Қасқыр неге ұлиды?

Ертеде бір Халық деген бір кедей өмір сүріпті. Мал дегенде он шақты ешкісі, жалғыз аты және алтын қауырсынды қоразы болыпты.  Ол кезде қораз айғай салып, ешкі бақырмайды екен. Күндердің бір күнінде ақсиған тісі бар, адам қорқар түсі бар бір аң Ары қарай оқу …

ҚАҒАНАҚ БАС, ҚЫЛ КЕҢІРДЕК, ШИ БОРБАЙ ЕРТЕГІ

Баяғы өткен заманда Қағанақ бас, Қыл кеңірдек, Ши борбай үшеуі жолдас екен. Бір күні бұлар бір тоқты ұрлап, айдалаға апарып сатыпты. Тоқтыны бұтарлап, етін қазанға салайын деп жатып, Қағанақ басқа: – Жынын төгіп кел, – деп қарынды беріпті. Қағанақ бас Ары қарай оқу …

К ИСТОРИИ БАРГУТОВ КИТАЯ

  Б.Р. ЗОРИКТУЕВ1, Г. ОДБАЯР2Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, г. Улан-Удэ, Россия1 Институт истории и археологии Академии наук Монголии, г. Улан-Батор, Монголия2 К ИСТОРИИ БАРГУТОВ КИТАЯ В статье излагаются некоторые результаты изучения происхождения и ранней истории живущих Ары қарай оқу …

ҚОРҚЫТ АТА ДӘУІРІНДЕГІ ОҒЫЗ МЕМЛЕКЕТІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ ЗАҢДЫЛЫҒЫ

И.Ш. ЖҰБАНИЯЗОВт.ғ.к., Болашақ университеті, Қызылорда қаласы ҚОРҚЫТ АТА ДӘУІРІНДЕГІ ОҒЫЗ МЕМЛЕКЕТІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ ЗАҢДЫЛЫҒЫ Мақалада алғашқы қауымның ыдырау процесі мен мемлекеттің пайда болуында қоғамдық таптардың рөлі және мемлекетті басқару аппаратын жетілдіру мен Оғыз мемлекетінің этникалық құрылымына тал- дау жасау мақсат етілген.Түйін Ары қарай оқу …

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В МУЗЫКЕ КАЗАХСТАНА

  Г.Т. АКПАРОВАк.искусств., доцент КазНУИ, г. Астана ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В МУЗЫКЕ КАЗАХСТАНА Статья «Великая отечественная война в музыке Казахстана» посвящена 70-летию победы в ВОВ. Со- бытия военных лет нашли отражение в музыкальных произведениях.В военный период, в последующие мир- ные Ары қарай оқу …

РЕЭМИГРАЦИЯ ГРАЖДАН ИЗ КИТАЯ В КАЗАХСТАН В ГОДЫ ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ

. Г.А. АЛПЫСПАЕВА, Ш.Н. САЯХИМОВАД.и.н., доцент КАТУ им. С. Сейфуллина, г. Астана К.и.н., КАТУ им. С. Сейфуллина, г. Астана РЕЭМИГРАЦИЯ ГРАЖДАН ИЗ КИТАЯ В КАЗАХСТАН В ГОДЫ ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ В статье рассматриваются миграционные процессы из Китайской Народной Ары қарай оқу …

ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1918-1920 ГГ.)

.     Г.С. АБДРАХМАНОВАДоцент кафедры евразийских исследований ЕНУ им.Л.Н. Гумилева, г. Астана ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1918-1920 ГГ.) В данной статье рассматриваются репрессивные методы внутренней политики контрреволюционных правительств Сибири в годы гражданской войны в Восточном Казахстане по Ары қарай оқу …

АҚСЕЛЕУ СЕЙДІМБЕК ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ САНА

М.Б. ШЫНДАЛИЕВА1, М.Т. МУКАШЕВА2филол.ғ.д., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры1, филол.ғ.к., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ доценті2 АҚСЕЛЕУ СЕЙДІМБЕК ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ САНА Бұл мақалада А.Сейдімбек шығармаларының сюжеті мен идеясы, көркемдігі мен тілі жан-жақты сөз болады. Автор қаламгердің аңшы, саятшы, құсбегі кейіпкерлері арқылы халқымыздың өзгеше Ары қарай оқу …

О ПОЭТИКЕ ПИСАТЕЛЯ ЧЕХОВСКОЙ «АРТЕЛИ»

Г.А. ШАРИПОВАк.ф.н, доцент кафедры русской филологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева О ПОЭТИКЕ ПИСАТЕЛЯ ЧЕХОВСКОЙ «АРТЕЛИ» В статье рассматривается поэтика произведений А.А. Тихонова-Лугового. Устанавливаются историко- литературные источники сюжетов, идей и образов писателя.Ключевые слова: чеховская «артель», А.А. Тихонов-Луговой, образы метафоры «теплом повеяло», Ары қарай оқу …

М. ЕСЛӘМҒАЛИҰЛЫНЫҢ «ӘЙТЕКЕ БИ» ТАРИХИ-ФИЛОСОФИЯЛЫҚ РОМАН- ДИЛОГИЯСЫНДАҒЫ ТАРИХИ ТҰЛҒА БЕЙНЕСІ

. Р.Б. СҰЛТАНҒАЛИЕВАфилол.ғ.к., М. Өтемісов атындағы БҚМУ доценті М. ЕСЛӘМҒАЛИҰЛЫНЫҢ «ӘЙТЕКЕ БИ» ТАРИХИ-ФИЛОСОФИЯЛЫҚ РОМАН- ДИЛОГИЯСЫНДАҒЫ ТАРИХИ ТҰЛҒА БЕЙНЕСІ Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев: «Халықтың үш ұлы перзенті, даңқты үш дананың – Төле би Әлібекұлының, Қазыбек би Келдібекұлының және Әйтеке би Ары қарай оқу …