ЕГІЗДІК ӘДІС

ЕГІЗДІК ӘДІС – біркелкі (гомо- зиготалық) және әркелкі (гетерози- готалық) егіздердің психологиялық ерекшеліктері мен дамуын салыстыра зерттеу. Е.ә. адамның психо- логиялық қасиеттері мен мінез-құ- лық ерекшеліктерінің қалыптасуына тегі мен ортаның ықпал деңгейі ту- ралы мәселені ғылыми тұрғыдан шешу мақсатында жүргізіледі. Тұ- қымқуалаушылық белгілері бірдей (гомозиготалы) және әртүрлі (гете- розиготалы) балалардың психоло- гиялық ерекшеліктерін салыстырма- лы түрде зерттейтін әдіс. Е.ә. адам қылығы ерекшеліктерінің және пси- хологиялық қасиеттерінің генотиптік немесе ортаға байланысты мәселелерді ғылыми түрде шешуде қолданылады.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *