Аурулардың алдын алу және мектеп медицинасы саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты әзірлеу және қалыптастыру.

Функциялары:

1) инфекциялық, инфекциялық емес аурулардыңалдын алу жөніндегі қызметтің басым бағыттарынәзірлеу;

2) құзыреті бойынша Инфекциялық жәнеинфекциялық емес аурулардың алдын алубағдарламаларын әзірлеуге қатысу;

3) Министрліктің стратегиялық және бағдарламалыққұжаттарын әзірлеуге, құзыреті бойыншаИнфекциялық, инфекциялық емес аурулардың алдыналу бойынша талдамалық материалдар дайындауғақатысу;

4) қоғамдық денсаулықты сақтау жөніндегінормативтік құқықтық актілерді әзірлеу: профилактикалық тексерулер, ұрпақты болу денсаулығын сақтау, скринингтер;

5) құзыреті бойынша стратегиялық жәнеоперациялық жоспарға құзыреті шеңберіндеиндикаторлар мен іс-шараларды, сондай-ақ негізгібағыттарды әзірлеу.

6) Қоғамдық денсаулық сақтау, атап айтқандаскринингтер, мектеп медицинасы мәселелерібойынша халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимылжасау;

7) құзыреті бойынша Инфекциялық, инфекциялықемес аурулардың алдын алу мәселелері бойыншареспубликалық және жергілікті деңгейдегі қоғамдықденсаулық сақтау қызметтерінің қызметінемониторинг жүргізу;

8) құзыреті бойынша Инфекциялық, инфекциялықемес аурулардың алдын алу мәселелері бойыншағылыми зерттеулер мен әлеуметтік сауалнамалардыіске асыру мониторингі;

9) скринингтік зерттеулер, балалар мен жасөспірімдердің денсаулығы мәселелері бойыншақоғамдық денсаулық сақтау саласындағы саясаттыіске асыру шеңберінде ведомствоаралық өзара іс-қимыл бағыттарын айқындау;

10) құзыреті шеңберінде Ақпараттық жүйелердіәзірлеуге қатысу;

11) жобалық басқару шеңберінде қоғамдықденсаулық сақтау қызметінің қызметін ұйымдастыру;

12) құзыреті бойынша кәмелетке толмағандарарасында суицидтердің алдын алу жөніндегі іс-шараларды іске асыруды ұйымдастыру жәнемониторингілеу;

13) балалар мен ересектер арасында скринингтікзерттеулердің алдын алу және одан әрі саясатымәселелері бойынша басым бағыттарды айқындау;

14) құзыреті бойынша Инфекциялық, инфекциялықемес аурулардың алдын алу, скринингтік зерттеулер, мектеп медицинасы мәселелері бойынша жергіліктіатқарушы органдардың ведомствоаралық үйлестірукеңестерінің қызметін мониторингілеу жәнеүйлестіру;

15) жеке және заңды тұлғалардың скринингтікзерттеулер, мектеп медицинасы мәселелері бойыншаөтініштерін қарау.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *