) инфекциялық, инфекциялық емес аурулардыңалдын алу жөніндегі қызметтің басым бағыттарынәзірлеу;

2) құзыреті бойынша Инфекциялық жәнеинфекциялық емес аурулардың алдын алубағдарламаларын әзірлеуге қатысу;

3) Министрліктің стратегиялық және бағдарламалыққұжаттарын әзірлеуге, құзыреті бойыншаИнфекциялық, инфекциялық емес аурулардың алдыналу бойынша талдамалық материалдар дайындауғақатысу;

4) Қоғамдық денсаулық сақтау мәселелері бойыншахалықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау;

5) инфекциялық, инфекциялық емес аурулардыңалдын алу мәселелері бойынша республикалық жәнежергілікті деңгейдегі қоғамдық денсаулық сақтауқызметтерінің қызметіне мониторинг жүргізу;

6) Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы саясаттыіске асыру шеңберінде ведомствоаралық өзара іс-қимыл бағыттарын айқындау, құзыреті бойыншаИнфекциялық, инфекциялық емес аурулардың алдыналу мәселелері бойынша жергілікті атқарушыоргандардың ведомствоаралық үйлестірукеңестерінің қызметін мониторингілеу жәнеүйлестіру;

7) құзыреті шеңберінде Ақпараттық жүйелердіәзірлеуге қатысу;

8) жобалық басқару шеңберінде қоғамдық денсаулықсақтау қызметінің қызметін ұйымдастыру;

9) отбасын жоспарлау, құзыреті бойынша жетімдіктіңалдын алу бойынша іс-шараларды ұйымдастыружәне мониторинг жүргізу;

10) өз құзыреті бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылықтың, адам саудасының, нашақорлықтыңалдын алу, адам құқықтарын, Балалардыңқұқықтарын бұзу және қорғау жөніндегі қызметтіұйымдастыру, мониторинг жүргізу;

11) өз құзыреті бойынша әйелдерге қатыстыкемсітушіліктің барлық нысандарын жою туралыКонвенцияның қызметін ұйымдастыру, іс-шараларыніске асыру мониторингін жүргізу;

12) Қазақстан Республикасында халықтың иммундықалдын алу жөніндегі консультациялық комиссияныңқызметін үйлестіру;

13) инфекциялық, инфекциялық емес аурулардыңалдын алу мәселелері бойынша жеке және заңдытұлғалардың өтініштері мен хаттарын сапалы жәнеуақтылы қарау;

14) құзыреті шегінде Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің жанындағы азаматтардың денсаулығынсақтау мәселелері жөніндегі ұлттық үйлестірукеңесінің отырыстарына материалдар дайындаудыүйлестіру және жүзеге асыру;

15) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимылжөніндегі қызметті үйлестіру;

16) Денсаулық сақтау министрінің үкіметтік емесұйымдардың өкілдерімен жыл сайынғы кездесулерінұйымдастыру;

17) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтауминистрлігі Қоғамдық кеңесінің қызметінұйымдастыру;

18) Қазақстан Республикасында халықаралықмедициналық-санитарлық ережелерді енгізусаясатын қалыптастыруға қатысу;

19) құзыреті шегінде денсаулық сақтау саласындағынормативтік құқықтық актілерді, оның ішіндеЕуразиялық экономикалық комиссияның, Еуразиялықэкономикалық одақтың техникалық регламенттерініңжобаларын қарауға, әзірлеуге және сараптамажүргізуге, Кеден одағының техникалықрегламенттеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

20) Алиментариус кодексі комиссиясының қызметінұйымдастыру және стандарттарын әзірлеуге қатысу;

21) мінез-құлықтық қауіп факторларының (темекішегу, алкогольді теріс пайдалану, денебелсенділігінің төмендігі) профилактикасы жөніндегіқызметті ұйымдастыру);

22) салауатты өмір салты мәселелері бойыншасаясатты әзірлеуді жүзеге асыру, салауатты өмірсалты мәселелері бойынша бағдарламаларды, жоспарларды, басқа да құжаттар мен актілерді іскеасыру мониторингі;

23) салауатты өмір салты мәселелері бойыншабюджеттік өтінімді қалыптастыруды жүзеге асыру;

24) Қоғамдық денсаулық сақтау мәселелері бойыншаТәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерімен өзараіс-қимыл жасау;

25) Қоғамдық денсаулық сақтау мәселелері бойыншағылыми-практикалық конференцияларды, конгрестерді, симпозиумдарды, семинарлардыұйымдастыру және қатысу, Басқарма құзыретінекіретін мәселелер бойынша материалдар дайындауғақатысу;

26) Министрлікке ведомстволық бағынысты органдармен ұйымдардың қоғамдық денсаулық сақтаумәселелері жөніндегі қызметін үйлестіру;

27) Басқарманың құзыретіне кіретін мәселелербойынша жергілікті денсаулық сақтау органдарына, Министрліктің ведомстволық бағыныстыұйымдарына практикалық және әдістемелік көмеккөрсету;

28) Қоғамдық денсаулық сақтау шеңберіндеинфекциялық және негізгі әлеуметтік маңызы бар инфекциялық емес аурулардың профилактикасыжәне мониторингі жөніндегі қызметті талдау;

29) иммунопрофилактика мәселелері бойыншаұсыныстар әзірлеуге және саясатты қалыптастыруғақатысу (профилактикалық егулердің күнтізбесі);

30) Басқарма құзыретіне кіретін әлеуметтік жәнеталдау зерттеулерін жүргізу жинақтамасын жәнеталдауын жүргізу;

31) Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағыжобалық басқару шеңберінде қызметті ұйымдастыру;

32) қоғамдық денсаулық сақтау саласында халықпенақпараттық және профилактикалық жұмыс жөніндегіқызметті ұйымдастыру;

33) халықтың тамақтану мәселелері бойыншақызметті ұйымдастыру, мониторинг және талдау;

34) Қазақстан Республикасындағы отбасылық жәнегендерлік саясат Тұжырымдамасының гендерліктеңдік стратегиясы іс-шараларының қызметін, мониторингін және іске асырылуын талдаудыұйымдастыру;

         35) құзыреті шеңберінде құқықбұзушылықтардың, суицидтердің алдын алужөніндегі қызметті, мониторингті және талдаудыұйымдастыру;

36) декреттелген контингентті профилактикалықтексеру мәселелері бойынша қызметті ұйымдастыру, қызметке талдау және мониторинг жүргізу;

37) қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы кадрлықресурстарды дамыту мәселелері бойынша қызметтіұйымдастыру, талдау және мониторинг жүргізу;

38) құзыреті шегінде өзге де өкілеттіктерді жүзегеасыру.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *