Аяқталған келер шақ —  The Future Perfect Tense

  The Future Perfect Tense келер шақта белгілі бір уақытта аяқталған іс-әрекетті көрсету үшін қолданылады. Уақыт пысықтауышы by қолданылады. He will have come to school by 2. – Ол мектепке екіге қарай келіп қалады. Жасалу жолы: shall/will have + V +ed (PII) Сұраулы сөйлем: Will he have come to school Ары қарай оқу …

Аяқталған өткен шақ — The Past Perfect Tense

  The Past Perfect Tense өткен шақта белгілі бір уақытқа қарай аяқталған және болған іс-әрекетті көрсету үшін қолданылады. Жасалу жолы: had + V +ed (PII) Сұраулы сөйлем: Had he done his work by 4? Болымсыз сөйлем: He had not done his work by 4.   Формасы Хабарлы Сұраулы Болымсыз I Ары қарай оқу …

Аяқталған осы шақ — The Present Perfect Tense

  The Present Perfect Tense қимылдың, іс-әрекеттің сөйлеп тұрған сәттен бұрын болып, осы шақпен байланысты екенін көрсетеді. Бұл байланыс өткен іс-әрекеттің осы шақта қандай да бір нәтижесі болады. Аяқталған осы шақ қолданылған сөйлемдерде істің аяқталғаны баяндалып, бірақ уақыт көрсетілмеуі мүмкін. Present Perfect-те, Past Indefinite-те өткен іс-әрекетті білдіріп, қазақ тіліне бірдей Ары қарай оқу …

Өткен шақ — The Past Indefinite Tense

  Өткен шақ қимылдың, іс-әрекеттің сөйлеп тұрған сәттен бұрын болып, істеліп кеткенін білдіреді. Мен терезені аштым. – I opened the window. Жасалу жолы: V+ed Өткен шақ етістіктің екінші негізгі формасы болып табылады. Барлық ағылшын етістіктері Past Indefinite (екінші негізгі формасы) және Participle II (үшінші негізгі формасы) жасалуына байланысты дұрыс және Ары қарай оқу …

Келер шақ — The Future Indefinite Tense

  Келер шақ қимылдың, іс-әрекеттің сөйлеп тұрған сәттен, мезгілден кейін болатынын білдіреді: Жасалу жолы: shall/will + V I shall work.                         We shall work. You will work.                      You will work. He, she, it will work.            They will work. Сұраулы сөйлем: Көмекші етістік shall/will бастауыштың алдына шығады: Shall we go home? Болымсыз Ары қарай оқу …

Жай осы шақ — The Present Indefinite Tense

Жай осы шақ The Present Indefinite Tense Ағылшын тілінің патшасы, сөйлеу барысында 70% -де қолданылады. Ағылшын тілінде қазақ тілінде сияқты 3 шақ бар: осы шақ, келер шақ, өткен шақ, әрбір шақтың аспектілері бар. Анықталмаған және ауыспалы осы шақ бар. Present Indefinite күнделікті (every, day), жиі (often), кей кезде (sometimes), әрқашан Ары қарай оқу …

Хабарлы сөйлемнің құрылымы (Declarative)

    Айтылу мақсаты хабарлау, суреттеу, баяндауды білдіретін сөйлемнің түрін хабарлы сөйлем дейміз. Хабарлы сөйлемде ең бірінші орында бастауыш, екінші орныда баяндауыш, содан кейін басқа сөйлем мүшелері тұрады, яғни толықтауыш, пысықтауыш және т.б.   Ағылшын тілінде хабарлы сөйлемдегі сөздер тәртібі     Пысықтауыш Бастауыш Баяндауыш Толықтауыш Пысықтауыш   I read Ары қарай оқу …

Жай сөйлемнің құрылымы

  Бір ғана ойды білдіріп, бір ғана интонациямен айтылатын сөйлем жай сөйлем деп аталады. Қазақ тілінде сөйлемдегі сөздер тәртібі өзгерсе де сөйлем мағынасы өзгермейді. Мысалы: Кеше аңшы аюды өлтірді.                 Аюды кеше аңшы өлтірді. Сөйлемдегі сөздер тәртібі өзгергенмен сөйлемнің мағынасы өзгерген жоқ. Ал ағылшын тілінде септік жалғауларының жүйесі толық бұзылған Ары қарай оқу …

The Imperative mood (Бұйрық рай)

  Өтініш пен бұйыру бұйрық рай арқылы беріледі. Бұйрық райдың хабарлы түрі етістіктің to қосымшасы жоқ инфинитивке сәйкес келеді: Write. – Жаз. Жазыңдар. Write him a letter. – Оған хат жаз. (жазыңдар). Ағылшын тіліндегі бұйрық райдың жекеше және көпше түрде бір ғана формасы бар. Open the window. – Терезені аш Ары қарай оқу …

Етістік — The Verb

  Іс-әрекет пен қимыл-сынды білдіретін сөз табы етістік деп аталады. Ағылшын тілінде етістіктің (Finite) жіктелген және (Non-Finite) жіктелмейтін түрлері бар. Етістіктің жіктелген түріне жақтар, жекеше, көпше түрлер, шақтар, етіс формалары және рай жатады. Мысалы: «I speak English every day — Мен күнде ағылшынша сөйлеймін» деген сөйлемде етістік 1-жақты, жекеше түр, Ары қарай оқу …