Ауызекі жария сөйлеу

Ауызекі жария сөйлеу — қоғамдық мәні бар тақырыптар төңірегінде көпшілік алдында сөйленетін әдеби тілдің ауызша формасы, ресми сөйлеу. [1].

Ауызекі жария сөйлеу тілімен бірге тілдің ауызша формасын құрайды және онын жазбаша түріне қарсы қойылады. Ауызекі жария адресанттың адресатка біржақты өзара ықпал етуі, сондай-ақ бірқатар ішкі себептер, кітаби-жазбаша элементтің әсері және сонымен бір мезгілде тілдің сөйлеу экспрессивтік құралдары, конструкцияны «бөлшектеуге» ұмтылыс, ақпараттық бейвербалды арнасының рөлін күшейту тән болып табылады. Баяндама, дәріс, хабарлама, сөз сөйлеу, консультация Ауызекі жарияның негізгі жанрлары болып табылады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *