ЗИЯТЫ ЗАҚЫМДАЛҒАН БАЛАЛАРДЫ ҰЛТТЫҚ НЕГІЗДЕ ТӘРБИЕЛЕУ

ЗИЯТЫ ЗАҚЫМДАЛҒАН БАЛАЛАРДЫ ҰЛТТЫҚ НЕГІЗДЕ ТӘРБИЕЛЕУҚазіргі таңда қоғам өзгерісіне байланысты негізгі мәселелердің бірі ретінде зияты зақымдалған балаларды ұлттық негізде тәрбиелеу қажеттіболып отыр. Ұлттық тәрбие-қазақ ұлтының болашағы, үміт артқан ертеңі, жас жеткіншекті тәрбиелеу деп түсінеміз. Елбасы Н. Назарбаевтың «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты жолдауында патриотизм, саяси ерік жігер —жаңа Қазақстанды құрудың Ары қарай оқу …

Қимыл есімдерінің кейбір түрлері

Қимыл есімдерінің кейбір түрлері қолданылу процесінде субстантивтер мен адъективтерге айналып кетті, біразы вербализацияға ұшырады. Вербализацияға ұшырағандар біздің бүгінгі тілімізде есімше деп ұғынылатын топтар -ғалы тәрізді бірен-саран тұлғалар ғана көсемшеге айналды. Ал субстантив пен турур (тур етістігінің есімше тұлғасы) етістігінің тіркесі жаңа дәуірде осы процеске ұшыраса, жатыс жалғаулы қимыл есімдерінің вербализациясы Ары қарай оқу …

Дауыссыз дыбыстардың дамуы

Тілдің морфологиялық құрылымының тарихи даму оның туыс тілдер матеиалдарымен, тілдік тарихи ескерткіштер фактілерімен салыстырып зерттеу арқылы ғана емес, сол тілдің өз құрамында қалыптасқан тілдік элементтерді зерттеу арқылы да ашылады. Қазіргі қазақ тілінің осы күнгі морфологиялық құрылымының бүгінгі қалыпқа жету жолын да аталған әдістерді қатар қолдана отырып зерттегенде ғана айқын түсінуге Ары қарай оқу …

Қазақ тілі тарихында дыбыстардың зерттелу жайы.

Тіл жүйесін құрайтын дыбыстарды парадигматикалық тұрғыдан сипаттау фонема туралы қалыптасқан ұғымға сүйенеді. Фонеманы танудың негізі дыбыстық құрамы ұқсас сөздердің құрамындағы айырмашылықты анықтап, сол айырмашылықтар арқылы сөз мағыналарының өзгеретіндігін білу болып табылады. Сөздің құрамындағы сондай жүйелі дыбыстық өзгерістерді (парадигматикасын) айқындап, олардың тілдің морфемалық құрылымы мен лексикалық құрамына әсерін қарастыру – тарихи Ары қарай оқу …

Оқу — әдістемелік кешеннің тізбесі мен мазмұны :

Оқу — әдістемелік кешеннің тізбесі мен мазмұны : Курстың тақырыптық жоспары Барлығы (кредиттер):  3 (135  сағат)   Тақырып атауы Дәріс Тәжірбелік ОСӨЖ СӨЖ 1.Қазақ тілі тарихы грамматикасы. Тарихы грамматика пәнінің мақсаты мен міндеті. Басқа пәндермен байланысы 2 1 2 5 2.Түркі тілдерінің даму кезеңдері. Әр кезеңдегі түрлі тілдерінің бөлінісі, кезеңдерге Ары қарай оқу …

Өсімдік клеткалары

  Клеткаларды өсіру деген ұғымға өсімдіктен бөлініп алынған клеткаларды, ұлпаларды, мүшелерді қоректік ортада заласыздандырылған жағдайда өсіру енеді.  Өсімдік клеткаларын іn vitro жағдайында нәтижелі өсіру жұмыстарын ХХ ғасырдың 30-шы жылдары Ф. Уайт пен Р.Готре бастап еді. Өсімдіктің тірі клеткасы лайықты коректік ортада өзіне тән тотипатенттік қасиетін көрсетеді, яғни бүтін регенерант өсімдігін Ары қарай оқу …

Дүниежүзі тілдерінің топтастырылуы

  Дүне жүзінде шамамен 5661 тіл бар. Жер бетінде қанша халық болса сонша тіл бар.Олардың ішінде тайпа тілдері деп халық тілдері де, ұлт тілдері де жоқ емес. Кейбір тілдер кең қолданылып, халықаралық тілдер дәрежесіне дейін жеткен. Олар: ағылшын, қытай, француз, испан, орыс, араб тілдері.Тілдердің шығу тегі, туыстығы жағынана топтастырылуы-генеологиялык классификация. Ары қарай оқу …

Тілдердің өзара байланысы

Тілдердің өзара байланысы   Тілдің дамуы туралы Н.Я.Маррдың-сатылық даму теориясы, ағайынды   Шлегельдер   меи   Гумбольдтың  ұстанған   бағыты тілдің өткен дәуірін- классикалық дәуір, тілдің гүлденіп дамыған дәуірі, ал бергі дәуірлер – тілдің  азу, бүліну дәуірлері деп есептеген.. Август Шлейхер тіл дамуының өсімдік пен хайуанаттардың өсіп дамуынан айырмашылығы жоқ деп есептейді. Бұлардың барлығы Ары қарай оқу …

Тілдің дамуы

  Адамзат тілінің шығуы-алғашқы адамдардың пайда болуымен байланысты.Тілдің шығуы туралы сөз еткенде, ең алдымен, екі түрлі мәселені бір-бірінен ажыратып алу керек. Бірі — жалпы адамзат тілінің шығуы, екіншісі — жеке ,нақты тілдердің шығуы. Әрине жеке тілдердің пайда болуы кейінгі дәуірлердің үлесіне жатады. Бұл мәселе ең алдымен антикалық тіл білімінде қойылған Ары қарай оқу …

Лексикография

  Лексикологияның зерттеу нысаны-сөздік құрам, яғни лексика. Лексика болмысты бейнелейді, қоғам мен тұрмыстағы өзгерістерге байланысты болатын жаңа затқа, кұбылысқа, ұғымға қатысты үнемі толықтырылып отырады. Лексикологияда зеріттеудің жалпы лингвистикалық тәсілдері қолданылады, олар: дистрибутивті тәсіл, субституция, компоненті-оппозитинті: трансформациялық тәсіл. Сапалық тәсілдермен бірге сандық-статистикалық тәсілдерде қолданылады. Лексикологияның салалары: ономасиология, семасиология, этимология, фразеология, лексикография. Ары қарай оқу …